Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Cyberterroryzm jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa państwa

Agnieszka Grzejszczak

Abstract

This thesis entitled: Cyberterrorism as a new threat to state security is a discussion of a newly emerging form of terrorism, using cyberspace as an area of its activities and placing the threat of cyberterrorism among the catalogue of threats to state security. The main objective of the thesis is to present cyberterrorism as a new threat to state security, through the implementation of specific objectives, including the presentation of what cyberterrorism is and to what extent it affects the sensitive structures of the state security system and highlight the growing importance of such threats on the basis of examples. The hypothesis is that cyberterrorism, which is a new form of terrorism, is now becoming one of the key threats to national security. This thesis is a descriptive thesis, focusing on the study of the subject, through the analysis of literature and the description of examples of cyberterrorist attacks selected by the author. The thesis presents the history of the development of information and communication technologies and presents the basic terms used in the research, such as: terrorism and cyberspace, which gave rise to cyberterrorism, which is an act of terror committed in cyberspace. It was pointed out that every act of cyberterrorism is a cybercrime, but not every cybercrime is a cyber-terrorism attack. The analysis included legal acts containing legal regulations and procedures of operation of relevant services and units contained in the Act on the National Security System, as well as cyber security development plans contained in the Cyber Security Strategy of the Republic of Poland for the years 2017-2022 and the Cyber Security Policy, and legal regulations concerning personal data protection contained in the General Data Protection Regulation. The threats in cyberspace are presented, with particular emphasis on cyberattack methods and examples. This has shown that ensuring full security in cyberspace is very difficult, as criminals are usually one step ahead of the services. Key examples of cyber-terrorist attacks such as cyberattack on Estonia, Stuxnet virus and Shady RAT operation are presented. Despite the differences in the form of the attack and the targets, they had common features, e. g. they were carried out by states, not by individuals, and were aimed at achieving political benefits. Noteworthy was the positive aspect of these attacks, which was the start of talks about the threat of cyberterrorism and taking concrete steps to increase security in cyberspace, such as the establishment of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn. The conclusion of the thesis is a concise summary with the conclusions drawn. Starting from pointing out the essence of cyberterrorism resulting from the combination of terrorism and cyberspace, through drawing attention to the undeniable connection between the degree of computerisation of the state and the risk of cyber threats. Moreover, it has been shown that cyberterrorism today is being classified as a new threat to state security, threatening not only individual citizens but also the state as an organisation that upholds security and sovereignty. This, combined with progressive computerisation, makes cyberterrorism not only one of the potential threats, but also a key threat to national security.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Agnieszka Grzejszczak (WAiNS) Agnieszka Grzejszczak Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Cyberterroryzm jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa państwa
Promotor
Krzysztof Urbaniak (WAiNS/ZNAiBA) Krzysztof Urbaniak Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
09-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Krzysztof Urbaniak (WAiNS/ZNAiBA) Krzysztof Urbaniak Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Jarosław Zalewski (WAiNS/ZNAiBA) Jarosław Zalewski Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
cyberterroryzm, cyberbezpieczeństwo, cyberatak, zagrożenia, polityka ochrony ceberprzestrzeni, strategia cyberbezpieczeństwa
Słowa kluczowe w języku angielskim
cyberterrorism, cybersecurity, cyber attack, threats, cyberspace security policy, cyber security strategy
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca dyplomowa pod tytułem: Cyberterroryzm jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa państwa, stanowi omówienie nowo powstałej formy terroryzmu, wykorzystującego jako obszar swoich działań cyberprzestrzeń oraz umiejscowienie zagrożenia cyberterroryzmem wśród katalogu zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Celem głównym pracy jest zaprezentowanie cyberterroryzmu jako nowego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, poprzez realizację celów szczegółowych m. in. przedstawienie czym jest cyberterroryzm i w jakim zakresie dotyka on newralgicznych struktur systemu bezpieczeństwa państwa oraz podkreślenie rosnącego znaczenia tego typu zagrożeń na podstawie przykładów. Hipotezę badawczą stanowi stwierdzenie, iż cyberterroryzm stanowiący nową formę terroryzmu, staje się współcześnie jednym z kluczowych zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Niniejsza praca jest pracą teoretyczno-analityczną, koncentrującą się na omówieniu tematu, poprzez analizę literatury oraz opis wybranych przez autora przykładów zjawisk cyberterrorystycznych. W pracy przedstawiono historię rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zaprezentowano podstawowe pojęcia używane w badanej tematyce takie jak: terroryzm i cyberprzestrzeń, na gruncie których powstały cyberprzestępczość i przede wszystkim cyberterroryzm stanowiący akt terroru dokonany w cyberprzestrzeni. Zwrócono uwagę, iż każdy akt cyberterroryzmu jest cyberprzestępstwem, natomiast nie każde cyberprzestępstwo ma znamiona terroryzmu w cyberprzestrzeni. Poddano analizie metody prawno-organizacyjne przeciwdziałania cyberterroryzmowi zawierające bezpośrednie umocowania prawne organów odpowiadających za cyberbezpieczeństwo, przepisy prawne oraz procedury działania właściwych służb i jednostek zawarte w Ustawie o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa, a także plany rozwoju cyberbezpieczeństwa zawarte w Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 i Polityce Cyberbezpieczeństwa oraz regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Przeanalizowano katalogi zagrożeń, w tym rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem metod dokonywania cyberataków wraz z przykładami, które pokazały, że nie sposób zapewnić bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni rozumianego jako całkowitą wolność od zagrożeń, ponieważ przestępcy są przeważnie o krok przed służbami. Zaprezentowano kluczowe przykłady ataków cyberterrorystycznych, cyberataku na Estonię, wirusa Stuxnet oraz operację Shady RAT, które pomimo różnic w formie ataku oraz celach, miały wspólne cechy m. in. dokonywały ich poszczególne państwa, a nie jednostki oraz miały na celu osiągnięcie politycznych korzyści. Wartym odnotowania, był pozytywny aspekt tych ataków, jaki stanowiło podjęcie rozmów o zagrożeniu cyberterroryzmem oraz podjęcie konkretnych działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni takich jak utworzenie w Tallinie Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO. Zwieńczenie pracy stanowi zwięzłe podsumowanie całej pracy wraz z wyciągniętymi wnioskami. Począwszy od wskazania istoty cyberterroryzmu, powstałego z połączenia terroryzmu i cyberprzestrzeni, poprzez zwrócenie uwagi na bezsprzeczny związek między stopniem informatyzacji państwa, a ryzykiem wystąpienia cyberzagrożeń. Ponadto zwrócono uwagę, iż na dzień dzisiejszy cyberterroryzm klasyfikuje się jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa państwa, zagrażające nie tylko poszczególnym obywatelom, lecz również państwu jako organizacji, stojącej na straży bezpieczeństwa i suwerenności. Jednak w obliczu postępującej cały czas informatyzacji, obecnie cyberterroryzm jawi się nie tylko jako jedno z potencjalnych zagrożeń, lecz zagrożenie kluczowe dla bezpieczeństwa państwa.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Cyberterroryzm_jako_nowe_zagrożenie_bezpieczeństwa_państwa_-_LIC.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 34674

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdddb47a2e3ca4740b3f4ef0ee2410c9c/
URN
urn:pw-repo:WUTdddb47a2e3ca4740b3f4ef0ee2410c9c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony