Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A project of information system supporting the operation of Polish branch of Mitsubishi Electric Europe B.V

Juan Carlos Gutierrez Drozdek

Abstract

The engineering thesis aim is to improve the business processes of the Polish branch of Mitsubishi Electric Europe B.V. It was decided to achieve the intended goal by designing an information system supporting the work of the organization. The thesis consists of 6 chapters as well as introduction and summary. The first chapter contains a literature analysis of selected issues related to the topic. The next chapter presents the history of Mitsubishi Electric Europe B.V. and its activity on the Polish market. The structure of the Polish branch of the organization as well as business processes and internal processes taking place in the Living Environment Systems division were analyzed. The surroundings of the organization were also approximated. Next, author focused on analyzing the requirements of the designed system. Functional and non-functional requirements that the system will have to meet are determined. The chapter also considers and describes the use cases diagrams of the system. The fourth chapter contains a study of the implementation of an information system project. The number and names of the entities were determined, and then a diagram was created to show the relations between them. Based on the diagram, the physical model of the database was created in the Visual Paradigm and the queries, forms, reports and switching panels were designed. The next step was to implement a partial prototype of the project. The fifth chapter containing the implementation of the prototype has been divided into two parts. The first one presents all the elements that were implemented using Microsoft SQL Server 2014. The second part presents the views of the implementation carried out in Microsoft Access 2013. After describing the implementation, the focus was on estimating the costs of implementation of the designed system. An analytical approach to the issue of cost estimation was decided upon - the method of functional points. The last part of the thesis contains a summary describing the possibilities of further development of the designed information system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Juan Carlos Gutierrez Drozdek (FoM) Juan Carlos Gutierrez Drozdek,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie polskiego oddziału Mitsubishi Electric Europe B.V
Supervisor
Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Małgorzata Waszkiewicz (FoM/CMS) Małgorzata Waszkiewicz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
projekt systemu informatycznego, system informatyczny, system bazodanowy
Keywords in English
information system project, information system, database system
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej inżynierskiej jest usprawnienie procesów biznesowych polskiego oddziału przedsiębiorstwa Mitsubishi Electric Europe B.V. Zdecydowano się osiągnąć zamierzony cel poprzez zaprojektowanie systemu informatycznego wspierającego pracę organizacji. Praca składa się z 6 rozdziałów oraz wstępu i podsumowania. Pierwszy rozdział zawiera analizę literaturową wybranych zagadnień związanych z tematem pracy dyplomowej. W kolejnym rozdziale przybliżono historię przedsiębiorstwa Mitsubishi Electric Europe B.V. oraz jego działalność na polskim rynku. Poddano analizie strukturę polskiego oddziału organizacji oraz procesy biznesowe i procesy zewnętrzne zachodzące w oddziale Living Environment Systems. Przybliżone zostało także otoczenie organizacji. Następnie skupiono się na analizie wymagań projektowanego systemu. Określono wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne jakim system będzie musiał sprostać. W rozdziale także rozpatrzono i opisano diagramy przypadków użycia systemu. Rozdział czwarty zawiera studium wykonania projektu systemu informatycznego. Określono ilość oraz nazwy encji, a następnie stworzono diagram prezentujący zachodzące między nimi relacje. Na podstawie diagramu stworzono model fizyczny bazy danych w programie Visual Paradigm oraz zaprojektowano kwerendy, formularze, raporty i panele przełączania. Kolejnym krokiem było zaimplementowanie częściowego prototypu projektu. Rozdział piąty zawierający implementację prototypu został podzielony na dwie części. W pierwszej przedstawiono wszystkie elementy, których implementację przeprowadzono przy użyciu programu Microsoft SQL Server 2014. W drugiej części natomiast zaprezentowano widoki implementacji przeprowadzanej w programie Microsoft Access 2013. Po opisaniu implementacji skupiono się na oszacowaniu kosztów wdrożenia projektowanego systemu. Zdecydowano się na analityczne podejście do zagadnienia estymacji kosztów - metodę punktów funkcyjnych. Ostatnia część pracy zawiera podsumowanie opisujące możliwości dalszego rozwoju zaprojektowanego systemu informatycznego.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Gutierrez_Drozdek_Juan_270400.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 22706

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdd8df88bb04a47659dcc70cfbf9ef544/
URN
urn:pw-repo:WUTdd8df88bb04a47659dcc70cfbf9ef544

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page