Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Koncepcja Osiedla Zintegrowanego na terenie dzielnicy Lotnisko w mieście Stargard

Ignacy Majcher

Abstract

The objective of this thesis was to develop the initial concept of an integrated housing estate that meets the requirements of sustainable development in the area of the Airport District in Stargard. The considerations were based on the analysis of the experience of overcoming problems affecting the city - the urban sprawl, congestion, or the poor technical condition of existing buildings. Against this background, the approach to create integrated settlements and universal planning was highlighted, thanks to which housing units are created, in which various functions and forms of buildings are harmonized. In addition, the inhabitants of such settlements do not constitute a single social group, but thanks to the communal flats, TBS housing and private developers, certain social diversity is ensured, resulting in, among others, raising the level of social capital. In addition, integrated settlements allow access to the majority of important service facilities and good communication to the central areas. As a model example of such an approach, the Nowe Żerniki housing estate in Wrocław was presented. Based on the analysis of planning documents for the city of Stargard and the housing needs resulting from the demographic forecast and the diagnosis of the housing situation, it was found that the creation of integrated estates in the area of the Stargard district is a good solution that meets, inter alia, postulates of ecological construction, diversification of access to housing resources, or improvement of the standard of completed premises. Thus, another objective was achieved, which was to indicate the advantage of the integrated urban planning approach and that people who live in such a housing estate will have the necessary housing needs met, and consequently will not feel the need to move to the center. Moreover, thanks to the shares of municipal and TBS dwellings, premises commissioned for use in a given housing estate may be available to a wide group of people, regardless of financial possibilities. The summary of the considerations was the development of the concept of an integrated estate in the Airport district - working out the necessary assumptions and presenting them on the district plan. Fulfilling these recommendations is intended to allow more harmonious development of cities in accordance with the idea of sustainable development, as well as allow self-sufficiency in the accessibility of services and harmonious conditions from the environmental and social point of view.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Ignacy Majcher (WGiK) Ignacy Majcher Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Tytuł w języku polskim
Koncepcja Osiedla Zintegrowanego na terenie dzielnicy Lotnisko w mieście Stargard
Promotor
Alina Muzioł-Węcławowicz (WGiK/ZGPNŚP) Alina Muzioł-Węcławowicz Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)
Kierunek / specjalność studiów
Gospodarka Przestrzenna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
05-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Agnieszka Cieśla (WGiK/ZGPNŚP) Agnieszka Cieśla Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Alina Muzioł-Węcławowicz (WGiK/ZGPNŚP) Alina Muzioł-Węcławowicz Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
osiedle zintegrowane, mieszkalnictwo, Stargard, potrzeby mieszkaniowe
Słowa kluczowe w języku angielskim
integrated housing estate, housing, Stargard, housing needs
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy było opracowanie wstępnej koncepcji osiedla zintegrowanego, spełniającego wymagania zrównoważonego rozwoju na obszarze osiedla Lotnisko w Stargardzie. Rozważania oparto o analizę doświadczeń dotyczących przezwyciężania problemów dotykających polskie miasta – rozlewania się miast, kongestii, czy złego stanu technicznego istniejącej zabudowy. Na tym tle wyróżnione zostało podejście do tworzenia osiedli zintegrowanych i planowanie uniwersalne, dzięki którym tworzone są jednostki mieszkaniowe, w których harmonizuje się ze sobą różne funkcje i formy zabudowy. Ponadto także mieszkańcy takich osiedli nie stanowią jednej grupy społecznej, lecz dzięki lokalom z zasobu miasta, TBS oraz prywatnych deweloperów, zapewnione jest pewne zróżnicowanie społeczne, owocujące m.in. podniesieniem poziomu kapitału społecznego. Dodatkowo osiedla zintegrowane pozwalają na dostęp do większości ważnych obiektów usługowych oraz dobrą komunikację do obszarów centralnych. Jako modelowy przykład takiego podejścia zostało przedstawione wrocławskie osiedle Nowe Żerniki. Na podstawie analizy dokumentów planistycznych dla miasta Stargard oraz potrzeb mieszkaniowych wynikających z prognozy demograficznej i diagnozy sytuacji mieszkaniowej stwierdzono, że stworzenie osiedla zintegrowanego na obszarze dzielnicy Lotnisko w Stargardzie jest dobrym rozwiązaniem spełniającym m.in. postulaty budownictwa ekologicznego, zróżnicowania dostępności zasobów mieszkaniowych, czy podwyższenia standardu oddawanych do użytku lokali. Tym samym zrealizowany został kolejny cel pracy, jakim było wskazanie przewagi podejścia zintegrowanego planowania miast nad klasycznym oraz, że ludzie, którzy zamieszkają na takim osiedlu, będą mieli zaspokojone niezbędne potrzeby mieszkaniowe, a co za tym idzie nie będą odczuwali konieczności przeprowadzania się do centrum czy poza miasto. Co więcej dzięki udziałom mieszkań komunalnych oraz pochodzących z TBS, lokale oddane do użytku na konkretnym osiedlu mogą być dostępne dla szerokiej grupy ludzi, bez względu na możliwości finansowe. Podsumowaniem rozważań było opracowanie koncepcji osiedla zintegrowanego w dzielnicy Lotnisko – wypracowanie niezbędnych założeń oraz zaprezentowanie ich na planie dzielnicy. Spełnienie podanych zaleceń w założeniu ma pozwolić na bardziej harmonijny rozwój miast zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, a także pozwolić na samowystarczalność w zakresie dostępności usług oraz harmonijne warunki z punktu widzenia środowiskowego i społecznego.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 28794

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdd80becf7f53468a92c1ff03596de2c8/
  URN
  urn:pw-repo:WUTdd80becf7f53468a92c1ff03596de2c8

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek