Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assessment of technical condition of historic manor

Wojciech Kościesza

Abstract

Among the thousands of former mansions built in Poland, survived to our times a few, but only a small percentage of survivors of objects preserved in its original form. This paper presents the assessment of the technical condition of two historic buildings, located in Sulejówek near Warsaw, which are part of the manor complex "Milusin" once belonged to Marshal Jozef Piłsudski. This unit consists of three historic buildings, created at the beginning the twentieth century - a brick mansion "Milusin", wooden villa "Otradnoe" ("Drewniak") and brick villa called "Willa Bzów". The work consists of four chapters. The first chapter was devoted to discussion of the concept of the monument and the protection of monuments under Polish law. In the second chapter addresses the issues associated with the technical assessment of buildings, a surveyor profession and is an example of the contents of the assessment of the technical condition of the historic building. The third chapter presents the history of the whole of the manor "Milusin" and the evaluation of the technical condition the villa "Otradnoe" and "Bzów," along with the recommendations of their technical condition. The last chapter is part of a computationally-design work. Taking into account one of the recommendations to renovate the villa "Bzów", this chapter presents the project to replace the staircase in the building.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Kościesza (FCEMP) Wojciech Kościesza,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Ocena stanu technicznego zabytkowego obiektu dworskiego
Supervisor
Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
zabytek, ochrona zabytków, ocena stanu technicznego budynku, dworek „Milusin”, Józef Piłsudski
Keywords in English
monument, protection of historical monuments, the assessment of the technical condition of the building, Józef Piłsudski
Abstract in Polish
Spośród tysięcy dworów wzniesionych niegdyś w Polsce, do naszych czasów przetrwało niewiele, przy czym tylko znikomy procent ocalałych obiektów zachował się w swej pierwotnej postaci. Niniejsza praca przedstawia ocenę stanu technicznego dwóch zabytkowych budynków, wchodzących w skład zlokalizowanego w podwarszawskim Sulejówku zespołu dworskiego „Milusin”, należącego niegdyś do marszałka Józefa Piłsudskiego. Zespół ten składa się z trzech zabytkowych budynków, powstałych na początku XX wieku – murowanego dworku „Milusin”, drewnianej willi „Otradno” („Drewniaka”) oraz murowanej willi „Bzów”. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został omówieniu pojęcia zabytku oraz zasad ochrony zabytków przewidzianych polskim prawem. W rozdziale drugim poruszono problematykę związaną z oceną techniczną budynków, zawodem rzeczoznawcy budowlanego oraz przedstawiono przykładową zawartość oceny stanu technicznego budynku zabytkowego. Rozdział trzeci prezentuje historię całego zespołu dworskiego „Milusin” oraz ocenę stanu technicznego willi „Otradno” i „Bzów”, wraz z zaleceniami wynikającymi z ich stanu technicznego. Ostatni rozdział stanowi część obliczeniowo-projektową pracy. Uwzględniając jedno z zaleceń dotyczących remontu willi „Bzów”, w rozdziale tym przedstawiono projekt wymiany schodów wewnętrznych w budynku.
File
  • File: 1
    219605_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4380

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdccaedbd081f492ca4a1b8f79af734c1/
URN
urn:pw-repo:WUTdccaedbd081f492ca4a1b8f79af734c1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page