Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project for the installation of central heating with a boiler room in variants and aconomic analysis

Anita Bereszczyńska

Abstract

Subject of this paper is a project for the installation of central heating two pump system with a boiler room in a residential detached building. What was designed was the system of a central heating two consisting of two pumps with manifolds. The boiler room was designed in six variants due to the type of applied fuel. The thesis consists of three main parts: 1. The theoretical part, in which the issues relating to the characteristics of fuels, combustion process, emissions from the combustion of fuels, as well as issues related to the boiler room design principles, types of boilers, boiler systems technology, re-quirements to be met by the boiler room and fuel warehouses . 2. The part of the project including calculations of the heat demand for the purposes of central heating and warm domestic water for the needs of the respective building. Hea-ters were selected, installation of central heating was designed, and a variant boiler room design was drafted also with regard to the use of the six fuel types. 3. The analytical part, where investment costs of individual variants of the boiler room and the costs of annual fuel consumption were estimated. Moreover, an analysis of the environmental impact of respective fuels was conducted. The summary includes conclusions being a part of the a/m conducted analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anita Bereszczyńska (FCEMP) Anita Bereszczyńska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z wariantową kotłownią i analizą kosztową
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
instalacja centralnego ogrzewania, projekt kotłowni, kotłownia wariantowa, kotły grzewcze, paliwo, analiza ekonomiczna, analiza oddziaływania na środowisko.
Keywords in English
the installation of central heating, project of the boiler room, variant boiler room, boilers, fuel, economic analysis, the analysis of the environmental impact.
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Zaprojektowana została instalacja centralnego ogrzewania wodnego pompowego dwururowego z rozdzielaczami. Kotłownia zaprojektowana została w sześciu wariantach ze względu na rodzaj zastosowanego paliwa. Praca składa się z trzech zasadniczych części: 1. Części teoretycznej, w której poruszono zagadnienia dotyczące charakterystyki paliw, procesu spalania, emisji zanieczyszczeń w wyniku spalania paliw, a także kwestie związane z zasadami projektowania kotłowni, rodzajami kotłów grzewczych, układami technologicznymi kotłowni, wymaganiami, jakie musi spełnić pomieszczenie kotłowni oraz magazynami paliw. 2. Części projektowej, w której wykonano obliczenia zapotrzebowania na ciepło na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej na potrzeby przedmiotowego budynku, dokonano doboru grzejników, zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania oraz wykonano wariantowy projekt kotłowni z uwzględnieniem zastosowania sześciu paliw. 3. Części analitycznej, w której oszacowano koszty inwestycyjne poszczególnych wariantów kotłowni a także koszty rocznego zużycia paliwa. Przeprowadzono również analizę oddziaływania na środowisko poszczególnych paliw. W podsumowaniu zawarto wnioski z przeprowadzonej analizy.
File
  • File: 1
    253796_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11591

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdc6238b0ec964dcbaa76a8c5817edcd2/
URN
urn:pw-repo:WUTdc6238b0ec964dcbaa76a8c5817edcd2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page