Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of an innovative business model of a small commercial and service enterprise

Piotr Chibowski

Abstract

Small and medium enterprises operating in the field of production and services make a very large contribution to the effective functioning and development of the Polish economy. Trade and service enterprises have a positive impact on GDP, activation of local societies and prospects in the aspect of entrepreneurship development. In changing economic conditions and a changing environment, entrepreneurs must introduce innovations and improve their own operations in all aspects of functioning on the market. The thesis concerns the area of social sciences in the discipline of management and quality sciences. The goal of the diploma thesis is to increase the competitiveness of the P.H.U. Logmag Sp.J. enterprise by developing and implementing an innovative business model. The work analyzes the macro-environment and micro-environment of the enterprise and deals with the issues of designing and implementing innovative business models. Analyzes were carried out using the PEST method, "five forces" M.E. Porter. An innovative business model was designed based on Gassmann's "magic triangle" and the Business Model Canvas template The work consists of an introduction, five chapters and a summary. The first chapter discusses theoretical aspects related to enterprise development management, in particular regarding the essence of innovation and the innovation process, ways of assessing the innovativeness of an enterprise. The essence and types of business models as well as the principles of designing an innovative business model are presented. The second chapter contains the characteristics of the enterprise being analyzed, including the organizational and legal form, the subject of the enterprise's activity, the organizational and employment structure, as well as the sales structure, the organization's strategy and its economic condition. The third chapter covers the analysis of the enterprise, which includes: macro-environment and micro-environment analysis, SWOT analysis, diagnosis of the existing business model. The chapter ends with the conclusions of the analyzes. The fourth chapter contains the project of an innovative business model of the enterprise, in particular: design assumptions, necessary resources, the essence and the process of implementing the design solution. The business model is based on new customer value. The fifth chapter is devoted to project evaluation. The chapter estimates the costs of development activities as well as tangible and intangible benefits resulting from the implementation of an innovative business model. The payback period has been set. The goal of the work has been achieved. The work was carried out on the basis of literature studies, own analysis and observations as well as business practice.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Chibowski (FoM) Piotr Chibowski,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt innowacyjnego modelu biznesowego małego przedsiębiorstwa handlowo-usługowego
Supervisor
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Waldemar Izdebski (FoM/CIE) Waldemar Izdebski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
innowacje, model biznesowy, konkurencyjność, strategia.
Keywords in English
innovation, business model, competitiveness, strategy.
Abstract in Polish
Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w dziedzinie produkcji i usług wnoszą bardzo duży wkład dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju polskiej gospodarki. Przedsiębiorstwa handlowo-usługowe mają pozytywny wpływ na wielkość PKB, aktywizację społeczeństw lokalnych i perspektywy w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości. W zmiennych warunkach gospodarczych i zmiennym otoczeniu, przedsiębiorcy muszą wprowadzać innowacje i udoskonalać własne działania we wszystkich aspektach funkcjonowania na rynku. Praca dyplomowa dotyczy obszaru nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Celem pracy dyplomowej jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa P.H.U. Logmag Sp.J. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu biznesowego. Małe przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą i serwisowaniem wózków widłowych. W pracy analizowano makrootoczenie i mikrootoczenie przedsiębiorstwa i zajmowano się problematyką projektowania i wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych. Przeprowadzono analizy z wykorzystaniem metody PEST, „pięciu sił” M.E. Portera. Zaprojektowano innowacyjny model biznesowy opierając się na „magicznym trójkącie” Gassmanna oraz szablonie Business Model Canvas. Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i podsumowania. W rozdziale pierwszym omówiono aspekty teoretyczne związane z zarządzaniem rozwojem przedsiębiorstwa, a w szczególności dotyczące istoty innowacji i procesu innowacyjnego, sposobów oceny innowacyjności przedsiębiorstwa. Przedstawiono istotę i rodzaje modeli biznesowych oraz zasady projektowania innowacyjnego modelu biznesowego. Rozdział drugi zawiera charakterystykę analizowanego przedsiębiorstwa, w tym formę organizacyjno-prawną, przedmiot działalności przedsiębiorstwa, strukturę organizacyjną i zatrudnienia, a także strukturę sprzedaży, strategię organizacji i jej kondycję ekonomiczną. Rozdział trzeci obejmuje analizę przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą: analizy makrootoczenia i mikrootoczenia, analiza SWOT, diagnoza istniejącego modelu biznesowego. Rozdział zamykają wnioski z przeprowadzonych analiz. W rozdziale czwartym zawarto projekt innowacyjnego modelu biznesowego przedsiębiorstwa, a w szczególności: założenia projektowe, niezbędne zasoby, istotę i proces wdrożenia rozwiązania projektowego. Model biznesowy oparto na nowej wartości dla klienta. Rozdział piąty poświęcony jest ocenie projektu. W rozdziale oszacowano koszty działań rozwojowych oraz korzyści materialne i niematerialne wynikające z wdrożenia innowacyjnego modelu biznesowego. Określono okres zwrotu nakładów. Cel pracy został osiągnięty. Pracę wykonano na podstawie studiów literaturowych, analiz i obserwacji własnych oraz praktyki biznesowej.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Chibowski_Piotr_222915.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 22719

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdc2a679c3d974e62b5328e1bdde40b94/
URN
urn:pw-repo:WUTdc2a679c3d974e62b5328e1bdde40b94

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page