Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of sedimentary management on the example of a selected wastewater treatment plant

Rafał Wesołowski

Abstract

Sewage sludge is a by-product of the treatment of industrial and municipal wastewater. Their chemical composition promotes re-use in soil due to the content of organic substances and biogenic elements. In sewage sludge, the presence of heavy metals and pathogenic microorganisms can also be noticed. At present, sewage sludge can be important as soil improver, or during reclamation of devastated areas after checking the permissible levels of heavy metal concentrations, according to the ordinance of the Minister of the Environment on municipal sewage sludge. The aim of this engineering work was to present and review the sedimentary management of the sewage plant in Pruszków. By obtaining data from the employees of the sewage plant and during their own inventory, an analysis was carried out that allowed for the assessment of the sewage sludge treatment process. The engineering work consists of two parts. In the first part, for the purpose of the introduction, the general characteristics of the sewage plant together with the characteristics of the sewage treatment string and the conditions of sewage discharge to the receiver were cited. The second part is devoted to the quantity and quality of sewage sludge produced at the sewage plant in Pruszków. In the second part of the work you can also read about the use of sewage sludge for energy purposes and compare biogas generated from sewage sludge with conventional fossil fuels. I hope that the engineering work will bring closer the date of sewage sludge and help assess whether sewage sludge can be treated as waste or as a raw material for re-use.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Wesołowski (FEE) Rafał Wesołowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza gospodarki osadowej na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków
Supervisor
Katarzyna Umiejewska (FEE/DWSWT) Katarzyna Umiejewska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Żubrowska-Sudoł (FEE/DWSWT) Monika Żubrowska-Sudoł,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Katarzyna Umiejewska (FEE/DWSWT) Katarzyna Umiejewska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Osady ściekowe, oczyszczalnia ścieków, ścieki, biogaz, stabilizacja osadów
Keywords in English
sewage sludge, sewage treatment plant, sewage, biogas, sludge stabilization
Abstract in Polish
Osady ściekowe są produktem ubocznym oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. Ich skład chemiczny sprzyja ponownemu wykorzystaniu w glebie ze względu na zawartość substancji organicznych oraz pierwiastków biogennych. W osadach ściekowych można zauważyć również obecność metali ciężkich oraz mikroorganizmów patogennych. Obecnie osady ściekowe mogą mieć znaczenie jako polepszacz gleby, albo podczas rekultywacji terenów zdewastowanych po sprawdzeniu dopuszczalnych poziomów stężeń metali ciężkich, według rozporządzenia Ministra Środowiska sprawie komunalnych osadów ściekowych. Celem niniejszej pracy inżynierskiej było przedstawienie i przegląd gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Poprzez pozyskanie danych od pracowników oczyszczalni oraz podczas własnej inwentaryzacji dokonano analizy, która pozwoliła na sporządzenie oceny ciągu przeróbki osadów ściekowych. Praca inżynierska składa się z dwóch części. W pierwszej części w celu wprowadzenia do tematu przytoczono ogólną charakterystykę oczyszczalni ścieków razem z charakterystyką ciągu oczyszczania ścieków oraz warunkami odprowadzania ścieków do odbiornika. Druga część poświęcona jest ilości i jakości osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. W drugiej części pracy można również przeczytać o wykorzystaniu osadów ściekowych w celach energetycznych i porównanie biogazu powstałego z osadów ściekowych z konwencjonalnymi paliwami kopalnymi. Mam nadzieje, że praca inżynierska przybliży termin osadów ściekowych oraz pomoże w ocenie czy osad ściekowy można traktować jako odpad czy jako surowiec do ponownego wykorzystania.
File
  • File: 1
    RafałWesołowski253400.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33959

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdc29c927330a46cd89a37b82b3bf6e89/
URN
urn:pw-repo:WUTdc29c927330a46cd89a37b82b3bf6e89

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page