Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of the manufacturing process for the Juventus Torino club logo, assisted by the CAD/CAM systems

Bartosz Paweł Słowik

Abstract

In this study, it was shown to the technological process of creating arms of Juventus Turyn and machining programming in the Creo Parametric. The main assumption was to focus on the selection of right machining parameters, and the use of appropriate tools during the operations carried out. You had to pay attention to the right path of the tool. As a result, the machined surface was to be as smooth as possible. The scope of work consisted of such elements as: creating a 3D model of the coat of arms, analysis of literature related to machinings, presentation of concepts related to the machininig carried out, selection of appropriate machining tools and the machine on which milling will be carried out, machining programming in Creo Parametric in the CAM environment, preparation of the appropriate size of the blank, generation of G-code, simulation and manufacturing of the workpiece on a milling machine, measurement and analysis of obtained surface roughness results. In order to carry out proper machining, it was necessary to consult the knowledge described in the literature on machining. With the help of the scientific literature, it was possible to calculate the appropriate machining parameters, as well as selecting the tools that are the most durable and less susceptible to wear. The most important parameters that have been used during the machining process are: cut feed, spindle speed, cutting speed. After simulation in Creo Parametric, it was possible to generate a G-code for the milling machine. Each operation required a separate G-code generation. After finishing the machining there was a roughness measurement. a profilometer was used for this purpose ,( contact method for measuring roughness was used). The parameters which were used for the analysis of roughness are the values of parameters ‘’Ra and Rz’’. Based on them, it can be deduced that the machining was carried out correctly. However, on curvilinear surfaces, we obtained values that differed significantly from each other. This was most likely caused by a different structure of the material in these places machining. When machining the zebra contour, a 1 mm diameter milling cutter was broken off, with such small tools it is necessary to check whether the machine we use has the appropriate parameters to carry out the machining. Need to significantly reduce the cut feed and cutting speed so that in the future such events cannot occur.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Paweł Słowik (FPE) Bartosz Paweł Słowik,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Opracowanie procesu technologicznego modelu herbu Juventusu Turyn z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
Supervisor
Robert Pierzynowski (FPE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Rozenek (FPE/IoMP) Marek Rozenek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Robert Pierzynowski (FPE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
obróbka skrawaniem, frezowanie CNC, systemy CAD/CAM
Keywords in English
machining, milling CNC,CAD/CAM systems
Abstract in Polish
W niniejszej pracy został ukazany proces technologiczny tworzenia herbu Juventusu Turyn oraz programowanie obróbki w programie Creo Parametric. Głównym założeniem było skupienie się na doborze odpowiednich parametrów obróbkowych oraz wykorzystaniu właściwych narzędzi w trakcie przeprowadzonych operacji. Trzeba było zwrócić uwagę na właściwy tor ruchu narzędzia. W rezultacie powierzchnia po obróbce miała być jak najbardziej gładka. Na zakres pracy, składały się takie elementy jak :stworzenie modelu 3D herbu, analiza literatury powiązanej z obróbką skrawaniem, przedstawienie pojęć związanych z przeprowadzoną obróbką, dobranie odpowiednich narzędzi obróbkowych oraz maszyny na której będzie przeprowadzone frezowanie, zaprogramowanie obróbki w programie Creo Parametric w środowisku CAM, przygotowanie odpowiednich rozmiarów przygotówki, wygenerowanie G-codu, symulacja i wytworzenie przedmiotu na frezarce, pomiar i analiza uzyskanych wyników chropowatości powierzchni. W celu przeprowadzenia prawidłowej obróbki, należało zasięgnąć wiedzy opisanej w literaturze dotyczącej obróbki skrawaniem. Przy pomocy literatury naukowej możliwe było wyliczenie odpowiednich parametrów obróbkowych, jak również dobranie narzędzi, które są najbardziej trwałe i mniej podatne na zużycie. Najważniejszymi parametrami, które posłużyły w trakcie obróbki są: wielkość posuwu, prędkość obrotowa wrzeciona, prędkość skrawania. Po przeprowadzeniu symulacji w programie Creo Parametric, możliwe było wygenerowanie G-codu na frezarkę. Każda operacja wymagała oddzielnego wygenerowania G-codu. Po skończonej obróbce wykonano pomiar chropowatości. w tym celu wykorzystano profilometr, (zastosowano metodę stykową pomiaru chropowatości). Parametrami, które posłużyły do analizy chropowatości są wartości parametrów Ra i Rz. Na ich podstawie można wywnioskować, że obróbka przebiegła prawidłowo. Jednakże na powierzchniach krzywoliniowych otrzymaliśmy wartości, które znacznie się od siebie różniły. Najprawdopodobniej spowodowane było to inną strukturą materiału w tych miejscach obróbki. Przy obróbce konturu zebry nastąpiło wyłamania freza o średnicy 1mm, przy tak małych narzędziach konieczne jest sprawdzenie czy używana przez nas maszyna posiada odpowiednie parametry do przeprowadzenia obróbki. Należy znacznie zmniejszyć wielkość posuwu i prędkość skrawania, aby w przyszłości nie dochodziło do takich zdarzeń.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_Bartosz_Słowik_20.10.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35724

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdc299c76b8824c08bb72f1d5af61cb83/
URN
urn:pw-repo:WUTdc299c76b8824c08bb72f1d5af61cb83

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page