Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

An assessment of the local government on the examples of the Bielsk commune

Kamil Materka

Abstract

The purpose of this study was analysis and assessment of local government budget on the example of the Bielsk Commune. The analysis was based on budget resolutions and informations form Town Hall in Bielsk from the 2010-2016. In the first Chapter describes the basis of the financial economic of the local government units – the Commune. It is basis of budget resolution. It is the local legislation strictly defined by the time. Moreover in this Chapter I characterize the main tasks, competencies of a commune and source of revenue a local government units. In the second chapter, the Bielsk commune was characterized. It is a typical agricultural commune where agricultural areas are mainly over 73% . Almost 9 111 live in the Bielsk ( In this 4 564 male and 4 547 female). Average population density of commune constitute 73 persons per sq km. The Bielsk commune’s population density is higher then population density in district of Plock, however is less then population in the Mazovian Voivodeship. Third Chapter was dedicated to analysis revenue and expenditure of Bielsk Commune. The extent and quantity of carried out by Bielsk depend on height of incomes. They are divided into own revenue and state general grants. Moreover one of the commune incomes is subsidies for task assigned or subsides state promotion-related and financial European money. In light of all the factors examined above, it is clear that commune’s incomes are rising form year to year. The highest increase occurred in 2016 year, where level of incomes amounted to over 36 million zlotys. The regular growth of own revenue were In years 2010-2016. The largest declines of income were recorded in 2015 year, however there was huge, increase in 2016 year which reached almost 22,5 million zlotys. After analysis the budget resolution Bielsk Commune it should be noted that primary community’s impacts was own incomes, in 2016 amounted over 62,8 % of all incomes whereas the last amounted of own incomes was in 2010 – 30,9 % An expenditure are closely connected in terms of reference and competence which should pursue. It is related to the specific local policy of the commune authorities concerning, in particular, making decisions on the division of budget funds. Data analysis provided by the Bielsk Commune allowed to determine that the largest expenditures in the analyzed years were incurred for the transport and communication department. It accounts for over 50% of all investment expenses. Furthermore Bielsk Commune invests in the development of water and sewage systems, and environmental protection.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kamil Materka (CESS) Kamil Materka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Ocena budżetu samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Bielsk
Supervisor
Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
gmina, budżet, analiza finansowa, podatki
Keywords in English
commune, budget, financial analysis, taxes
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy licencjackiej była analiza oraz ocena budżetu samorządu na przykładzie wybranej Gminy. Analizy dokonano na podstawie uchwał budżetowych oraz informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Bielsku z lat 2010-2016. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego – gminy. Podstawę tą stanowi uchwała budżetowa. Jest ona aktem prawa miejscowego o ściśle określonym czasie obowiązywania. W rozdziale scharakteryzowano główne zadania i kompetencje gminy oraz źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale drugim scharakteryzowano gminę Bielsk. Jest ona typowo rolniczą gminą w której użytki rolne zajmują ok. 73% jej powierzchni. Gminę Bielsk zamieszkuje 9 111 mieszkańców (w tym 4 564 mężczyzn i 4 547 kobiet). Średnia gęstość zaludnienia Gminy stanowi 73 os./km2. Gęstość zaludnienia gminy Bielsk jest znacznie większa w porównaniu do gęstości zaludnienia w powiecie płockim (62 os./km2), jednak niższa w stosunku do gęstości zaludnienia w województwie mazowieckim (151 os./km2). Rozdział trzeci poświęcony został analizie dochodów oraz wydatków gminy Bielsk. Na ilość i wielkość realizowanych przez Gminę zadań, największy wpływ ma wysokość dochodów. Dzielą się one na dochody własne i subwencje ogólne pochodzące z budżetu państwa. Jednym z dochodów Gminy są także dotacje na zadania zlecone bądź powierzone gminie oraz dotacje z państwowych funduszy celowych i finansowe środki europejskie. Z przeanalizowanych danych wynika iż dochody gminy Bielsk sukcesywnie wzrastają z każdym rokiem. Najwyższy skok dochodów w analizowanym czasie zaobserwowano w roku 2016, w którym poziom dochodów wyniósł prawie 36 mln zł. W latach 2010-2014 występował regularny wzrost dochodów własnych. Spadek dochodów nastąpił w roku 2015 r. jednak w 2016 roku nastąpił ich znaczący wzrost i wyniosły one 22,5 mln zł. Po dokonaniu analizy uchwał budżetowych gminy Bielsk, należy stwierdzić, że podstawnym wpływem do budżetu gminy Bielsk były dochody własne, w 2016 roku wynosiły aż 62,8 % wszystkich dochodów, zaś najmniejszy udział dochodów własnych był w 2010 roku – 30,9 %. Wydatki gminy są ściśle powiązane z zakresem zadań i kompetencji jakie musi realizować. Ma to także związek z nakreśloną lokalną polityką władz gminy, dotyczącą w szczególności podjęcia decyzji w sprawie podziału środków budżetowych. Analiza przedstawionych przez Urząd Gminy w Bielsku danych pozwoliła ustalić, iż największe wydatki w analizowanych latach poniesiono na dział transport i łączność. Stanowiło to ponad 50% wszystkich wydatków inwestycyjnych. Gmina Bielsk inwestuje także w rozwój gospodarki wodno-ściekowej oraz ochronę środowiska.
File
  • File: 1
    286274_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30525

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdbe4f8752c494d8bb3bfaad0b21af4cd/
URN
urn:pw-repo:WUTdbe4f8752c494d8bb3bfaad0b21af4cd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page