Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of technology and organization of work of a residential building with a retail space located at January 19 street in Plonsk

Mateusz Gerasik

Abstract

In this thesis, a project of technology and organization of construction works of a residential building with services, located in Płońsk Street January 19. BSC thesis contains a general description of the investment, technological solutions and material and technical conditions for execution and acceptance of individual works. Based on the prepared projections drawings and sections of the designed object, bill of quantities prepared using Norma PRO program, including a list of the works in the order of their technological performance and their associated expenditures in kind labor, materials and equipment. In addition, they designated warehouses for work teams necessary for the execution of construction works and calculated durations of individual actions, as well as the total time of the project. As part of the work, the interrelationship between time activities that are included in the network of dependencies. In order to enable continuous monitoring of the progress of work on the construction and control of any deviations from the expected deadlines start and end of each work, the schedule drawn up overall construction along with charts that check. In addition, we developed a schedule of employment of individual work teams and work machines. As a result of the calculations, it was found that the total duration of the investment equals 193 days.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Gerasik (FCE) Mateusz Gerasik,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt technologii i organizacji budowy budynku mieszkalnego z częścią handlowo-usługową zlokalizowanego przy ul. 19 Stycznia w Płońsku
Supervisor
Mariola Violeta Książek (FCE/ICE) Mariola Violeta Książek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4405
Reviewers
Aleksander Kazimierz Nicał (FCE/ICE) Aleksander Kazimierz Nicał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Mariola Violeta Książek (FCE/ICE) Mariola Violeta Książek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
organizacja budowy, przedmiar robót budowlanych, harmonogram, warunki techniczne wykonania robót, bezpieczeństwo i higiena pracy
Keywords in English
organization of construction works, bill of quantity, schedule, technical conditions of the works, health and safety
Abstract in Polish
W niniejszej pracy opracowano projekt technologii i organizacji wykonania obiektu mieszkalnego z częścią usługową, zlokalizowanego w Płońsku przy ulicy 19 Stycznia. Praca inżynierska zawiera ogólny opis inwestycji, rozwiązania technologiczno-materiałowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru poszczególnych robót budowlanych. W oparciu o sporządzone rysunki rzutów i przekrojów zaprojektowanego obiektu, sporządzono przedmiar robót przy wykorzystaniu programu Norma PRO, zawierający spis robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz przypisanymi im nakładami rzeczowymi robocizny, materiałów i sprzętu. Ponadto wyznaczono składy brygad roboczych dla niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz obliczono czasy trwania poszczególnych czynności, jak również całkowity czas realizacji przedsięwzięcia. W ramach pracy określono wzajemne powiązania czasowe pomiędzy czynnościami, które uwzględniono w sieci zależności. W celu umożliwienia stałego monitorowania przebiegu prac na budowie oraz kontrolowania ewentualnych odstępstw od przewidywanych terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, sporządzono harmonogram ogólny budowy wraz z wykresami sprawdzającymi. Dodatkowo, opracowano harmonogram zatrudnienia poszczególnych brygad roboczych i pracy maszyn. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że łączny czas realizacji inwestycji wynosił 193 dni.
File
  • File: 1
    praca-inż-Mateusz-Gerasik-251893.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9634

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdbe3b1f55e6247a0a0c773902be99c4f/
URN
urn:pw-repo:WUTdbe3b1f55e6247a0a0c773902be99c4f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page