Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The effect study of different kind synthetic waxes on road asphalt viscosity

Ewelina Niekłań

Abstract

The aim of this study was to determine the viscosity change of the asphalt road as a result of modifying different kinds of synthetic waxes. The subjects of study were the compositions of road asphalt 35/50 with selected synthetic waxes. Synthetic waxes were add in the amount of 5% mass. The scope of work included the literature and experimental part. In literature part, was discussed the general characteristic of road asphalts, their division, properties and structure. Also synthetic waxes and their producing processes were described. Measurements were conducted for asphalt 35/50 and his compositions with different kind synthetic waxes using reometr AR 2000. Viscosity in function of shear rate and temperature of unmodificated asphalt and his composition with waxes, were determined. The results showed that synthetic waxes from different industrial processes caused changes of the viscosity of asphalt 35/50, in high temperatures. The compositions asphalt with different kind synthetic waxes, in high temperature (130-150°C), may be classified as rheologically stable liquids, similar to Newton’s liquid.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Niekłań (FCEMP) Ewelina Niekłań,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie wpływu różnych rodzajów wosków syntetycznych na lepkość asfaltu drogowego
Supervisor
Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Blandyna Osowiecka (FCEMP/IC) Blandyna Osowiecka,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
asfalt drogowy, woski syntetyczne, modyfikacja, lepkość.
Keywords in English
road asphalt, synthetic waxes, modification, viscosity.
Abstract in Polish
Celem pracy było oznaczenie lepkości asfaltu drogowego modyfikowanego różnymi woskami syntetycznymi i określenie ich wpływu na właściwości reologiczne bitumu. Przedmiot pracy stanowiły kompozycje asfaltu drogowego 35/50 z wybranymi woskami syntetycznymi, dodawanymi w ilości 5% mas. Zakres pracy obejmował część literaturową oraz doświadczalną. W części literaturowej omówiono ogólną charakterystykę asfaltu drogowego, jego podział, właściwości, budowę. Scharakteryzowano woski syntetyczne, a także metody ich otrzymywania. W części doświadczalnej przeprowadzono pomiary lepkości asfaltu drogowego 35/50 i jego kompozycji z różnymi rodzajami wosków syntetycznych, dodawanych w ilości 5% mas. za pomocą reometru AR 2000. Dla asfaltu niemodyfikowanego i jego kompozycji z woskami wyznaczono lepkość w funkcji szybkości ścinania oraz w funkcji temperatury. Przeprowadzone w pracy badania wskazują, że woski syntetyczne pochodzące z różnych procesów przemysłowych powodują zmiany nie tylko podstawowych właściwości fizykochemicznych, ale wpływają na zmniejszenie lepkości asfaltu w wysokich temperaturach technologicznych. Kompozycje asfaltu 35/50 z różnymi woskami syntetycznymi, dodawanymi w ilości 5% mas., można zaliczyć do płynów reologicznie stabilnych, wykazujących zachowanie zbliżone do cieczy newtonowskich. Ustalono, że do pomiarów lepkości w funkcji temperatury asfaltu drogowego 35/50 i jego kompozycji z woskami syntetycznymi korzystną procedurą jest procedura Ramp Temperature. Umożliwia ona wyznaczenie lepkości przy danej szybkości ścinania i szybkości ogrzewania próbki w złożonym zakresie temperatury. Uzyskane za pomocą tej procedury wyniki można z dużą dokładnością opisać za pomocą równania potęgowego i wyznaczyć na jej podstawie temperatury uzyskania lepkości technologicznych tj. lepkości otaczania kruszywa (0,2 Pa•s), lepkości początku i końca zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej (2,0 Pa•s i 20,0 Pa•s). Kompozycje zawierające różne woski syntetyczne osiągały lepkości technologiczne (otaczania kruszywa, początek i koniec zagęszczania) w większości przypadków, w temperaturach niższych niż asfalt drogowy 35/50. Taki kierunek zmian jest korzystny z punktu widzenia ich ewentualnego zastosowania w drogownictwie. Pomimo obserwowanego zmniejszenia lepkości technologicznych dla kompozycji asfaltu 35/50 z woskami, wielkość tych zmian nie jest na tyle duża, aby możliwe było radykalne obniżenie temperatur mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem jako lepiszcza badanych w pracy kompozycji zawierających dodatek 5% mas. różnych wosków syntetycznych.
File
  • File: 1
    226348_inż_tch.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8233

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdb4a75312ed0464fbeb1bf194a9631c4/
URN
urn:pw-repo:WUTdb4a75312ed0464fbeb1bf194a9631c4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page