Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Nodes localization algorithms in wireless sensor networks based on the ANT protocol

Tomasz Najda

Abstract

This document describes the effects of engineering, whereby the localization algorithms in wireless sensor networks have been tested. For this purpose, it was designed and launched prototype network consisting of a microcontroller and a smartphone. Communication between devices takes place via ANT protocol. Network programming microcontrollers require software written in C and applications on the Android platform written in Java. Based on prototype was performed testing of algorithms for the localization fingerprinting technique. The paper contains a description of the system design and implementation of software for microcontroller and smartphone. It describes techniques for positioning, assumptions, possibilities and requirements of the ANT protocol and experimental results obtained by using the created software. Proposals for future research have been concluded at the end.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Najda (FEIT) Tomasz Najda,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Algorytmy lokalizacji węzłów bezprzewodowych sieci sensorowych w oparciu o protokół ANT
Supervisor
Fernando Solano Donado (FEIT) Fernando Solano Donado,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Fernando Solano Donado (FEIT) Fernando Solano Donado,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
algorytmy lokalizacji, protokół ANT, bezprzewodowe sieci sensorów, systemy lokalizacji, trilateracja, triangulacja
Keywords in English
localization algorithms, ant protocol, indoor positioning system, wireless sensor networks, fingerprinting, trilateration, triangulation
Abstract in Polish
Niniejszy dokument opisuje efekty pracy inżynierskiej, w ramach której zbadano algorytmy lokalizacji bezprzewodowych sieci sensorowych. W tym celu została zaprojektowana oraz uruchomiona sieć prototypowa składająca się z mikrokontrolerów oraz smartfona. Komunikacja pomiędzy urządzeniami odbywała się poprzez protokół ANT. Realizacja sieci wymagała oprogramowania mikrokontrolerów napisanego w języku C oraz aplikacji na platformę Android napisana w języku Java wykonanych w ramach niniejszej pracy. Na podstawie prototypu przeprowadzono badania algorytmów lokalizacji wykorzystując technikę fingerprintingu. Praca zawiera opis projektu systemu oraz realizacji oprogramowania mikrokontrolera i smartfona. Zostały w niej opisane techniki lokalizacji, założenia, możliwości i wymagania protokołu ANT oraz eksperymentalne wyniki uzyskane za pomocą utworzonego oprogramowania. Na końcu zostały zawarte propozycje przyszłych badań.
File
  • File: 1
    praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9799

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdaaf94bc336446f681a8fd8652e01d8c/
URN
urn:pw-repo:WUTdaaf94bc336446f681a8fd8652e01d8c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page