Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of the risk of bankruptcy of company X

Bartosz Chiszko

Abstract

The main objective of this study was to carry out a financial analysis of a selected manufacturing company and to assess the possibility of its bankruptcy on the basis of early warning systems and a previously conducted indicator analysis. The study contains a theoretical introduction to issues related to financial analysis. In the further part of the work, an index analysis was carried out on the basis of which the financial condition of the company was assessed. Using early warning systems, the risk of bankruptcy of a given company was assessed within one year. The work contains six parts. The first one presents the concept of financial analysis, explains what it is used for and why it is so important for the management of a company. The types and methods of enterprise analysis and the data necessary to carry it out were exposed. In this chapter, the company's strategy and main objective are also formulated. The second chapter presents the basic tools required for financial analysis. The characteristics of the balance sheet, profit and loss account and cash flow statement were described. The main rules concerning the preparation of particular elements of the annual report were also presented. The third part presents the methodology on the basis of which the financial analysis of a given company was conducted. It presents all the necessary formulae needed to calculate individual indicators and interpretations of their values needed to properly assess the situation of the company. In Part Four, the concept of risk is discussed in quite detail. Both its positive and negative effects are presented. The methods of risk management in the enterprise were also presented. The classification of sources of risk and the potential for risk reduction have been presented. At the end of the chapter, what are early warning systems and the methodology for creating an early warning model are presented. This is a very important tool that can detect potential irregularities at an early stage. In chapter five, an index analysis was carried out. On its basis, the financial condition of the company was assessed. In the last part of the work, the risk of bankruptcy of the company was examined using early warning models. On the basis of the results obtained and the previously conducted indicator analysis, the potential for bankruptcy of the company was assessed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Chiszko (FoM) Bartosz Chiszko,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena ryzyka upadłości firmy X
Supervisor
Ewa Drabik (FoM/CFFS) Ewa Drabik,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ewa Drabik (FoM/CFFS) Ewa Drabik,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Analiza, analiza finansowa, ryzyko, ryzyko upadłości, zarządzanie ryzykiem
Keywords in English
Analysis, financial analysis, risk, bankruptcy risk, risk management
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy finansowej wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz ocena możliwości jego upadku na podstawie systemów wczesnego ostrzegania oraz przeprowadzonej wcześniej analizy wskaźnikowej. Praca zawiera wstęp teoretyczny do zagadnień związanych z analizą finansową. W dalszej części pracy została przeprowadzona analiza wskaźnikowa na podstawie której oceniono kondycję finansową przedsiębiorstwa. Przy wykorzystaniu systemów wczesnego ostrzegania oceniono ryzyko upadłości danej spółki w perspektywie jednego roku. Praca składa się z sześciu części. W pierwszej z nich przedstawiono pojęcie analizy finansowej, wyjaśniono do czego jest ona wykorzystywana, i czemu jest tak istotna przy zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyeksponowano rodzaje oraz metody przeprowadzania analizy przedsiębiorstwa oraz scharakteryzowano niezbędne do jej przeprowadzenia dane. W tym rozdziale została również sformułowana strategia przedsiębiorstwa oraz jego główny cel. W rozdziale drugim zostały przedstawione podstawowe narzędzia wymagane do przeprowadzenia analizy finansowej. Scharakteryzowano czym są bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Przedstawiono również główne zasady dotyczące sporządzania poszczególnych elementów raportu rocznego. W części trzeciej została przedstawiona metodologia na podstawie której została przeprowadzona analiza finansowa danej spółki. Zaprezentowano tam wszystkie niezbędne wzory potrzebne do obliczenia poszczególnych wskaźników oraz interpretacje ich wartości potrzebne do prawidłowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa. W części czwartej zostało omówione dosyć szczegółowo pojęcie ryzyka. Przedstawiono zarówno jego pozytywne jak i negatywne skutki. Zostały również ukazane metody zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Ukazano klasyfikacje źródeł ryzyka oraz potencjalne możliwości jego zniwelowania. Na końcu rozdziału przedstawiono czym są systemy wczesnego ostrzegania oraz metodologię tworzenia modelu wczesnego ostrzegania. Jest to bardzo ważne narzędzie, które może wychwycić potencjalne nieprawidłowości na wczesnym etapie. W rozdziale piątym została przeprowadzona analiza wskaźnikowa. Na jej podstawie dokonano oceny kondycji finansowej spółki. W ostatnie części pracy dokonano badania ryzyka upadłości przedsiębiorstwa przy użyciu modeli wczesnego ostrzegania. Na podstawie otrzymanych wyników oraz przeprowadzonej wcześniej analizy wskaźnikowej, oceniono potencjalną możliwość upadłości przedsiębiorstwa.
File
  • File: 1
    1114304.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27560

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTda3f0ecac21e43b783e7aae983b988ce/
URN
urn:pw-repo:WUTda3f0ecac21e43b783e7aae983b988ce

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page