Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Revitalization of a tachometer DMT-21

Adrian Chwil

Abstract

The purpose of the Engineer's Thesis is the reconstruction of the tachometer DMT-21. The revitalization consisted of theoretical approach, preparation of technical documentation and verification of assumptions in practical conditions. The first part includes the description of theoretical issues. Basic and rarely used rotational speed methods were presented. Most of the focus was on digital methods, but an analog measurement model have been also quoted. Their properties have been presented, taking into account the disadvantages, advantages and errors of measurements resulting from the applied operation algorithms. A definition of the sensor is given and an overview of popular sensors applicable in tachometric systems with an indication of their specific features is presented. Based on the review of the sensors, systems with their use forming a measuring system are described. At the end, measuring transducers are characterized. The second part involve the modernization of the DMT-21 tachometer. The technical characteristics of the new tachometer has been presented. The reason for undertaking the revitalization of the device was explained. Design assumptions were made according to which the tachometer was to be modernized. The division of the device into modules and their meaning for the operation of the whole system is presented. On the basis of the requirements, one of the methods of rotational speed measurement was selected, which was implemented to work in the modernized tachometer. The functions of the microcontroller are described, which were used in the implementation of the measurement method. The software of the device also distinguishes the division of the control program into modules. With the explanation of their functions throughout the program. Additionally, the construction of an application operating on the Android mobile system is described, by means of which it is possible to read the measurement results. The thesis involved the design process of the printed circuit board. The possibilities of software supporting such projects have also been provided. In addition, a list of electronic components necessary to build a fully working tachometer was presented and a cost estimate of the entire modernization was shown. At the end, the conclusions and observations resulting from the entire revitalization process were presented and the concept of further development of tachometer works was discussed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Chwil (FM) Adrian Chwil,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Rewitalizacja obrotomierza DMT-21
Supervisor
Kamil Stefko (FM/IMBE) Kamil Stefko,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kamil Stefko (FM/IMBE) Kamil Stefko,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Michał Bartyś (FM/IACR) Michał Bartyś,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
Tachometria cyfrowa, pomiary prędkości obrotowej, mikrokontrolery, sensoryka
Keywords in English
Digital tachometry, rotational speed measurements, microcontrollers, sensors
Abstract in Polish
Celem pracy jest wykonanie odbudowy tachometru DMT-21. Rewitalizacja składa się z podejścia teoretycznego, sporządzenia dokumentacji technicznej i sprawdzenia przyjętych założeń w warunkach praktycznych. Pierwsza część pracy stanowi opis zagadnień teoretycznych. Omówione zostały podstawowe oraz rzadko stosowane metody prędkości obrotowych. W większości skupiono się na metodach cyfrowych, jednak przytoczony został także analogowy model wykonywania pomiarów. Przedstawiono ich właściwości z uwzględnieniem wad, zalet, a także błędów pomiarów wynikających ze zastosowanych algorytmów działania. Podano definicję sensora oraz przedstawiono przegląd popularnych sensorów mających zastosowanie w układach tachometrycznych z podaniem ich cech szczególnych. Na podstawie przeglądu sensorów opisano układy z ich wykorzystaniem tworzące układ pomiarowy. Na końcu scharakteryzowano przetworniki pomiarowe. Druga część pracy dotyczy modernizacji tachometru DMT-21. Przedstawiono dane techniczne fabrycznie nowego obrotomierza. Wyjaśniono przyczynę podjęcia rewitalizacji urządzenia. Podano założenia konstrukcyjne według których miała nastąpić modernizacja tachometru. Przedstawiono podział urządzenia na moduły oraz opisano ich znaczenie dla działania całego układu. Na podstawie wymagań dokonano wyboru jednej z metod pomiaru prędkości obrotowej, która to została wdrożona do pracy w modernizowanym tachometrze. Opisano funkcje mikrosterownika, które wykorzystano przy realizacji metody pomiarowej. Dla oprogramowania urządzenia także wyróżniono podział programu sterującego na moduły. Wraz z wyjaśnieniem ich funkcji w całym programie. Dodatkowo opisano budowę aplikacji działającej na systemie mobilnym typu Android, za pomocą której możliwy jest odczyt wyników pomiarów. W pracy umieszczono proces projektowy wykonania płytki obwodu drukowanego. Podano także możliwości oprogramowania wspierającego tego typu projekty. Ponadto przedstawiono spis elementów elektronicznych koniecznych do zbudowania w pełni działającego tachometru oraz pokazano kosztorys wykonania całej modernizacji. Na koniec przedstawiono wnioski oraz spostrzeżenia wynikające z całego procesu rewitalizacji, oraz omówiono koncepcję dalszego rozwoju prac nad tachometrem.
File
  • File: 1
    AiR_1st_276720.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31743

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd9e0fa3dfa6a4e2c94f18c8635b84399/
URN
urn:pw-repo:WUTd9e0fa3dfa6a4e2c94f18c8635b84399

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page