Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Complex recreation and housing for the elderly people and middle-aged in the Ursynów district of Warsaw

Gracjana Aneta Dybul

Abstract

The subject of the engineering work is complex recreation and housing for the elderly people and middle-aged located at ul. Guźca in Ursynów, area Natolin Zach. - Moczydłowska Wschód, in Warsaw. The plot is located between ul. Guźca and ul. Stryjeńskich, facing west on the extension of ul. Przy Bażantarni. The main objective of the project is to create a place of rest and rehabilitation for both young people suffering from various diseases and in particular for the elderly and middle-aged. Today, we can see that the number of older people in Polish society is growing. We are often fit for a very long time, but after being in the elderly need more care and concern. Care for elderly and disabled people requires a lot of commitment and dedication of the immediate family, eg. by giving up work or additional vacation, hence lower wages and less personal development. Fixed caring for such people is a heavy burden of mental and physical family members, which may cause the deterioration of family relationships. Thus the creation of a recreational and residential allow professional and convenient care for the elderly and disabled, and it will be a very good option for immediate family, because they will be confident that their nearly get the best care. Location designed complex will feature variety invest in Ursynów, a district relatively young, but in my opinion in need of centers with a high level of treatment and rehabilitation. The complex is located on the border of single-family housing and multi-family. This area is located within the Warsaw Protected Landscape Area, which prompts me to use solutions landscape, ecological and energy-efficient, passive. Positive aspects of the use of these solutions are benefits such as comfort of buildings by the high quality of the air ventilated and thermal and acoustic comfort, friendly environment and the environment. The complex includes recreational-residential commercial building for medical function, rehabilitation and recreation, four residential buildings and a landscaped site plan.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Gracjana Aneta Dybul (FA) Gracjana Aneta Dybul,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
KOMPLEKS REKREACYJNO-MIESZKANIOWY DLA OSÓB STARSZYCH I ŚREDNIM WIEKU NA URSYNOWIE, WARSZAWA
Supervisor
Michał Brutkowski (FA/DRAOLA) Michał Brutkowski,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001363/L
Reviewers
Robert Rzadkiewicz (FA/CAD) Robert Rzadkiewicz,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA) Michał Brutkowski (FA/DRAOLA) Michał Brutkowski,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
kompleks, rekreacja, mieszkalnictwo,rehabilitacja,aspekt medyczny, sport, wypoczynek, ochrona przyrody, budownictwo pasywne, mała retencja, efekt krajobrazowy
Keywords in English
complex, recreation, housing, rehabilitation, medical aspect, sport, repose, nature conservation, passive building, small retention, the effect of landscape
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy inżynierskiej jest kompleks rekreacyjno-mieszkaniowy dla osób starszych i w średnim wieku zlokalizowanym przy ul. Guźca na Ursynowie,obszar Natolin Zach. – Moczydłowska Wschód, w Warszawie. Działka mieści się pomiędzy ul. Guźca a ul. Stryjeńskich, w kierunku zachodnim na przedłużeniu ul. Przy Bażantarni. Głównym założeniem projektu jest stworzenie miejsca odpoczynku oraz rehabilitacji zarówno dla osób młodych dotkniętych różnymi schorzeniami jak i w szczególności dla osób starszych i w średnim wieku. Obecnie możemy zauważyć, że ilość osób starszych w polskim społeczeństwie rośnie. Jesteśmy często sprawni przez bardzo długi czas, ale później będąc w podeszłym wieku potrzebujemy większej opieki i troski. Opieka nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi wymaga dużego zaangażowania oraz poświęcenia od najbliższej rodziny, np. poprzez zrezygnowanie z pracy, czy dodatkowe urlopy, co za tym idzie mniejsze zarobki oraz mniejszy rozwój osobisty. Stałe opiekowanie się takimi osobami jest dużym obciążeniem psychicznym oraz fizycznym członków rodziny, co może powodować pogorszenie się relacji rodzinnych. Dlatego stworzenie kompleksu rekreacyjno-mieszkaniowego pozwoli na profesjonalną i dogodną opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz będzie to bardzo dobrym rozwiązaniem dla najbliższej rodziny, ponieważ będą pewni o tym, że ich bliski dostanie jak najlepszą opiekę. Lokalizacja projektowanego kompleksu pozwoli na urozmaicenie funkcji zainwestowania na Ursynowie, dzielnicy stosunkowo młodej, ale potrzebującej moim zdaniem ośrodków o wysokim poziomie lecznictwa i rehabilitacji. Kompleks mieści się na pograniczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Teren ten znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, co skłania mnie do zastosowania rozwiązań krajobrazowych, ekologicznych oraz energooszczędnych, pasywnych. Pozytywnymi aspektami zastosowania powyższych rozwiązań są korzyści takie jak: komfort użytkowania budynków poprzez wysoką jakość powietrza wentylowanego oraz komfort cieplny i akustyczny, przyjazne otoczenie i środowisko. Kompleks rekreacyjno-mieszkaniowy obejmuje budynek usługowy o funkcji medycznej, rehabilitacyjnej i rekreacyjnej, cztery budynki mieszkalne oraz krajobrazowy plan zagospodarowania terenu.
File
  • File: 1
    249765_inż_praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10849

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd96e58917a1245d0a5d461562abc20f3/
URN
urn:pw-repo:WUTd96e58917a1245d0a5d461562abc20f3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page