Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

System design of the recruitment and selection of employees in the enterprise of the baker's industry

Patrycja Anna Midera

Abstract

This paper presents the design of the system of recruitment and selection of employees based on the bakery. The choice of thesis topic was determined by the following factors: the author's interest in the subject of recruitment and selection, work experience, the desire to deepen knowledge related to these issues and the need to know the mechanisms governing these aspects for effective human resources management. One of the main objectives of the study was to deepen the theoretical knowledge of the system of recruitment and selection of staff as a tool for human resource management and analysis of the experiences of the author's own. Moreover, the development of the project selection system and recruitment, through which it will be possible to acquire more effective and fit the best candidate for the job. The main cause of defects occurring in the process of recruitment and selection of employees in the company "Bakery - Confectionery" is a bad choice of staff in the early stages of recruitment. The most important recommendation for the company "Bakery - Confectionery" is first and foremost the need to deepen the knowledge about human resources management, as well as the recruitment and selection process by the management and the use of the improvements and recommendations for reducing the level of inadequately employees. Finally it can be stated that the system of selection and recruitment in the company "Bakery - Confectionery" is appropriate only requires a few improvements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Anna Midera (FoM) Patrycja Anna Midera,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu rekrutacji i selekcji pracowników w przedsiębiorstwie branży piekarniczej
Supervisor
Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/IMD) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Innovation Management Department (FoM/IMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/IMD) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM) Tadeusz Kubik (FoM/IMD) Tadeusz Kubik,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
rekrutacja, selekcja, rozmowa kwalifikacyjna
Keywords in English
recruitment, selection, interview
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia projekt systemu rekrutacji i selekcji pracowników na podstawie Piekarni. Wybór tematu pracy determinowały następujące czynniki: zainteresowanie autora tematyką rekrutacji i selekcji pracowników, doświadczenia zawodowe, chęć pogłębienia wiedzy związanej z tą problematyką oraz konieczność poznania mechanizmów rządzących tymi aspektami w celu efektywniejszego zarządzania zasobami ludzkimi. Jednym z głównych celów pracy było pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu systemu rekrutacji i selekcji pracowników jako narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi oraz analiza doświadczeń własnych autora. Ponadto opracowanie projektu systemu selekcji i rekrutacji, dzięki któremu możliwe będzie bardziej efektywne pozyskanie i dopasowanie najlepszego kandydata do danego stanowiska pracy. Główną przyczyną wad zaistniałych w procesie rekrutacji i selekcji pracowników w firmie „Piekarnia – Cukiernia” jest zły dobór pracowników w początkowej fazie naboru. Najważniejszą rekomendacją dla firmy „Piekarnia – Cukiernia” jest przede wszystkim konieczność pogłębienie wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi, a także samego procesu rekrutacji i selekcji przez kadrę zarządzającą oraz zastosowanie się do usprawnień i zaleceń dotyczących zmniejszenie poziomu nieodpowiednio zatrudnionych pracowników. Finalnie można stwierdzić, iż system selekcji i rekrutacji w firmie „Piekarnia – Cukiernia” jest odpowiedni, wymaga jedynie paru ulepszeń.
File
  • File: 1
    Patrycja Midera 09-06-2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12648

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd92fec0174e5410d94b3ae8c71de6b53/
URN
urn:pw-repo:WUTd92fec0174e5410d94b3ae8c71de6b53

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page