Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of improvement logistic processes in the NUCO company

Eliza Dominika Gryczka

Abstract

The logistics system in enterprises consists of logistics processes related to supply and logistics, production, transport and storage. Each of these processes is an orderly chain of tasks related to the flow of materials. Logistics processes fulfil a key function in manufacturing enterprises. Based on data from NUCO, optimization of logistic processes regarding the classification and evaluation of suppliers was carried out. Suppliers’ evaluation is a vast area in the functioning of production enterprises. One might assume that in the era of the Internet finding the right suppliers is an easy task. However, if the concerned party specifies high quality, technical and price requirements, the process of suppliers selection becomes more complicated. Production companies should possess a database of suppliers within their scope of interest. They should also conduct regular assessment and classification of suppliers. The success of their projects depends largely on the selected vendors. Only cooperating with tested and qualified suppliers can minimize the risk of faults happening and subsequent claims being reported in the market. The project of improvement logistic processes in the NUCO company. The subject of this paper is a production company, NUCO – a contract manufacturer of color cosmetics, working on a B2B (business to business) basis. Logistics processes related to the assessment and evaluation of suppliers of raw materials and packaging components at NUCO have been analysed. The objective of this engineers’ thesis is optimizing the process of assessment and evaluation of suppliers. The paper consists of three chapters. The first chapter includes the analysis of literature. The general concept of logistics is presented and its role in production enterprises is described. Since the paper deals with a company that produces colour cosmetics for the face, characteristics of the cosmetics industry are also presented. The status quo analysis, including the current process of supplier classification and evaluation at Nuco, is discussed in the second chapter. The third chapter presents a project to streamline the logistics process of the classification of suppliers.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Eliza Dominika Gryczka (FPE) Eliza Dominika Gryczka,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt usprawnienia procesów logistycznych w firmie Nuco
Supervisor
Ilona Jacyna-Gołda (FPE/IOPS) Ilona Jacyna-Gołda,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Ejsmont (FPE/IOPS) Krzysztof Ejsmont,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Ilona Jacyna-Gołda (FPE/IOPS) Ilona Jacyna-Gołda,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Logistyka, proces logistyczny, dostawca, klasyfikacja, kryterium
Keywords in English
Logistic, logistic process, supplier, classification, parameter
Abstract in Polish
System logistyczny w przedsiębiorstwach tworzą procesy logistyczne związane z zaopatrzeniem i logistyką, produkcją, transportem i magazynowaniem. Każdy z tych procesów jest uporządkowanym łańcuchem zadań związanym z przepływem materiałów. Procesy logistyczne pełnią główną funkcję w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Na podstawie danych firmy NUCO została przeprowadzona optymalizacja procesów logistycznych dotycząca klasyfikacji i oceny dostawców. Klasyfikacja dostawców jest obszernym tematem, który dotyczy przedsiębiorstw produkcyjnych. W dobie Internetu wydawać się może, że znalezienie dostawców nie jest trudnym zadaniem. Jednak jeśli zainteresowany określa wysokie wymagania jakościowe, techniczne oraz cenowe to poszukiwanie dostawcy jest bardziej skomplikowane. Przedsiębiorstwa produkcyjne powinny posiadać bazę danych o dostawcach, których zakupem są zainteresowani. Firmy produkcyjne powinny prowadzić regularną ocenę i klasyfikację dostawców. Sukces realizacji projektów zależy od wyboru dostawców. Tylko współpraca z dostawcami sprawdzonymi i kwalifikowanymi minimalizuje ryzyko wystąpienia błędu i późniejszych reklamacji z rynku. Projekt usprawnienia procesów logistycznych w firmie NUCO jest tematem pracy dyplomowej. Obiektem pracy jest firma produkująca kosmetyki kolorowe, która realizuje zamówienie sprzedażowe w formie produkcji kontraktowej B2B (Business to business). Przedsiębiorstwo NUCO zostało poddane analizie w zakresie procesów logistycznych związanych z oceną i klasyfikacją dostawców materiałów i komponentów opakowaniowych. Celem pracy jest optymalizacja procesu oceny i klasyfikacji dostawców. Praca dyplomowa - inżynierska składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział pracy obejmuje analizę literatury. Przedstawiono ogólne pojęcie logistyki oraz opisano jej rolę w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przedstawiono również charakterystykę branży kosmetycznej, ponieważ praca dotyczy przedsiębiorstwa produkującego kosmetyki kolorowe do twarzy. Analiza stanu istniejącego, w której omówiono aktualny proces oceny i klasyfikacji dostawców w firmie NUCO została ujęta w rozdziale drugim. W trzecim rozdziale przedstawiono projekt usprawnienia procesu logistycznego – klasyfikacji dostawców.
File
  • File: 1
    Eliza_Gryczka_06.12.2018.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29515

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd92e07dfa8ef49bb83b61a14a4c8afd3/
URN
urn:pw-repo:WUTd92e07dfa8ef49bb83b61a14a4c8afd3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page