Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Black protest as a form of civil opposition of women

Mariola Piątek

Abstract

The subject of thisworkis the black protest as a form of civilopposition of women. The thesis of the workis the claimthatblackmarchesareaneffective form of protest and haveanimpact on the decision of the rulers. The firstchapterisdevoted to explaining the concept of conflict and indicatingitsconstituentelements. Severalbasictypes of conflictwerealsodistinguished in it. The styles of individualresponse to conflict as well as the benefits and limitationsthatflow from theirusearepresented. Finally, the bestknownconflict resolution methodsarelisted and described. The secondchapterfocuses on the topic of abortion, whichis the mainreason for organizing the black march. The concept of abortionisexplained and ways of doingitarepresented. The history of abortion in Polish law isbrieflypresented. At the end, selectedmanifestos and actions on the prohibition of abortionarepresented. The third chapterdescribes the black protest and the reasons for itsorganization. The parties to the conflicthavebeenidentified and described in it. Arguments of bothpartiesarepresented. In addition, interviewswereconducted with representatives of each party.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Mariola Piątek (FASS) Mariola Piątek,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Czarny protest jako forma sprzeciwu obywatelskiego kobiet
Supervisor
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Tomasz Dusiewicz (FASS/DASMA) Tomasz Dusiewicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Konflikt, aborcja, protest, czarne marsze.
Keywords in English
Conflict, abortion, protest, blackmarches.
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest czarny protest jako forma sprzeciwu obywatelskiego kobiet. Tezą pracy jest twierdzenie, iż czarne marsze są skuteczną formą protestu i mają wpływ na decyzję rządzących. Pierwszy rozdział poświęcony został na wyjaśnienie pojęcia konfliktu oraz wskazanie jego elementów składowych. Wyróżniono w nim również kilka podstawowych rodzajów konfliktu. Przedstawiono style indywidualnego reagowania na konflikt oraz korzyści i ograniczenia jakie płyną z ich stosowania. Na koniecwymieniono iopisano najbardziej znane metody rozwiązywania konfliktów. Drugi rozdział skupia się na temacie aborcji, która jest głównym powodem zorganizowania czarnego marszu. Wyjaśniono pojęcie aborcji i przedstawiono sposoby jej dokonywania. Po krótce przedstawiono historię aborcji w polskim prawie. Na koniec przedstawiono wybrane manifesty i działania dotyczące zakazu aborcji. Trzeci rozdział opisuje czarny protest i powody jego zorganizowania. Wyodrębniono w nim i opisano strony konfliktu. Przedstawiono argumenty obydwy stron. Dodatkowo zostały przeprowadzone wywiady z przedstawicielami każdej ze stron.
File
  • File: 1
    PRACA_LICENCJACKA_Mariola_Piatek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28331

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd8e8804476384c6c94092d6c6ea957c1/
URN
urn:pw-repo:WUTd8e8804476384c6c94092d6c6ea957c1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page