Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Safety on the railway and road intersections in Poland

Anna Kulicka

Abstract

Safety on the railway and road intersections in Poland The aim of the first chapter was to present some basic informations about the intersections of the railway and road intersections and about the safety on the railway and road crossings. There was also made the division of those intersections and an introducing of public administration bodies which are responsible for the operation of those intersections. In the second chapter there were described general technical conditions for the rail and road crossings and pedestrian crossings as well as a general rules regarding these design. There were explained some solutions that may affect on the increase of safety, for example handrails impeding access to the track without skipping the tollgates, separation lanes or separators which are securing the access to the B-type railway crossing. In addition, there was paid to the technical conditions for systems and devices for traffic protection as well as the using of intersections. After that there was explained an using of signals, signs, indicators and warning boards, an occurrence regrding to the lighting conditions for railway and road intersections, technical conditions and ways to check the visibility for railway and road intersections and moreover – technical conditions for locating of railway lines and railway sidings witch roads. The third chapter was devoted to show information which are contained in legislative acts which are adjusting, among others, menagement of traffic on standard-gauge and broad-gauge crossings, signaling at standard-gauge and broad-gauge crossings, using railway and road intersections in non-typical cases, for example inaction of railway traffic protection devices or lack of employee which is operating the rail and road crossings and pedestrian crossings as well as procedurę in case of emergency for the safety of traffic and railway accidents on this intersection. The fourth chapter was made to describe some statistics by Police Headquarters regarding to accidents on railway and road intersections in Poland in 2014-2018. The last chapter was created to summarize the work. There was a referring to the target of this work related with response to the earlier mentioned problems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Kulicka (FASS) Anna Kulicka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Bezpieczeństwo na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w Polsce
Supervisor
Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Bezpieczeństwo na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, organy administracji publicznej, wypadki.
Keywords in English
Safety on the railway and road intersections, public administration bodies, accidents.
Abstract in Polish
Bezpieczeństwo na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w Polsce Celem pierwszego rozdziału było przedstawienie podstawowych pojęć związanych z przejazdami kolejowo-drogowymi oraz z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych. Dokonano również podziału skrzyżowań kolejowo-drogowych oraz przedstawiono organy administracji publicznej odpowiedzialne za eksploatację tych skrzyżowań. W drugim rozdziale opisano ogólne warunki techniczne dla przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych oraz ogólne zasady ich projektowania. Omówiono wybrane rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo, takie jak poręcze utrudniające dostęp do toru z ominięciem rogatek, pasy separujące lub separatory zabezpieczające dojazdy do skrzyżowania kolejowo-drogowego kategorii B. Ponadto zwrócono uwagę na warunki techniczne dla systemów i urządzeń zabezpieczenia ruchu oraz użytkowania skrzyżowań. Następnie wyjaśniono zastosowanie sygnałów, znaków, wskaźników i tablic ostrzegawczych, a także wybrane aspekty warunków technicznych jakim takie skrzyżowania powinny odpowiadać. Trzeci rozdział poświęcono przedstawieniu informacji zawartych w aktach prawnych regulujących m.in. prowadzenie ruchu na skrzyżowaniach normalnotorowych i szerokotorowych, sygnalizację na skrzyżowaniach kolejowych normalnotorowych i szerokotorowych, użytkowanie skrzyżowań kolejowo-drogowych w przypadkach nietypowych, takich jak niedziałanie urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego lub brak pracownika obsługującego przejazd kolejowo-drogowy lub przejście oraz postępowanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i zdarzeń kolejowych na skrzyżowaniu. W rozdziale czwartym pokazano statystyki Komendy Głównej Policji dotyczące zdarzeń na skrzyżowaniach kolejowo - drogowych w Polsce w latach 2014-2018. Celem piątego rozdziału było podsumowanie pracy. Ustosunkowano się do postawionego celu pracy odwołując się przy tym do omawianych problemów.
File
  • File: 1
    Bezpieczeństwo_na_skrzyżowaniach_kolejowo-drogowych_w_Polsce.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34774

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd8cbf5decc764d6cb6c01e40e250411c/
URN
urn:pw-repo:WUTd8cbf5decc764d6cb6c01e40e250411c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page