Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research on selected properties of high density polyethylene

Jakub Piotrowski

Abstract

The aim of the study was to compare the strength properties of two types of high density polyethylene of the Hostalen variety produced using different reactor configurations (ACP or K1). The work included the theoretical and experimental part. The theoretical part presents the characteristics of polyethylene, methods of its preparation, processing and application, and discusses the mechanical properties of polyolefins. In the experimental part, the raw materials used for the tests are characterized, the adopted research methodology is discussed, the results of the determinations are presented, the mechanical properties of high density polyethylene obtained by various technologies are compared, and the final conclusions are formulated. The comparison of selected properties of two types of Hostalen polyethylene was made based on the determination of strength properties at static tensile. This showed that the change of reactor configuration from series (ACP) to parallel during the preparation of these species (K1), in the case of Hostalen GD 7255 LS minimally affected these properties, and in the case of Hostalen GD 7260 the changes were more pronounced. It is advisable to deepen the assessment of the impact of reactor configurations on the properties of the products obtained by analyzing polyethylenes other than strength properties.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Piotrowski (FCEMP) Jakub Piotrowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie wybranych właściwości polietylenu dużej gęstości
Supervisor
Barbara Liszyńska (FCEMP/IC) Barbara Liszyńska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Barbara Liszyńska (FCEMP/IC) Barbara Liszyńska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
polietylen dużej gęstości, właściwości wytrzymałościowe
Keywords in English
high density polyethylene, strength properties
Abstract in Polish
Celem pracy było porównanie właściwości wytrzymałościowych dwóch typów polietylenu dużej gęstości odmiany Hostalen produkowanych przy zastosowaniu różnej konfiguracji reaktorów (ACP lub K1). Praca obejmowała część teoretyczną oraz doświadczalną. W części teoretycznej przedstawiono charakterystykę polietylenu, metody jego otrzymywania, przetwórstwo i zastosowanie oraz omówiono właściwości mechaniczne poliolefin. W części doświadczalnej scharakteryzowano surowce użyte do badań, omówiono przyjętą metodykę badawczą, przedstawiono wyniki oznaczeń, dokonano porównania właściwości mechanicznych polietylenu dużej gęstości otrzymanego różnymi technologiami oraz sformułowano wnioski końcowe. Porównania wybranych właściwości dwóch typów polietylenu Hostalen dokonano na podstawie oznaczeń właściwości wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. Pozwoliło to stwierdzić, że zmiana konfiguracji reaktorów z szeregowego (ACP) na równoległy (K1) podczas otrzymywania tych gatunków, w przypadku Hostalenu GD 7255 LS minimalnie wpłynęła na te właściwości, a w przypadku Hostalenu GD 7260 zmiany były bardziej wyraźne. Wskazane jest pogłębienie oceny wpływu konfiguracji reaktorów na właściwości otrzymywanych produktów poprzez analizę innych niż wytrzymałościowe właściwości polietylenów.
File
  • File: 1
    268582_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29982

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd7e6efe8e0e94fb08f94c14cab2294ac/
URN
urn:pw-repo:WUTd7e6efe8e0e94fb08f94c14cab2294ac

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page