Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of organization of passenger railway services between Warsaw – Radom

Przemysław Mateusz Redmann

Abstract

The objective of this study is to research of passenger rail transportation on the Warszawa - Radom route and create project relative to its organization and quality management. First chapter is a short introduction to above subject. It contains historic outline and short technical characteristics of railway line no 8 with emphasis on its electrification. All of the train stations and stops on the way from Warszawa Centralna station with their mileage have been mentioned. The objectives of this thesis along with its scope are included in chapter two. Third chapter defines transportation as a human need, identifies purpose of transportation for a given section of the route and explains factors determining passenger traffic. Traveler’s destinations and streams are also referred to in this part. Chapter number four contains the infrastructure of rail transportation and types of carriages being used between Warszawa and Radom. Utility points and selected train stations have been described in detail, followed by description of line’s no 8 technical condition, taking into account depot descriptions and carriage top speeds. Rolling stock’s short description for given routes is also included. Next chapter describes current condition of the researched route. It contains information about particular section’s capacity and calculation of usage factors for seats in particular trains. A project of passenger rail transportation between Warszawa Zachodnia and Radom is shown in chapter six. The project includes proposition of Radom – Warka line extension by the addition of second track. Next part consists of given route’s utility points modernization plan. Moreover, disabled support and passenger safety improvements were proposed. Thesis ends with summary of designed improvement solutions for passenger transportation on Warszawa-Radom route.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Mateusz Redmann (FT) Przemysław Mateusz Redmann,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Warszawa – Radom
Supervisor
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, kolej, środki transportu, przewozy pasażerskie, rozkład jazdy.
Keywords in English
transportation, rail, means of transport, passenger transport, timetable.
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy kolejowych przewozów pasażerskich, które realizowane są na odcinku Warszawa – Radom. Celem pracy jest projekt organizacji przewozów z uwzględnieniem poprawy ich jakości. W pierwszym rozdziale zawarty został wstęp do pracy. Zawiera on krótki rys historyczny linii kolejowej nr 8, na części której realizowane są przewozy kolejowe. W dalszej części została zawarta krótka charakterystyka techniczna badanego odcinka, w szczególności zakres elektryfikacji. Wymienione zostały kolejno wszystkie stacje kolejowe oraz przystanki osobowe wraz z kilometrażem od stacji Warszawa Centralna. W następnym rozdziale opisane są cele niniejszej pracy inżynierskiej oraz zakres pracy. W rozdziale trzecim opisano definicję potrzeby transportowej, identyfikację potrzeb przewozowych na danym odcinku oraz czynniki warunkujące przewozy pasażerskie. Wymienione zostały cele podróżnych oraz potoki pasażerskie. Rozdział czwarty zawiera opis infrastruktury transportowej oraz środków transportowych, które używane są na odcinku Warszawa Zachodnia – Radom. Przedstawione zostały punkty eksploatacyjne oraz szczegółowo opisane wybrane stacje kolejowe. W dalszej części rozdziału opisano stan techniczny linii kolejowej z uwzględnieniem opisu peronów oraz charakterystyki prędkości maksymalnych. Dodatkowo załączono krótki opis taboru, który obsługuje podróżnych na danym odcinku. Następny rozdział zawiera opis obecnego stanu pasażerskich przewozów kolejowych na badanym odcinku. Zostały tam przedstawione informacje dotyczące zdolności przepustowej danego odcinka. Obliczone zostały współczynniki wykorzystania miejsc w składach pociągów. W rozdziale szóstym został przedstawiony projekt organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Warszawa Zachodnia – Radom. Zaprezentowano propozycję budowy drugiego toru pomiędzy stacjami Radom – Warka. W dalszej części przedstawiono plan modernizacji punktów eksploatacyjnych na danym odcinku. Ponadto, przedstawione zostały propozycje poprawy obsługi osób niepełnosprawnych. Przedstawione zostały propozycje działań mające na celu poprawy poziom bezpieczeństwa podróżnych. Praca zakończona jest podsumowaniem podanych rozwiązań poprawy realizacji pasażerskich przewozów na odcinku Warszawa Zachodnia – Radom.
File
  • File: 1
    050416_praca inżynierska_Przemysław_Redmann.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11135

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd7d61752105a4f39b12ba743d58512ed/
URN
urn:pw-repo:WUTd7d61752105a4f39b12ba743d58512ed

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page