Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Probabilistic analysis of the departing passengers registration process in the airport terminal

Izabela Kinga Skonieczna

Abstract

The thesis covers the subject of departing passengers handling processes in the airport terminal. It mostly focuses on the analysis of passengers registration, which depends on the type of flight and is based on historical data relating to passengers arrival times, collected at Katowice Airport. The main purpose of this engineering thesis was to observe the general patterns of passengers behaviour and their dependence on the flight type and to develop a tool which allows forecasting passengers traffic based on calculated characteristics. In the first chapter, which covers the introduction, a general description of air traffic and an airport terminal was made. Its aim was to identify the bilateral dependency and to present a wide range of activities performed in an airport. The second chapter focuses on the analysis of individual pre-flight passenger handling procedures - hence describing each state of service, in which time is a key parameter affecting the efficiency of the process. The third chapter presents Katowice Airport, along with statistics characterizing its operations development. Successively, the data was analysed, which was carried out in accordance with pre-determined flight criteria division. The aim of the analysis was to observe typical for particular groups of passengers behaviour. The next, fourth chapter pictures the passengers registration generator, wherewith, by inputting data defining the type of flight and number of passengers, it is possible to generate quantitative volumes of passengers registered at different intervals of time remaining to the scheduled take-off time and which can be helpful when planning service processes with increased passenger traffic - by forecasting and, in case of applying the necessary solutions, counteracting the creation of "bottlenecks". The fifth chapter introduces the practical possibility of using the created generator - it describes the passengers traffic forecast for the theoretical departure schedule. The last part of the thesis, consisting of summary and conclusions, presents the effects of conducted analyses and conclusions drawn based on them, which, when implemented, might positively affect the optimization of passenger pre-flight processes at relevant Katowice Airport.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Izabela Kinga Skonieczna (FT) Izabela Kinga Skonieczna,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza probabilistyczna procesu zgłoszeń pasażerów odlatujacych w porcie lotniczym
Supervisor
Jacek Skorupski (FT/DATE) Jacek Skorupski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Rychlicki (FT/DTT) Mariusz Rychlicki,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Jacek Skorupski (FT/DATE) Jacek Skorupski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
obsługa pasażerska, analiza probabilistyczna, port lotniczy, ruch lotniczy, proces zgłoszeń pasażerów, przepustowość pasażerskiej części terminala
Keywords in English
passenger service, probabilistic analysis, airport terminal, air traffic, passengers registration process, airport landside capacity
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska porusza tematykę procesu odprawy pasażerów odlatujących w porcie lotniczym. Skupia się ona na analizie zgłoszeń pasażerów w zależności od rodzaju lotu, przeprowadzoną na podstawie historycznych danych o poszczególnych czasach zgłoszeń podróżnych, zgromadzonych na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Głównym celem pracy było zaobserwowanie generalnych zachowań pasażerów i ich zależności od typu podróży oraz opracowanie narzędzia umożliwiającego przewidywanie ruchu pasażerskiego na podstawie wyznaczonych charakterystyk. W pierwszym rozdziale, obejmującym wstęp, dokonano generalnego opisu żeglugi powietrznej oraz portu lotniczego, co miało na celu wskazanie na bilateralne zależności oraz ukazanie szerokiego spektrum czynności wykonywanych w porcie. Drugi rozdział skupia się na analizie poszczególnych procedur obsługi przedlotowej pasażera (każdy jej etap został szczegółowo opisany), w której czas jest kluczowym parametrem wpływającym na efektywność procesu. W rozdziale trzecim dokonano prezentacji lotniska w Katowicach, wraz ze statystykami obrazującymi rozwój jego działalności. Następnie przystąpiono do analizy danych, która została przeprowadzona w podziale na ustalone uprzednio kryteria dotyczące lotów. Celem analizy było zaobserwowanie charakterystycznych dla poszczególnych grup pasażerów zachowań. Kolejny, czwarty rozdział opisuje zaprojektowany generator zgłoszeń pasażerów, przy pomocy którego, poprzez wprowadzenie danych wejściowych określających typ lotu oraz liczbę pasażerów, wygenerować można ilościowe wielkości pasażerów zgłaszających się w poszczególnych przedziałach czasu pozostałego do rozkładowego czasu startu statku powietrznego i który może być pomocny przy planowaniu procesów obsługi przy zwiększonym natężeniu ruchu pasażerskiego – poprzez przewidywanie i, w przypadku zaaplikowania koniecznych rozwiązań, przeciwdziałanie tworzeniu się „wąskich gardeł”. Rozdział piąty prezentuje praktyczną możliwość zastosowania stworzonego generatora zgłoszeń – opisuje prognozę ruchu pasażerskiego dla teoretycznego rozkładu odlotów. Ostatnia część pracy, obejmująca podsumowanie i wnioski, przedstawia efekty dokonanych analiz i konkluzje wyciągnięte na ich podstawie, których zaimplementowanie w omawianym przypadku katowickiego lotniska mogłoby pozytywnie wpłynąć na optymalizację procesów obsługi przedlotowej pasażerów.
File
  • File: 1
    Izabela_Skonieczna_266941_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35027

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd75dff28bc3940d3a8e8ee357c34a060/
URN
urn:pw-repo:WUTd75dff28bc3940d3a8e8ee357c34a060

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page