Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The conception of revaluation a historical area of ‘The Town of Kaziemierz’ in The Radom City

Aleksandra Skrzek

Abstract

The present paper is about a medieval town in Radom, called The Town of Kazimierz. This area, thanks to its very well preserved urban structure, was entered to the register of objects of cultural heritage, and needs to be notably protected as a proof of a spatial development of The Radom City. The Town of Kaziemirz, despite its historic value, is currently facing numerous socio-economic issues, having an impact also on spatial development. The most important problems are the a bad condition of many town houses, the presence of ruins and disharmonizing buildings and a low quality of public spaces. The aim of this paper was to elaborate on the conception of revaluation, as a result of which the attractiveness of the open areas increases, the incomplete buildings will be renovated and The Town of Kazimierz will become an important place for both the citizens and tourists. Simultaneously, the priority was given to the maintenance of a coherent nature of this territory and the protection of its cultural values. For this reasons, the designing work was preceded by detailed analyzes of the area The Town of Kaziemierz and the whole Radom City. Functional, transport, environmental and cultural relations with surrounding were also researched. As a result, the area was valorised, showing the places for new buildings and the designing guidelines was prepared. The main assumption of the project is to keep a historic buildings in the middle of The Town of Kazimierz (undertaking modernization works where needed) and to introduce more retail and commercial stores in that part of the city thereby creating a modern city centre. The housing area is to be moved to newly designed buildings on the outskirts of the territory. Also, to improve the quality of the public spaces, new floorings of, among others, the market square are planned. The aim of this work is the revival of this part of the city and a restoration of its rank in the spatial structure of The Radom City.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Skrzek (FGC) Aleksandra Skrzek,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja rewaloryzacji historycznego rejonu "Miasta Kazimierzowskiego" w Radomiu
Supervisor
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne, rewaloryzacja, miasto średniowieczne, Miasto Kazimierzowskie, Radom
Keywords in English
functional and spatial transformation, revaluation, medieval town, The Town of Kazimierz, The Radom City
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa dotyczy znajdującego się w Radomiu, historycznego średniowiecznego miasta, nazywanego Miastem Kazimierzowskim. Teren ten, ze względu na bardzo dobrze zachowany układ urbanistyczny, wpisany został do rejestru zabytków oraz podlega szczególnej ochronie, jako jedna z faz rozwoju przestrzennego Radomia, których czytelność stanowi najważniejszą wartość kulturową miasta. Miasto Kazimierzowskie, pomimo swojej wartości zabytkowej, jest obecnie obszarem licznych problemów społeczno-gospodarczych, objawiających się również w sposobie zagospodarowania terenu. Do najważniejszych zagadnień należy tutaj zły stan techniczny znacznej części budynków, obecność ruin i budowli dysharmonizujących oraz niska jakość urządzenia przestrzeni otwartych. Celem pracy było opracowanie koncepcji rewaloryzacji, w wyniku których wzrośnie atrakcyjność przestrzeni publicznych na danym terenie, uzupełniona zostanie brakująca zabudowa oraz wprowadzone zostaną nowe funkcje, służące zarówno mieszkańcom miasta, jak i turystom. Jednocześnie, priorytetem przy pracy projektowej było zachowanie spójnego charakteru opracowywanego obszaru i ochrona jego wartości historycznych, dlatego część koncepcyjna poprzedzona została częścią analityczną z dokładnym rozpoznaniem terenu. Dotyczyło ono zarówno uwarunkowań zaistniałych w skali całego miasta, jak i szczegółowego rozpatrzenia uwarunkowań i stanu istniejącego samego Miasta Kazimierzowskiego. Zbadane zostały również powiązania przestrzenne obszaru z terenami przyległymi, biorąc pod uwagę aspekt funkcjonalny, komunikacyjny, przyrodniczy oraz kulturowy. W wyniku analizy zebranych informacji przeprowadzona została waloryzacja terenu, wskazująca budynki do rozbiórki oraz miejsca dogęszczenia zabudowy oraz opracowane zostały wytyczne i zasady kształtowania ładu przestrzennego, którymi kierowano się podczas tworzenia projektu. Głównym założeniem koncepcji jest pozostawienie w części centralnej Miasta Kazimierzowskiego (w pobliżu Rynku) zabytkowej zabudowy, z założeniem modernizacji budynków tego wymagających i wprowadzenia nowych funkcji usługowych i miastotwórczych oraz przeniesienie funkcji mieszkalnej na obrzeża, w tym do nowoprojektowanej zabudowy. Skupiono się także na poprawie jakości przestrzeni publicznych, poprzez zaproponowanie rozwiązań nowych posadzek i wprowadzenie obiektów małej architektury. Efektem, który planuje się w ten sposób osiągnąć, jest przede wszystkim ożywienie tego fragmentu miasta i przywrócenie mu należnej rangi w strukturze przestrzennej Radomia.
File
  • File: 1
    Tekst.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4026

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd74305cfab464a9690554bf45b9f6646/
URN
urn:pw-repo:WUTd74305cfab464a9690554bf45b9f6646

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page