Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of the secondary standard Hp(10)

Krzysztof Piotr Zaczek

Abstract

Nowadays, ionizing radiation is used very commonly: in medicine, for scientific research and last but not least, in several economic areas. In consequence, there is a large group of people exposed to ionizing radiation other than radiation coming from natural sources. This exposure to radiation is called „Occupational exposure” and according to principles of radiation protection it must be controlled. To facilitate the measurement of doses of and their acceptable limits, in radiological protection people use „operational quantities”, defined by International Commission on Radiation Units and Measurements. For individual monitoring in strongly penetrating radiation fields, personal dose equivalent Hp(10) is used. To measure the quantity of Hp(10) individual dosimeter is used. Person working with radiation is obliged to carry his individual dosimeter all the time. From time to time individual dosimeter must be calibrated for security purposes. Calibration of dosimeter means that it is compared with certificated standard. Depending on accuracy, there are different types of standards. There is primary standard whose metrological accuracy is so high that it is not related to other standard. There is also secondary standard, whose accuracy is calculated by comparing with the primary standard. For this thesis, secondary standard for personal dose equivalent Hp(10) measurement was made. The thesis contains a description of the main construction assumptions, technical documentation and the method of installation of ionization chamber with a phantom.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Piotr Zaczek (FM) Krzysztof Piotr Zaczek,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Realizacja wzorca wtórnego Hp(10)
Supervisor
Piotr Tulik (FM/IMBE) Piotr Tulik,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcel Młyńczak (FM/IMBE) Marcel Młyńczak,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Piotr Tulik (FM/IMBE) Piotr Tulik,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
wzorzec wtórny, indywidualny równoważnik dawki Hp(10), narażenie zawodowe
Keywords in English
secondary standard, personal dose equivalent Hp(10), occupational exposure
Abstract in Polish
W obecnych czasach promieniowanie jonizujące wykorzystywane jest przez człowieka bardzo powszechnie: zarówno w medycynie, do badań naukowych czy w wielu różnych dziedzinach gospodarczych. Istnieje więc duża grupa ludzi która jest wystawiona na ekspozycję na promieniowanie jonizujące inne niż źródła naturalne. Grupa ta określana jest jako narażona zawodowo, i zgodnie z przepisami ochrony radiologicznej podlega kontroli narażenia. Dla ułatwienia wyznaczania dawek promieniowania przyjętych przez człowieka oraz ich dopuszczalnych limitów korzysta się z wielkości roboczych ICRU (ang. International Commission on Radiation Units and Measurements). Są to wielkości które można zmierzyć lub wyznaczyć doświadczalnie. Do kontroli narażenia człowieka w promieniowaniu przenikliwym korzysta się z wyznaczanego w siwertach indywidualnego równoważnika dawki Hp(10). Pomiar Hp(10) jest realizowany przez dawkomierze indywidualne, które podczas wykonywania pracy osoba narażona zawodowo musi mieć cały czas przy sobie. W celach bezpieczeństwa dawkomierz indywidualny powinien być poddawany wzorcowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzorcowanie jest wykonywane z użyciem wzorca danej wielkości w certyfikowanym lub akredytowanym ośrodku wzorcującym. Przykładem takiego ośrodka jest Główny Urząd Miar. Stosowane wzorce różnią się między sobą rangą oraz dokładnością. Wyróżnia się między innymi wzorce pierwotne, których dokładność metrologiczna jest na tyle wysoka, że nie jest ona odnoszona do innych wzorców. Istnieją także wzorce wtórne, których dokładność jest utworzona przez porównanie z wzorcem pierwotnym. W ramach pracy zaprojektowano i wykonano wzorzec wtórny do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10). Praca zawiera omówienie głównych założeń konstrukcyjnych, dokumentację techniczną oraz opis sposobu montażu opracowanej komory wraz z dedykowanym fantomem.
File
  • File: 1
    276830_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31710

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd629e8f716be48dd9f25a8a33e051faa/
URN
urn:pw-repo:WUTd629e8f716be48dd9f25a8a33e051faa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page