Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The economic and financial analysis of the company Wawel S.A. Kierujący

Paulina Piórkowska

Abstract

The subject of the thesis is the analysis of financial companies in the confectionery Wawel S.A. existing in Poland since 1898. The source of information necessary to do financial analysis SA Annual Reports Firms Wawel SA for the years 2010 - 2015, which of the end of each accounting period published by the SA service http://bossa.pl/. The aim of the study is to analyze and evaluate the financial situation of Wawel S.A. in 2010-2015. The analysis was conducted in two stages: a preliminary analysis and ratio analysis. The first chapter contains information on the concept and the role of financial analysis in the evaluation of business operations. This chapter presents an overview of this type carried analysis methods of analysis, and also: information about the sources from which we can use in order to obtain information necessary to make financial analysis of the company. The second chapter just as chapter one chapter is theoretical. It contains information closely related to the analysis of economic and financial, among others, described in chapter this methodology analyzes involving the initial analysis and ratio analysis. The page also information certainly was all indicators most commonly used when analyzing the company. You will also find patterns necessary to make calculations of data indicators. The third section consists of two parts. In part one presents the history of the company and the specificity of its actions. However, in part two contains all information about the economic situation and financial weight based on the financial statements of the years 2010 - 2015. This is followed by a preliminary analysis and the analysis of indicators. Them compared to the company's results with the results of calibrating also put forward conclusion what raises after analyzing the trend of the indicator. The chapter ends with a summary and lessons learned from the analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Piórkowska (CESS) Paulina Piórkowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza ekonomiczno - finansowa firmy Wawel S.A
Supervisor
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
analiza rynek firma przychód koszt zysk wskaźnik wynik
Keywords in English
analysis market company income cost profit ratio result
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest analiza finansowa firmy cukierniczej w Wawel S.A. istniejącej w Polsce od 1898 roku. Źródłem informacji niezbędnych do analizy finansowej są raporty roczne firmy Wawel S.A. za lata 2010 – 2015, które z końcem każdego okresu rozliczeniowego publikowane są przez serwis http://bossa.pl/. Celem pracy jest analiza i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Wawel S.A. w latach 2010-2015. Analizę przeprowadzono w dwóch etapach: analizy wstępna oraz analiza wskaźnikowa. Rozdział pierwszy zawiera informacje dotyczące pojęcia i roli analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa. W rozdziale tym zawarto opis rodzajów przeprowadzanych analiz, metod analizy, a także informacje o źródłach, z których możemy skorzystać w celu pozyskania informacji niezbędnych do analizy finansowej przedsiębiorstwa. Rozdział drugi podobnie jak rozdział pierwszy jest rozdziałem teoretycznym. Zawiera informacje ściśle związane z analizą ekonomiczno-finansową, między innymi opisano w tym rozdziale metodykę analizy polegającą na analizie wstępnej i analizie wskaźnikowej. Zawarto tu również informację na temat wszystkich wskaźników najczęściej stosowanych podczas analizowania przedsiębiorstwa. Znajdziemy tu również wzory niezbędne do obliczenia danych wskaźników. Rozdział trzeci składa się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiono historię przedsiębiorstwa oraz specyfikę jego działania. Natomiast w części drugiej zamieszczono wszystkie dane na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej w oparciu o sprawozdania finansowe z lat 2010 – 2015. Następnie przedstawiono analizę wstępną oraz analizę wskaźnikową. Porównano w nich wyniki firmy z wynikami wzorcowymi a także wysunięto wnioski jakie nasuwają się po przeanalizowaniu trendu danego wskaźnika. Rozdział kończy się podsumowaniem i wyciągniętymi wnioskami z przeprowadzonej analizy.
File
  • File: 1
    1037809.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11362

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd601e4545d8f4ce0b6c1c486d8ab2bd3/
URN
urn:pw-repo:WUTd601e4545d8f4ce0b6c1c486d8ab2bd3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page