Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preparation and characterization of supramolecular compounds with potential antibacterial activity

Paweł Tomasz Kiepas

Abstract

Antibiotic resistance is becoming an increasing problem for modern medicine, therefore it is necessary to constantly search for new compounds with antibacterial properties. Such compounds may be molecules of cationic polymers with an amphiphilic structure modeled on natural antimicrobial peptides that have the ability to destroy bacterial cell membranes. The thesis contains a literature review concerning polymers with antimicrobial properties and the mechanisms by which they interact with bacterial membranes. Further there were described the properties of polyethyleneimine (PEI), polycation with antibacterial properties and a short review of scientific articles on its modification. Second part of the thesis presents methods for the synthesis of three dicarboxylic acids: decylmalonic, decylsuccinic and 4-decyloxyphthalic acid, which can be used to create supramolecular compounds with polyethyleneimine and improving its antimicrobial activity. The next part is based on the study of Critical Micelle Concentration (CMC) solutions of sodium salts of obtained acids in water and Critical Aggregation Concentration (CAC) of systems of these salts with polyethyleneimine. The research allowed to determine the influence of PEI on the surfactant concentration at which aggregates begin to form in aqueous solutions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Tomasz Kiepas (FC) Paweł Tomasz Kiepas,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Otrzymywanie i charakteryzacja supramolekularnych związków o potencjalnym działaniu przeciwbakteryjnym
Supervisor
Dominik Jańczewski (FC/LTP) Dominik Jańczewski,, Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Kobiela (FC/CDSB) Tomasz Kobiela,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC) Dominik Jańczewski (FC/LTP) Dominik Jańczewski,, Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
antybiotykooporność, polimery przeciwbakteryjne, polietylenoimina, związki supramolekularne.
Keywords in English
antimicrobial resistance, antibacterial polymers, polyethylenimine, supramolecular compounds.
Abstract in Polish
Antybiotykooporność staje się coraz większym problemem dla współczesnej medycyny, w związku z tym konieczne jest ciągłe poszukiwanie nowych związków o właściwościach antybakteryjnych. Takimi związkami mogą być wzorowane na naturalnych peptydach przeciwbakteryjnych cząsteczki kationowych polimerów o budowie amfifilowej, które mają zdolność niszczenia błon komórkowych bakterii. Praca zawiera przegląd literaturowy dotyczący polimerów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz mechanizmach, w jaki oddziałują z błonami bakteryjnymi. Dalej zostały opisane właściwości polietylenoiminy (PEI), polikationu o właściwościach bakteriobójczych i krótki przegląd prac na temat jej modyfikacji. Druga część pracy przedstawia metody syntezy trzech kwasów dikarboksylowych: decylomalonowego, decylobursztynowego i 4-decyloksyftalowego, które mogą posłużyć do stworzenia związków supramolekularnych z polietylenoiminą i poprawy jej aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Kolejna część opiera się na badaniach krytycznego stężenia micelizacji (CMC) roztworów soli sodowych otrzymanych kwasów w wodzie oraz krytycznego stężenia agregacji (CAC) układów tych soli z polietylenoiminą. Badania pozwoliły określić, wpływ PEI na stężenie surfaktantu, przy jakim zaczynają formować się agregaty w roztworach wodnych.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Paweł_Kiepas.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28342

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd5c615c5fb344fd694b55a7d0b0f6f6a/
URN
urn:pw-repo:WUTd5c615c5fb344fd694b55a7d0b0f6f6a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page