Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Sound factory - a music center with a concert hall, located on the Vistula River at the Prague Port in Warsaw

Marek Antoniusz Przedpełski

Abstract

Project of the music center with side functions. The object is located in the Port of Prague by the water from the side of the Vistula embankment. The complex consists of 6 buildings connected by public transport accessible to everyone. It was inspired by the Emanuele Vittorio gallery in Milan. The idea behind the design of the Sound Factory was to shape the building in such a way that public crossings would direct passers-by to the view openings in the Port of Prague. In addition, the assumption was to find the rhythm of the building layout reflecting the uneven shoreline of the boulevards. This rhythm was also reflected in the north-eastern elevation, i. e. the most representative and at the same time the most scenic closure for the footbridge from the island in the harbour. Individual buildings are divided into public and private zones for artists. There is also a restaurant with a large garden on the side of the boulevards. The programme of the music centre includes a 600-seat concert hall, artist, orchestra and choir area, catering area, music shops, music school, administration area, as well as auxiliary functions such as toilets, changing rooms, bar and children's play area. In the public transport zone there are many points of interest for recreation and entertainment in the form of open music scenes. The facility can be accessed via the main entrance or directly to the level -1 of the public entrance. They lead through the boulevard building, the shape of which reflects the interior of the building and offer additional attractions such as viewpoints, many music scenes for intimate outdoor concerts or simply a relaxation area with sun loungers overlooking the newly built Port of Prague. Boulevards will be vibrant with life especially in the summer and will be a perfect competition for the opposite side of the Vistula River. The object will be maintained in an industrial character due to its location in Warsaw's Praga district, clearly associated with this artistic direction. The idea for this function in this very place came from the fact that, contrary to the western side of the Vistula, there are definitely no places in Warsaw's Praga district that offer contact with musical culture. Water visible also from the interior of the concert hall is also to be a very important compositional element of the building reflecting its elevation both during the day and especially at night to emphasize its illuminated facade cladding. The industrial character is to be most visible in the materials used which will be concrete (both on the facade cladding and inside the building on concrete tiles or concrete structural plaster) and powder coated black steel creating a lightweight structure in the form of a grid surrounding the communication zone. Sound Factory offers convenient access from Wybrzeże Szczecińskie Street to the underground garage designed for cars and bicycles, or from the nearby transport hub, which is the Warsaw Stadium Station. The building is adapted for the disabled. An eye-catching element are the two cascade patios inside the building, which not only breathe for a compact body, but also illuminate the building's communication. The area partially preserves the greenery of the present day, but also introduces new elements of the landscape using a vast area.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Antoniusz Przedpełski (FA) Marek Antoniusz Przedpełski,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Fabryka dźwięku - centrum muzyczne z salą koncertową, położone nad Wisłą przy Porcie Praskim w Warszawie
Supervisor
Piotr Trębacz (FA/DAUD) Piotr Trębacz,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Witold Andrzej Orzechowski (FA/DAUD) Witold Andrzej Orzechowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1894/L
Reviewers
Witold Andrzej Orzechowski (FA/DAUD) Witold Andrzej Orzechowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Grzegorz Stiasny (FA) Grzegorz Stiasny,, Faculty of Architecture (FA) Piotr Trębacz (FA/DAUD) Piotr Trębacz,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
centrum muzyczne, sala koncertowa, kładka, Port Praski
Keywords in English
music center, concert hall, footbridge, Prague Port
Abstract in Polish
Projekt centrum muzycznego wraz z pobocznymi funkcjami. Obiekt znajduje się w Porcie Praskim przy wodzie od strony wału wiślanego. Kompleks składa się z 6 budynków połączonych komunikacją publiczną dostępną dla każdego. Inspiracją była tu galeria Emanuele Vittorio w Mediolanie. Ideą przyświecającą przy projektowaniu Fabryki Dźwięków było takie uformowanie budynku, aby publiczne przejścia ukierunkowywały przechodniów na otwarcia widokowe w Porcie Praskim. Dodatkowo założeniem było znalezienie rytmu układu budynków odzwierciedlające nierównomierną linię brzegową bulwarów. Rytm ten znalazł również odzwierciedlenie w elewacji północno wschodniej, czyli najbardziej reprezentatywnej i jednocześnie będącej zamknięciem widokowym dla kładki poprowadzonej z wyspy w porcie. Poszczególne budynki podzielone zostały na strefy publiczną i prywatną dla artystów. Program centrum muzycznego obejmuje salę koncertową dla 600 widzów, strefę artystów, orkiestry i chóru, strefę gastronomiczną, sklepy muzyczne, szkołę muzyczną, strefę administracji budynku, a także funkcje pomocnicze niezbędne dla takiego obiektu jak sanitariaty, szatnie, bar czy strefa zabaw dla dzieci. W publicznej strefie komunikacji znajduje się wiele punktów przeznaczonych do wypoczynku czy rozrywki w postaci otwartych scen muzycznych. Do obiektu można dostać się poprzez wejście główne lub bezpośrednio na poziom -1 publicznymi zejściami. Prowadzą one przez budynek na bulwary, których kształt odzwierciedla wnętrze budynku i oferują dodatkowe atrakcje w postaci punktów widokowych, wielu scen muzycznych przeznaczonych do kameralnych koncertów na świeżym powietrzu czy po prostu strefy relaksu z leżakami z widokiem na nowo powstający Port Praski. Bulwary będą tętnić życiem szczególnie w okresie letnim i stanowić będą doskonałą konkurencję dla przeciwnej strony Wisły. Obiekt utrzymany będzie w charakterze industrialnym ze względu na lokalizację na warszawskiej Pradze jednoznacznie kojarzącej się z tym kierunkiem artystycznym. Pomysł na tę funkcję w tym właśnie miejscu wziął się z faktu, że w przeciwieństwie do zachodniej strony Wisły, zdecydowanie brakuje na warszawskiej Pradze miejsc oferujących obcowanie z kulturą muzyczną. Woda widoczna również z wnętrza sali koncertowej stanowić ma również bardzo ważny element kompozycyjny obiektu odbijając jego elewację zarówno za dnia, ale szczególnie w nocy uwypuklać jego podświetloną okładzinę elewacyjną. Industrialny charakter najbardziej widoczny ma być w zastosowanych materiałach jakimi będzie beton głównych brył i malowana proszkowo na czarno stal tworząca lekką konstrukcję w formie siatki otaczająca strefę komunikacji.Fabryka Dźwięków oferuje dogodny dojazd z Wybrzeża Szczecińskiego do garażu podziemnego przeznaczonego dla samochodów i rowerów, lub z pobliskiego węzła komunikacyjnego jakim jest Dworzec Warszawa Stadion. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Rzucającym się w oczy elementem są dwa patia kaskadowe wewnątrz budynku dające nie tylko oddech dla zwartej bryły, ale i doświetlające komunikację budynku. Teren częściowo zachowuje zieleń występującą obecnie, ale wprowadza też nowe elementy krajobrazu wykorzystując rozległy teren.
File
  • File: 1
    OPIS_TECHNICZNY.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33174

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd578890afa4a4861940ad0b7d55bbcbf/
URN
urn:pw-repo:WUTd578890afa4a4861940ad0b7d55bbcbf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page