Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of revenues, costs and profitability of the Oxyline company applying to the period of 2011-2014

Antonina Ewa Hibowska

Abstract

This thesis includes analyses of revenues, costs and outcomes of the Oxyline company. The analysis applies to the period of 2011-2014. The subject of this thesis was to study the factors that affect the financial results due to financial reports (mainly income statements) of the company and the information provided by its owners. The aim of this thesis was to assess the company’s profitability. The analysis have shown considerable differences in the formation of the revenues and costs in considered period. In 2012 due to EU budget the company’s factory had been restructured which included building some innovative production lines. As a result the sales revenues and the product costs in that period were reduced. Due to the projects carried out in 2012 the production in following years remarkably increased. Consequently the product sales revenues and the product costs escalated as well. Apart from larger sales volume the company have extended its activities with trade, which also increased the sales revenues. The causal analysis of product sales revenues have shown that the greatest impact on the change of these revenues had sales volume. The impact of unit prices in 2012 and 2013 was small, but in 2014 the change of unit prices have caused meaningful decrease of revenues. But it was due to low prices that the sales volume have had increased so rapidly. Casual analysis of net result have shown that the change of the revenues value had a negative impact on the net result in 2012, while the change of the costs value have positively affected the net result. In 2013 and 2014 the improvement of net result was caused by more rapid growth of the revenues than the costs. The return on sales altogether with assets and equity were highest at the beginning of the period. In 2012 the company’s activities were unprofitable. However, since 2013, as a result of factory restructuring the company’s activity has become profitable again and in 2014 there was a further improvement. Changes in return on equity was caused mainly by the changes of return on sales. In the analyzed period the equity capital was escalating and that affected total assets to equity (which was reducing) and as a result it was negatively influencing the return on equity.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Antonina Ewa Hibowska (FoM) Antonina Ewa Hibowska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza przychodów, kosztów i rentowności przedsiębiorstwa Oxyline Sp. z o.o. w latach 2011 - 2014
Supervisor
Maria Hajkiewicz-Górecka (FoM/FRMD) Maria Hajkiewicz-Górecka,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maria Gasińska (FoM/FRMD) Maria Gasińska,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Maria Hajkiewicz-Górecka (FoM/FRMD) Maria Hajkiewicz-Górecka,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
analiza finansowa, analiza kosztów, analiza przychodów, rentowność, analiza wyniku finansowego, zysk
Keywords in English
financial analysis , cost analysis , revenue analysis , profitability, analysis of the financial result, profit
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przeprowadzona została analiza przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstwa Oxyline Sp. z o. o. pod kątem oceny rentowności prowadzonej przez spółkę działalności. Analiza dotyczy lat 2011-2014. Przedmiotem pracy jest badanie czynników wpływających na kształtowanie się wyników finansowych na podstawie sprawozdań finansowych spółki i informacji udzielonych przez jej właścicieli. Celem pracy ocena rentowności działalności przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono znaczne zróżnicowanie w kształtowaniu się przychodów i kosztów spółki Oxyline. W 2012 r., m.in. dzięki środkom z budżetu UE, przedsiębiorstwo przeszło restrukturyzację, powstały nowe linie produkcyjne. W tym roku w związku z prowadzoną działalnością rozwojową zarówno wartość przychodów, jak i kosztów działalności podstawowej spadła. Podjęte w 2012 r. inicjatywy przyczyniły się do znacznego zwiększenia produkcji w kolejnych latach, co wiązało się z ponoszeniem wyższych kosztów. Dzięki zwiększeniu się wolumenu sprzedaży, a także poszerzeniu działalności przedsiębiorstwa o handel przychody z podstawowej działalności operacyjnej znacznie się zwiększyły. Analiza przyczynowa przychodów ze sprzedaży produktów wykazała, że największy wpływ na zmiany tych przychodów wywierał wolumen sprzedaży. Wpływ cen jednostkowych w latach 2012 i 2013 był niewielki, a w 2014 r. wpłynął zmniejszająco na przychody. Jednak to właśnie obniżeniu cen jednostkowych przedsiębiorstwo zawdzięczało wyraźny wzrost wolumenu sprzedaży. Analiza przyczynowa wyniku netto pokazała, że na wynik netto w 2012 r. negatywnie wpłynęła zmiana wartości przychodów i zysków nadzwyczajnych, pozytywnie zaś zmiana wartości kosztów, strat nadzwyczajnych i obciążeń wyniku brutto. Natomiast w latach 2013 i 2014 odmiennie - do wzrostu wyniku netto przyczynił się szybszy wzrost przychodów i zysków nadzwyczajnych niż wzrost kosztów, strat i obciążeń wyniku brutto. Zarówno rentowność sprzedaży, majątku jak i kapitałów własnych była najwyższa na początku analizowanego okresu. W 2012 r. działalność spółki była nierentowna. Jednak od 2013 r., w wyniku restrukturyzacji działalność spółki ponownie zaczęła przynosić zyski, a w 2014 r. nastąpiła dalsza poprawa rentowności. Zmiany rentowności kapitału własnego wynikały głównie ze zmiany rentowności sprzedaży. W analizowanym okresie znacznie przyrastał kapitał własny, co wpływało na zmniejszenia mnożnika kapitału własnego, a tym samym negatywnie rzutowało na rentowność kapitału własnego.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Hibowska_Antonina_261731.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12100

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd55cce094e3d4adf80de8e14a63c6f86/
URN
urn:pw-repo:WUTd55cce094e3d4adf80de8e14a63c6f86

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page