Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

An outdoor photography center for members of the Union of Polish Art Photographers

Bartosz Mąkowski

Abstract

Photographic Water Wheel Chmielnicko - Szydłowski Area of the Protected Landscape is characterized by a picturesque layout of hills marked by checkered fields and valleys of rivers and ponds. Linking the life of the inhabitants of these areas with river valleys and agriculture manifests itself in the relics of many mills, which at the turn of the 19th and 20th centuries were life attractors of the surrounding villages. What's more, in the area there are many valuable, but little-known monuments, such as the castle in Szydłów, the synagogue in Chmielnik, or the palace-harem in Grabki Duże. This landscape is the quintessence of what photographers from the Kielce Landscape School (KLK) have been presenting in their cadres since the 1960s. Their activity in the field of landscape photography promotion, both through theoretical studies, reviews and in organizing numerous exhibitions of KLK artists in many countries, such as the USA or Japan, significantly influenced the strong presence of KLK on the map of Polish artistic photography. The subject of the project is not only to transform the ruins of an old mill into an outdoor center for members of the Association of Polish Art Photographers, but also to create conditions in which it will be possible to reconstruct the ties of the inhabitants with the Radna river valley, as well as responding to the demand for increasing the tourism in the region. The form of the building is the answer to the attempt to reconcile many functions in one object and to put it in the place's context. The building together with the surrounding area has been designed to be open all year round for photographers who want to capture the beauty of the Świętokrzyskie region, which in the longer term will increase interest in the Chmielnik - Szydłowski Area of Protected Landscape.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Mąkowski (FA) Bartosz Mąkowski,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Ośrodek plenerowy dla członków Związku Polskich Artystów Fotografików
Supervisor
Anna Dybczyńska-Bułyszko (FA/DAUD) Anna Dybczyńska-Bułyszko,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1888/L
Reviewers
Anna Dybczyńska-Bułyszko (FA/DAUD) Anna Dybczyńska-Bułyszko,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Ewa Grochowska (FA/CUDPP) Ewa Grochowska,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Szkieletowe konstrukcje drewniane, zapory wodne, jaz, młyn, fotografia
Keywords in English
Skeletal timber constructions, dams, weirs, mill, photography
Abstract in Polish
Fotograficzne Koło Wodne Rejon Chmielnicko – Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu odznacza się malowniczym układem wzniesień poznaczonych szachownicą pól uprawnych oraz dolin rzek i stawów. Powiązanie życia mieszkańców tych terenów z dolinami rzecznymi i rolnictwem przejawia się w pozostałościach wielu młynów, które na przełomie XIX i XX wieku były atraktorami życia okolicznych wsi. Co więcej, w okolicy znajduje się wiele wartościowych, acz mało znanych zabytków, takich jak zamek w Szydłowie, synagoga w Chmielniku, czy pałac-harem w Grabkach Dużych. Krajobraz ten jest kwintesencją tego, co od lat 60. przedstawiali w swoich kadrach artyści fotograficy działający w ramach nurtu Kieleckiej Szkoły Krajobrazu (KSK). Ich działalność w dziedzinie promowania fotografii krajobrazowej, zarówno drogą opracowań teoretycznych, recenzji jak i w organizowaniu licznych wystaw artystów KSK w wielu krajach, takich jak USA czy Japonia, znacząco wpłynęła na mocne zaistnienie KSK na mapie polskiej fotografii artystycznej. Przedmiotem projektu jest nie tylko przekształcenie ruin starego młyna w ośrodek plenerowy dla członków Związku Polskich Artystów Fotografików, ale również wykreowanie warunków, w których możliwe będzie odtworzenie więzi mieszkańców z doliną rzeki Radnej, a także odpowiedź na zapotrzebowanie na zwiększenie udziału turystyki w regionie. Forma budynku jest odpowiedzią na próbę pogodzenia wielu funkcji w jednym obiekcie i jak najlepszego wpisania go w kontekst miejsca. Budynek wraz z otaczającym go terenem został zaprojektowany tak, aby przez cały rok być otwartym dla fotografów chcących uchwycić piękno ziemi świętokrzyskiej, co w dalszej perspektywie zwiększy zainteresowanie rejonem Chmielnicko – Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
File
  • File: 1
    1008037.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 17709

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd505aadc2dd147f1811feaa68767a44a/
URN
urn:pw-repo:WUTd505aadc2dd147f1811feaa68767a44a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page