Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Computational fluid dynamics simulations of solar collector

Krystian Adam Molenda

Abstract

This thesis consists of two parts - theoretical and computational - made using com-putational fluid mechanics. The first part presents general information on solar energy, construction and division of solar collectors as well as the construction of solar systems and their applications. The theoretical part is crowned with the chapter on computational fluid mechanics, which contains, inter alia, information on the use of the k – ε model and the balance equations of momentum and energy. The second part of the work presents the results of flow factor simulation in a liquid solar collector with three different absorber piping systems (one meander system, two harp systems) using the Ansys 19.2 program. First, a preliminary analysis of calculations has been presented. It contains information on project data, dimensions of computational domains and their spatial discretization. In the next stage the results of numerical calculations have been described. That part contains information on the temperature increase of the working medium, the density of the heat flux exchanged by the tested systems, fluid velocity profiles and pressure losses in the systems. On the basis of the obtained results, geometric changes of systems and process modifications have been proposed, where some of them have been verified by recalculating numerical calculations. The second part ends with the verification and validation of numerical calculations. The main conclusion of the numerical calculations performed is the fact that the geometry of the system has a significant impact on the process of heat exchange in liquid solar collectors.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krystian Adam Molenda (FCPE) Krystian Adam Molenda,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Modelowanie pracy kolektora słonecznego przy użyciu obliczeniowej mechaniki płynów
Supervisor
Łukasz Makowski (FCPE/DSP) Łukasz Makowski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Separation Processes (FCPE/DSP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
74
Internal identifier
DICHP-2874
Reviewers
Łukasz Makowski (FCPE/DSP) Łukasz Makowski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Rafał Przekop (FCPE/CIPE) Rafał Przekop,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
cieczowy kolektor słoneczny, obliczeniowa mechanika płynów, program ANSYS 19.2.
Keywords in English
liquid solar collector, computational fluid dynamics, ANSYS 19.2. program
Abstract in Polish
Niniejsza praca składa się z dwóch części – teoretycznej oraz obliczeniowej wykonanej przy użyciu obliczeniowej mechaniki płynów. W pierwszej części przedstawione zostały ogólne informacje na temat: energii promieniowania słonecznego, budowy i podziału kolektorów słonecznych oraz budowy układów solarnych i ich zastosowania. Część teoretyczną kończy rozdział o obliczeniowej mechanice płynów, który zawiera m. in. informacje o zastosowaniu modelu k – ε i równaniach bilansowych pędu i energii. W drugiej części pracy przedstawiono wyniki symulacji przepływu czynnika roboczego w cieczowym kolektorze słonecznym o trzech różnych układach orurowania absorbera (jeden układ meandrowy, dwa układy harfowe) przy wykorzystaniu programu Ansys 19.2. W pierwszej kolejności przestawiono analizę wstępną obliczeń. Zawarto w niej informacje na temat danych projektowych, wymiarów domen obliczeniowych oraz ich dyskretyzacji przestrzennej. W kolejnym etapie przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych. Część ta zawiera informacje na temat: przyrostu temperatury czynnika roboczego, gęstości strumienia ciepła wymienionego przez badane układy, profili prędkości płynu i strat ciśnienia w układach. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano zmiany geometryczne układów oraz modyfikacje procesowe, gdzie cześć z nich zweryfikowano ponownymi obliczeniami numerycznymi. Część drugą kończy weryfikacja i walidacja obliczeń numerycznych oraz wnioski końcowe. Głównym wnioskiem przeprowadzonych obliczeń numerycznych jest fakt, że geometria układu ma znaczący wpływ na proces wymiany ciepła w cieczowych kolektorach słonecznych.
File
  • File: 1
    277508KM_-_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26295

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd4dbfdc06b8b4d2e9697a0348594f518/
URN
urn:pw-repo:WUTd4dbfdc06b8b4d2e9697a0348594f518

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page