Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the functioning of a company from municipal sector on the example of the Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o. in Ciechanów

Anna Barbara Zimak

Abstract

The subject of the thesis is analysis and evaluation of the functioning of a company from municipal sector on the example of the Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o. in Ciechanów. The main purpose of the work is to discuss methods of waste management as well as other basic activities of a municipal services company, such as collection, transport and disposal of municipal waste, winter and summer cleaning of streets and squares, establishing and maintenance of green areas, which all are presented on the example of the Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych in Ciechanów. The thesis includes: introduction, purpose and scope, literature section and conceptual part. The first part - the theoretical one based on literature focuses on the review of legal acts in the field of waste management with a description of each of them and an indication of which area of waste management applies. This section of the work also discusses the hierarchy of waste management as the most important step to reduce the amount of waste generated. The obligations of waste holders resulting from legal regulations have also been described. Basic techniques and technologies used in municipal waste management were also presented. The conceptual part of the work focuses on the characteristics of the Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych in Ciechanów. The company was described and the scope of its activities and services offered which do not concern only waste management, such as: summer and winter street cleaning, development of green areas, administration of a municipal cemetery in Ciechanów and running a shelter for homeless animals in Pawłowo were described. Next, all the stages of waste management were presented - from collection methods, through transport and development methods along with a description of the applied technological solutions. Then, based on the data on the amounts of collected, accepted and processed waste collected by the Company along with the various methods of their development and the number of roads and street bins served, the company's operations were analyzed and evaluated. The development perspectives of the Company were also presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Barbara Zimak (FEE) Anna Barbara Zimak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza i ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa z branży komunalnej na przykładzie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie
Supervisor
Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE/CEP) Krystyna Lelicińska-Serafin,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE/CEP) Krystyna Lelicińska-Serafin,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Manczarski (FEE/CEP) Piotr Manczarski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
branża komunalna, przedsiębiorstwo, usługi komunalne, zagospodarowani odpadów, gospodarka odpadami, unieszkodliwienie
Keywords in English
municipal sector, waste management, muncipal services
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest analiza i ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa z branży komunalnej na przykładzie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie. Kluczowym celem pracy jest omówienie gospodarki odpadami, a także innych, podstawowych działań zakładu świadczącego usługi komunalne, takich jak odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zimowe i letnie oczyszczanie ulic i placów oraz zakładanie i konserwacja terenów zielonych, które przedstawione zostały na przykładzie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie. W skład pracy wchodzą: wstęp, cel i zakres, część literaturowa oraz część koncepcyjna. Część pierwsza – teoretyczna oparta na literaturze skupia się na przeglądzie aktów prawnych z zakresu gospodarowania odpadami wraz z opisem każdego z nich oraz wskazaniem jakiego obszaru gospodarowania odpadami dotyczy. w tym fragmencie pracy omówiono również hierarchię postępowania z odpadami jako najważniejszy krok do zmniejszenia ilości powstających odpadów. Opisane zostały również wynikające z przepisów prawnych obowiązki posiadaczy odpadów. Przedstawiono również podstawowe techniki i technologie stosowane w gospodarce odpadami komunalnymi. Część koncepcyjna pracy skupia się na charakterystyce Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK w Ciechanowie. Opisano Spółkę oraz przedstawiono zakres prowadzonych przez nią działalności oraz oferowanych usług, które nie dotyczą wyłącznie gospodarowania odpadami, takich jak: letnie i zimowe oczyszczanie ulic, zagospodarowanie terenów zielonych, administracja cmentarzem komunalnym w Ciechanowie oraz prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Następnie przedstawione zostały wszystkie etapy prowadzonej gospodarki odpadami – od metod zbierania, poprzez transport i sposoby zagospodarowania wraz z opisem stosowanych rozwiązań technologicznych. Następnie na podstawie danych dotyczących obsługiwanych przez Spółkę ilości odpadów zebranych, przyjętych, przetworzonych wraz z uwzględnieniem różnych metod ich zagospodarowania oraz ilości obsługiwanych dróg i koszy ulicznych dokonano analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa. Przedstawiono również perspektywy rozwoju Spółki.
File
  • File: 1
    Anna_Zimak_Analiza_i_ocena_funkcjonowania_przedsiępiorstwa_z_branży_komunalnej_na_podstawie_PUK_Sp_zoo_w_Ciechanowie.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32805

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd4c69180617d49d1aa048db6c79bde6e/
URN
urn:pw-repo:WUTd4c69180617d49d1aa048db6c79bde6e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page