Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Polityka gospodarcza w Korei Płd. i jej skutki

Justyna Anna Kacprzak

Abstract

South Korea's economic development is undoubtedly an amazing achievement, success circle which can not be ignored. Within two decades the country from a backward and war-torn, with production based mainly on agriculture, has become a major economic power in the manufacturing sector of high technology and machinery, which exported to the world markets. To analyze how did such a rapid economic development in the first chapter I introduced some basic for understanding this topic discussion of the theory of economics. I explained how the causes of the Wealth of Nations Adam Smith saw, what role, according to D. Ricardo, has a distribution of income and also the role of effective demand in the theory of M. Kalecki, ending this chapter representation rights Verdoorn – Kaldor. In the second chapter was outlined the history of South Korea, describe the political and economic situation of the country shortly before the application of intensive development policy and immediately after the seizure of power by General Park, will present his plans and policies applied. The third chapter say consequences of the policy followed by the government of General Parka in subsequent stages of the Korean economy. The advanced level of development, which is today South Korea is undoubtedly the result of the policies pursued by General Park which put the development of conscious building a strong state, the desire to create a modern nation and a developed industry. With the great effects of pro-export policy and the success of the program for the development of heavy industry and chemical industry the country has a new powerhouse of East Asia. Although industrialization has carried with it enormous social costs, such as long working week in poor conditions, lack of social protection and the lack of democratic freedoms.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Justyna Anna Kacprzak (WAiNS) Justyna Anna Kacprzak Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Polityka gospodarcza w Korei Płd. i jej skutki
Promotor
Maciej Holko (WAiNS/ZPGiPG) Maciej Holko Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Ekonomii (WAiNS/ZPGiPG)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
04-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Leszek Jasiński (WAiNS/ZPGiPG) Leszek Jasiński Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Maciej Holko (WAiNS/ZPGiPG) Maciej Holko Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Korea Południowa, wzrost gospodarczy, polityka gospodarcza, cud gospodarczy, gospodarka, ekonomia
Słowa kluczowe w języku angielskim
South Korea, economic growth, economic policy, economic miracle, economy
Streszczenie w języku polskim
Rozwój gospodarczy Korei Południowej jest niewątpliwie niesamowitym osiągnięciem, sukcesem koło którego nie można przejść obojętnie. W ciągu dwóch dziesięcioleci kraj z zacofanego i zniszczonego wojną, o produkcji opartej głównie na rolnictwie, stał się potęgą gospodarczą produkującą w sektorze wysokich technologii i maszyn, które eksportował na światowe rynki. Aby przeanalizować jak doszło do tak szybkiego rozwoju gospodarczego w rozdziale pierwszym przedstawiłam kilka podstawowych dla zrozumienia tego tematu rozważań z zakresu teorii ekonomii. Wyjaśniłam w jaki sposób przyczyny bogactwa narodów postrzegał A. Smitha, jaką rolę, według D. Ricardo, ma podział dochodu a także i jaką rolę odgrywa efektywny popyt w teorii M. Kaleckiego, kończąc ten rozdział przedstawieniem praw Verdoorna- Kaldora. W rozdziale drugim nakreślona została historia Korei Południowej, opisa sytuację polityczną i ekonomiczną kraju na krótko przed rozpoczęciem stosowania intensywnej polityki rozwoju i zaraz po przejęciu władzy przez generała Parka, przedstawię jego plany i stosowaną politykę. W rozdziale trzecim zreferuję skutki polityki stosowanej przez rząd generała Parka w kolejnych etapach rozwoju koreańskiej gospodarki,. Zaawansowany poziom rozwoju, na którym współcześnie jest Korea Południowa niewątpliwie jest wynikiem polityki prowadzonej przez generała Parka w której stawiał na rozwój, świadome budowanie silnego państwa, dążenie do stworzenia nowoczesnego narodu i rozwiniętego przemysłu. Dzięki świetnym efektom polityki proeksportowej i sukcesowi programu rozwoju przemysłu ciężkiego i chemicznego kraj został nową potęgą Azji Wschodniej. Pomimo że industrializacja niosła ze sobą ogromne koszty społeczne, takie jak długi tydzień pracy w złych warunkach, brak ochrony socjalnej oraz brak wolności demokratycznych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Justyna Kacprzak Polityka gospodarcza Korei Południowej i jej skutki.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 13300

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd4c49ed307d149e0a853498a2570b527/
URN
urn:pw-repo:WUTd4c49ed307d149e0a853498a2570b527

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony