Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design of storm water drainage network for a selected section of the catchment area in Sochaczew, mazowieckie province

Andrzej Zalewski

Abstract

This bachelor of science thesis presents a design of storm water drainage network in the town roads of Kolejowa Str. and Wyszogrodzka Str. (the segment from Kolejowa Str. to Mostowa Str.) in Chodaków district in the town of Sochaczew. The thesis is divided into two parts: Part 1 entitled “Theoretical part” features an introduction to the topic of storm water, drainage systems, storm water drainage network and principles of its designing. Part 2 entitled “Construction design” features a construction design of storm water drainage network in the town roads of Kolejowa Str. and Wyszogrodzka Str. (the segment from Kolejowa Str. to Mostowa Str.) in Chodaków district in the town of Sochaczew. Based on the design a construction permit can be obtained and the investment can be made. The Commune and Town of Sochaczew is planning to drain the town roads of Kolejowa Str. and Wyszogrodzka Str. to the junction with Mostowa Str. in Chodaków district in Sochaczew. Therefore, a storm water drainage network is being designed with a view to conveying the runoff and thaw water from the road pavement to the existing canal located at the junction of roads of Mostowa Str. and Wyszogrodzka Str. Eventually, the storm and thaw water from the designed catchment area will be conveyed through existing canals to the Bzura river by means of the existing bank outlet. The scope of the designed construction works will include: • Drawing up the route of storm water drainage system canals, • Performance of excavations, • Drainage of excavations, • Laying water drainage system pipes in trenches, • Performance of appurtenances of storm water drainage system in the form of inspection manholes and storm inlets, • Performance of storm canal penetration in the casing pipe under the narrow gauge railway track by means of the directional drilling method, • Backfilling of excavations, • Reconstruction of the existing pavement.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Zalewski (FCEMP) Andrzej Zalewski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt koncepcyjny sieci kanalizacji deszczowej dla wybranego fragmentu zlewni w miejscowości Sochaczew woj. mazowieckie
Supervisor
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: sieć kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenu, studnia ściekowa, wpusty deszczowe, gospodarka wodno-ściekowa, przewiert sterowany.
Keywords in English
Key words: storm water drainage system, area drainage, catch basin, storm inlets, water and sewage management, directional drilling.
Abstract in Polish
W prezentowanej pracy inżynierskiej przedstawiono projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w drogach miejskich ulicach Kolejowej oraz Wyszogrodzkiej (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Mostowej) w dzielnicy Chodaków w mieście Sochaczew. Praca inżynierska podzielona jest na dwie części: Część I pt. „Część teoretyczna” – zawiera wprowadzenie do tematu ścieków deszczowych, systemów odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej i zasad jej projektowania. Część II pt. „ Projekt budowlany” – zawiera projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w drogach miejskich ulicach Kolejowej oraz Wyszogrodzkiej (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Mostowej) w dzielnicy Chodaków w mieście Sochaczew. Na podstawie projektu budowlanego można uzyskać pozwolenie na budowę, oraz zrealizować inwestycje. Gmina Miasto Sochaczew planuje odwodnić drogi miejskie ulicę Kolejową oraz ulicę Wyszogrodzką do skrzyżowania z ulicą Mostową w dzielnicy Chodaków w mieście Sochaczew. W związku z powyższym projektuje się sieć kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogowej do istniejącego kanału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg ulicy Mostowej i Wyszogrodzkiej. Docelowo ścieki deszczowe i roztopowe z projektowanej zlewni wprowadzone zostaną poprzez istniejące kanały do rzeki Bzury istniejącym wylotem brzegowym. Zakres projektowych robót budowlanych będzie obejmował: • Wyznaczenie trasy kanałów kanalizacji deszczowej, • Wykonanie wykopów, • Odwodnienie wykopów, • Ułożenie rur kanalizacji deszczowej w wykopach, • Wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej w postaci studni rewizyjnych, oraz wpustów deszczowych, • Wykonanie metodą przewiertu sterowanego przejścia kanału deszczowego w rurze osłonowej pod torami kolejki wąskotorowej, • Zasypanie wykopów • Odtworzenie istniejącej nawierzchni.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Andrzej Zalewski 256203.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11460

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd49bf423156a419ea325143b715dbfc2/
URN
urn:pw-repo:WUTd49bf423156a419ea325143b715dbfc2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page