Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of driving tests for testing pollutant emissions and fuel consumption of passenger cars on a chassis dynamometer

Monika Agnieszka Walancik

Abstract

The main aim of this thesis was to develop a family of driving tests simulating conditions of light vehicle driving in large cities and on the high-speed roads, intended for testing pollutant emission and fuel consumption on a chassis dynamometer. First of all, the test methods of car engines and the application of on-board diagnostic for testing engines were reviewed. The next part of the work contains an overview of the existing homologation driving tests in force in the United States of America, Japan, as well as the international WLTC test. Next, the methodology for developing new driving tests was presented. Some of the most important and popular methods for the construction of driving tests have been discussed. The next stage was the review of literature in the area of existing special driving tests, comparison of the methodology for their development and the parameters of individual tests. In the practical part of the work, traction tests were conducted using the Volkswagen Polo V car and appropriate measuring equipment. The empirical tests took place in the city of Warsaw and on the national road number 7 on the section Warsaw-Radom. The result was obtaining data covering more than 200 individual urban journeys and 42 trips from the expressway route. After the initial selection of results and the filtration of the signals, the values of zero-dimensional characteristics were determined for all collected samples. Using one of the methods for the development of driving tests and comparing the values of zero-dimensional characteristics of individual trips, the most representative trips for the driving conditions in Warsaw and the expressway route were selected. The velocity course of these trips was chosen as the most representative for the simulation of the driving conditions appropriate to their purpose and as the best for use on the chassis dynamometer as driving tests for testing pollutant emission and fuel consumption by passenger cars. The last stage of the work was to compare the zero-dimensional characteristics of the developed driving test with the characteristics of the most important homologation driving tests.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Agnieszka Walancik (FACME) Monika Agnieszka Walancik,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Opracowanie testów jezdnych do badania emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa samochodów osobowych na hamowni podwoziowej
Supervisor
Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Zdzisław Chłopek (FACME/IV) Zdzisław Chłopek,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Vehicles (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-03-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2090
Reviewers
Wojciech Kamela (FACME/IV) Wojciech Kamela,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
testy jezdne, emisja zanieczyszczeń, zużycie paliwa, samochody osobowe
Keywords in English
driving tests, pollutant emission, fuel consumption, light motor vehicles
Abstract in Polish
Głównym celem pracy było opracowanie rodziny testów jezdnych reprezentujących warunki jazdy samochodów osobowych w dużych miastach oraz na trasie szybkiego ruchu, przeznaczonych do badań emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa na hamowni podwoziowej. W pierwszej kolejności dokonano przeglądu poszczególnych metod badań silników spalinowych, w tym zastosowania do badań silników diagnostyki pokładowej. Kolejna część pracy zawiera przegląd istniejących testów homologacyjnych, obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Japonii, jak i również omówiono międzynarodowy test WLTC. Następnie przedstawiona została metodyka opracowywania nowych testów jezdnych. Omówiono kilka najważniejszych i najpopularniejszych metod konstruowania testów jezdnych. Kolejnym etapem był przegląd literatury w zakresie istniejących specjalnych testów jezdnych, porównanie metodyki ich opracowywania oraz parametrów poszczególnych testów. W części praktycznej pracy wykonano badania trakcyjne z zastosowaniem samochodu Volkswagen Polo V, używając odpowiedniej aparatury pomiarowej. Badania odbywały się na terenie miasta Warszawa oraz na drodze krajowej nr 7 na odcinku Warszawa-Radom. Efektem było uzyskanie danych obejmujących ponad 200 indywidualnych przejazdów w trybie miejskim oraz 42 przejazdów na trasie szybkiego ruchu. Po wstępnej selekcji wyników i dokonaniu filtracji sygnałów wyznaczono wartości charakterystyk zerowymiarowych dla wszystkich zebranych próbek. Wykorzystując jedną z metod opracowywania testów jezdnych oraz porównując wartości charakterystyk zerowymiarowych poszczególnych przejazdów wybrano przejazdy najbardziej reprezentatywne dla warunków jazdy na terenie Warszawy oraz na trasie szybkiego ruchu. Przebiegi prędkości tych przejazdów zostały wybrane jako najbardziej reprezentatywne do symulacji warunków jazdy odpowiednich z ich przeznaczeniem i jako najlepsze do wykorzystania na hamowni podwoziowej w roli testów jezdnych do badań emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa przez samochody osobowe. Ostatnim etapem pracy było porównanie charakterystyk zerowymiarowych opracowanych testów jezdnych z charakterystykami wybranych testów homologacyjnych.
File
  • File: 1
    PracaINŻ_Monika_Walancik.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32175

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd443f915138943d3841170fe33e3e428/
URN
urn:pw-repo:WUTd443f915138943d3841170fe33e3e428

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page