Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Making a wooden organizer on a milling plotter using CAD/CAM software

Konrad Kołodziejski

Abstract

The engineering work concerns the original project of the multifunctional organizer made of oak. It can be reusable, and is also intended for men and women. Due to the fact that it was made using machining, the first chapter of the work focuses on the exact machining characteristics. The chapter begins with the history of this process, which dates back to prehistoric times. A distinction is made between basic methods such as chip and abrasive machining. Three cutting parameters have also been described - cutting speed, feed speed and depth of cut. To a large extent they depend on the type of material to be treated. Thanks to kinematics, several machining methods have been distinguished. The work outlined two most important methods, namely milling and turning. The first process uses milling machines. They are used for machining surfaces, usually non-rotating. Detailed descriptions of machines and tools used for milling are provided. In addition, one of the newer milling machines, which are numerically controlled by CNC, are included. With the characteristics of the second turning process, the difference in application is shown. Unlike milling, it is used for machining of revolving surfaces. Referring to the material that was chosen for the multifunctional organizer, the woodworking equipment was presented. To illustrate the descriptions provided, photographs have been added that more accurately portray selected issues. The second chapter focuses on presenting the overall characteristics of natural raw material, which is wood. Like machining, its history goes back to prehistoric times. The turning point was the creation of a wheel that was just made of wood. The historical outline also presented the possible applications of this material, from the automotive industry to architecture or art. To this day, its evolution continues, and thanks to technological advances, wood undergoes a "specific rebirth". The work also includes an accurate description of physical, mechanical and chemical properties. After analyzing the characteristics of the wood, its advantages and disadvantages were distinguished. This facilitated the later implementation of the organizer. The last, third chapter deals with CAD software, i.e. a computer-aided design system. Its history is quite short, because its beginning took place in the mid-twentieth century. It has become a great facilitation for engineers or architects, and additionally shortened working time. The person who created the systems used for the design is an American scientist, Patrick Hanratty. It is possible to perform modeling in several ways, which are also characterized. The rest of the chapter details the design process of the organizer in the SolidWorks program. Photographs have been placed according to the order in which the entire project was carried out. The last subsection of the work is a description of problems that occurred during the construction of the model. There are also many opportunities that can be used in the future while continuing production.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Kołodziejski (FPE) Konrad Kołodziejski,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Wykonanie drewnianego organizera na ploterze frezującym przy pomocy oprogramowania CAD/CAM
Supervisor
Robert Pierzynowski (FPE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Joanna Radziejewska (FPE/IoMP) Joanna Radziejewska,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Robert Pierzynowski (FPE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Drewniany organizer, ploter frezujący, CAD/CAM
Keywords in English
Wooden organizer, milling plotter, CAD/CAM
Abstract in Polish
Praca inżynierska dotyczy autorskiego projektu organizera wielofunkcyjnego z drewna dębowego. Może on mieć wielorazowe zastosowanie, a dodatkowo jest przeznaczony zarówno dla mężczyzn i kobiet. Ze względu na to, iż został on wykonany za pomocą obróbki skrawaniem to pierwszy rozdział pracy skupia się na dokładnej charakterystyce obrabiania. Rozdział rozpoczyna się od historii tego procesu, który sięga czasów prehistorycznych. Wyszczególniono podział na podstawowe metody jakimi są obróbka wiórowa oraz ścierna. Również opisano trzy parametry skrawania - prędkość skrawania, prędkość posuwu oraz głębokość skrawania. W dużej mierze są one zależne od rodzaju materiału, jaki zostanie poddany obróbce. Dzięki kinematyce wyróżniono kilka sposobów obróbki skrawaniem. W pracy wypunktowano dwie najistotniejsze metody, czyli frezowanie oraz toczenie. W przypadku pierwszego procesu używane są frezarki. Są one stosowane do obróbki płaszczyzn, zwykle nieobrotowych. Zamieszczone zostały szczegółowe opisy maszyn oraz narzędzi wykorzystywanych do frezowania. Ponadto, uwzględniono jedne z nowszych frezarek, które są sterowane numerycznie CNC. Przy charakterystyce drugiego procesu, jakim jest toczenie, pokazano różnicę przy zastosowaniu. W odróżnieniu od frezowania, jest on stosowany do obróbki powierzchni obrotowych. Odwołując się do materiału, który został wybrany do wykonania organizera wielofunkcyjnego, przedstawiono oprzyrządowanie do obróbki drewna. Aby zobrazować zamieszczone opisy, dodano fotografie, które dokładniej przedstawiają wybrane zagadnienia. W drugim rozdziale skupiono się na przedstawieniu całościowej charakterystyki surowca naturalnego, jakim jest drewno. Podobnie jak obróbka skrawaniem, swoją historią sięga czasów prehistorycznych. Momentem przełomowym było stworzenie koła, które zostało właśnie wykonane z drewna. Zarys historyczny przedstawił również możliwe zastosowania tego materiału, od przemysłu motoryzacyjnego po architekturę czy sztukę. Do dnia dzisiejszego trwa jego ewolucja, a dzięki postępom technologicznym drewno przechodzi „swoiste odrodzenie”. W pracy zamieszczono również dokładny opis właściwości fizycznych, mechanicznych oraz chemicznych. Po dokonaniu analizy cech drewna wyodrębniono jego zalety oraz wady. Ułatwiło to późniejsze wykonanie organizera. Ostatni, trzeci rozdział dotyczy oprogramowania CAD, czyli systemu projektowania wspieranego przez komputer. Jego historia jest dość krótka, ponieważ jej początek miał miejsce w połowie XX wieku. Stał się dużym ułatwieniem dla inżynierów czy architektów, a dodatkowo skrócił czas pracy. Osobą, która stworzyła systemy służące do projektowania jest amerykański naukowiec, Patrick Hanratty. Możliwe jest wykonywanie modelowania na kilka sposobów, które również scharakteryzowano. Dalsza część rozdziału przedstawia szczegółowo proces projektowania organizera w programie SolidWorks. Zamieszczono fotografie zgodnie z kolejnością wykonywania całego projektu. Ostatni podrozdział pracy stanowi opis problemów, które wystąpiły podczas konstruowania modelu. Dostrzeżono również wiele możliwości, które można wykorzystać w przyszłości przy dalszym kontynuowaniu produkcji.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_1034291.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31015

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd4438ca297904d94932a68c0faf32973/
URN
urn:pw-repo:WUTd4438ca297904d94932a68c0faf32973

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page