Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structural design of the building for waste segregation

Marek Piotr Chyliński

Abstract

Engineering Thesis includes a design of a building destined for waste management. The building was designed in a precast reinforced concrete technology. The dimensions of the facility are in the axes are 44,1x26,8 m, and the height of the ridge is 10,81 m. The building is a housing for the technology installed for waste management. The first part of the thesis includes the technical description containing basic information of the land use as well as the construction material solutions used. Then, the static-strength calculations of the building are presented, which resulted in adapting and measuring the selected design elements: columns, footing, roof purlins, transverse construction and lintels. Other design elements, such as roof beams, wall and roof panels, ground beams, flooring, etc., have been selected on the basis of information contained in the relevant directories. The columns were designed as reinforced precast concrete rectangular columns. The designs distinguishes two types of columns. The main ones, with a section of 0,65x0,4 m and a height of 11,09 m, constitute the main load-bearing framework of the building. Gable studs, with a section of 0,35x0,20 m and a height of 10,11 m, carry only the wind load affecting the gables. The footings have been designed as socket foundations. The design distinguishes two types of footings: the pillars of the main frame, base dimensions of 2,5x1,6 m and a height of 1,1 m, a stepped section and the footings beneath the gable studs, base dimensions of 1,9x1,3 m, and a height of 0,7 m, a stepped section as well. The purlins have been designed with a shaped profile Cold C 180 (180x60x5) in increments of 2,19 m. The transverse roof concentrations’ horizontal arrangement is designed as a truss consisting of the square tubular posts (50x50x6 mm) and a lattice with plain bars fi 10. Over the entrance gates, there have been designed the lintels, which are going to be made up of two tubulars of a square section (60X60x6 mm). The thesis also includes references, essential attachments and construction documentation – drawings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Piotr Chyliński (FCEMP) Marek Piotr Chyliński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny budynku do segregacji śmieci
Supervisor
Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
hala żelbetowa, konstrukcja prefabrykowana, segregacja śmieci
Keywords in English
reinforced concrete building, precast construction, waste management
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska zawiera projekt konstrukcyjny budynku do segregacji śmieci. Budynek został zaprojektowany w technologii prefabrykowanej żelbetowej. Wymiary obiektu w osiach wynoszą 44,1x26,8 m, a wysokość w kalenicy to 10,81 m. Zaprojektowana hala stanowi obudowę dla zainstalowanej w niej technologii do segregacji odpadów. W pierwszej części pracy znajduje się opis techniczny zawierający podstawowe informacje o zagospodarowaniu terenu oraz zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych. W dalszej części pracy zamieszczono obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji obiektu, w wyniku których przyjęto i zwymiarowano wybrane elementy konstrukcji: słupy, stopy, płatwie dachowe, stężenia połaciowe poprzeczne oraz nadproża. Inne elementy konstrukcji, takie jak: dźwigary dachowe, płyty warstwowe ścienne i dachowe, belki podwalinowe, posadzki itp., zostały dobrane na podstawie informacji zawartych w odpowiednich katalogach. Słupy zaprojektowano jako żelbetowe prefabrykowane o przekroju prostokątnym. W konstrukcji wyróżniono dwa rodzaje słupów. Słupy główne, o przekroju 0,65x0,4 m i wysokości 11,09 m, przenoszą obciążenia z całej konstrukcji i stanowią elementy głównych ram nośnych obiektu. Słupy szczytowe, o przekroju 0,35x0,20 m i wysokości 10,11 m, są słupami przenoszącymi jedynie obciążenia od wiatru działającego na ścianę szczytową. Stopy zaprojektowano jako żelbetowe kielichowe. W konstrukcji wyróżniono dwa rodzaje stóp fundamentowych: pod słupy ramy głównej, o wymiarach podstawy 2,5x1,6 m i wysokości 1,1 m, o przekroju schodkowym oraz stopy pod słupy szczytowe, o wymiarach podstawy 1,9x1,3 m i wysokości 0,7 m, również o przekroju schodkowym. Płatwie dachowe zaprojektowano z profilu kształtowanego na zimno C 180 (180x60x6 mm) w rozstawie co 2,19 m. Stężenia połaciowe poprzeczne zaprojektowano jako poziomy układ kratownicowy złożony ze słupków o przekroju rurowym kwadratowym (50x50x6 mm) oraz skratowań z prętów gładkich fi 10. Nad bramami wjazdowymi do hali zaprojektowano nadproża, które zostaną wykonane z dwóch kształtowników rurowych o przekroju kwadratowym (60x60x6 mm). W pracy zamieszczono spis źródeł bibliograficznych oraz dołączono do niej niezbędne załączniki, a także dokumentację rysunkową architektoniczno-budowlaną.
File
  • File: 1
    255257_Projekt_konstrukcyjny_budynku_do_segregacji_śmieci_Marek_Piotr_Chyliński.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11487

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd3ee70d092764fa2ba839ddb2b631fa1/
URN
urn:pw-repo:WUTd3ee70d092764fa2ba839ddb2b631fa1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page