Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Improving logistic processes in transport monitoring systems

Rafał Mateusz Jóźwik

Abstract

The work concerns on the issue of occurence phenomenon called bottleneck in intermodal transport. The origin of the work was the observation of the course of transport processes in the scrap processing enterprise. The main aim is to improvement of logistics processes in monitoring systems connected with intermodal transport in order to achieve time and costs reduction. Basing on literature and completed student internship there have been analysed different system used in various forms transport which enable constant supervision. The solutions have been developed based on the conducted research regarding the service time and the method of unloading, analysis documents related to these processes and consultations with drivers and persons responsible for handling transport processes. Analysis of existing solutions exclude the possibility of implementing universal solutions dedicated to various forms of transport. The only possibility visible in intermodal transport is to develop a system determining optimal routes. It is the issue dependent on the driver. The conclusion from the analsis is that actions related to the implementation of transport process can be improved. The project presents prospects of development on the example of the ABC company which deals with scrap processing. Based on observation there were noticed two elements in transport processes which can be improved. First step is to shorten the time of notification and related procedures. Current solution is based on electronic form of notification but there is a parallel documentation circulation in paper version. Moreover the time to fill information about the vehicle and the driver is long. The proposed solution is based on implementation of a mobile notification system. The next suggestion is to limiting unnecessary movements of the crane operator. This action consists in shortening the time of singular movements. The implementation of the mobile notification system requires significant costs which will turn after a certain period of time. It is necessary to invest 75618,82 PLN gross amount (61391,94 PLN net amount). However, the benefits that we can get on a yearly basis is 12783,60 PLN. By changing the method of transshipment, we can achieve a reduction of costs at the level 46172,7 PLN net amount per year.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Mateusz Jóźwik (FoM) Rafał Mateusz Jóźwik,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Usprawnienie procesów logistycznych w systemach monitorowania transportu
Supervisor
Tomasz Zieliński (FoM/CMP) Tomasz Zieliński,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Zieliński (FoM/CMP) Tomasz Zieliński,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Jarosław Domański (FoM/CMS) Jarosław Domański,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Transport, projekt, transport intermodalny, transport multimodalny, przewozy drogowe, przewozy kolejowe, transport morski, logistyka, procesy logistyczne, nowoczesne technologie, kod QR, aplikacja mobilna, awizacja, przeładunek, czas obsługi, czas przeładunku, przepływ dokumentów, tachografy, systemy monitorowania, systemy nawigacyjne, terminale przeładunkowe, przewóz złomu, klasyfikacja złomu, system Viatoll, ustawa SENT, koszty wdrożenia, redukcja czasu, redukcja kosztów, koncepcja Just in Time, Time Compression, Lean supply, reorganizacja, dźwig, suwnica
Keywords in English
Transportation, project, intermodal transport, multimodal transport, road transport, railway transport, maritime transport, logistics processes, advanced technology, QR code, mobile app, notification, transshipment, waiting time, transshipment time, circulation of the documents, tachograph, monitoring systems, navigation systems, handling terminals, transport of scrap metal, scrap classification, Viatoll system, the SENT act, implementation costs, reduction of time, reduction of costs, Just in Time, Time compression, Lean supply, reorganization, crane, gantry
Abstract in Polish
Praca dotyczy zagadnienia związanego z wykryciem „wąskich gardeł” w realizacji szczególnych procesów transportowych jakimi są przewozy intermodalne towarów. Genezą pracy były obserwacje przebiegu procesów transportowych w przedsiębiorstwie przerobu złomu. Celem projektu jest usprawnienie procesów logistycznych w systemach monitorowania transportu intermodalnego, w taki sposób, aby zredukować czas realizacji tychże procesów oraz ograniczyć ich koszty. W oparciu o analizę literaturową oraz odbyty staż studencki zostały poddane analizie zarówno pojedyncze systemy stosowane w różnych formach transportu jak i rozwiązania kompleksowe pozwalające na szczegółowy nadzór. Rozwiązania zostały opracowane w oparciu o przeprowadzone badania dotyczące czasu obsługi i sposobu rozładunku, analizę dokumentów powiązanych z tymi procesami oraz konsultacje z kierowcami oraz osobami odpowiedzialnymi za obsługę procesów transportowych. Analiza funkcjonujących rozwiązań wykluczyła możliwość wdrożenia zmian, które miałyby charakter uniwersalny. Jedynym elementem obecnych systemów, który może zostać rozwinięty jest zagadnienie wyznaczania optymalnych tras. Jednakże planowanie tras przejazdu jest kwestią indywidualną. Wniosek jaki został wyciągnięty z analizy transportu intermodalnego pozwala stwierdzić, iż czynności związane z obsługą procesów transportowych wykazują możliwość rozwoju. W projekcie przedstawione zostały możliwości wdrożenia usprawnień na przykładzie firmy ABC, która zajmuje się przerobem złomu. Na podstawie obserwacji dostrzeżone zostały dwa elementy w funkcjonowaniu procesów transportowych, które mogą zostać usprawnione. Pierwszym z nich jest skrócenie procesu awizacji oraz procedur powiązanych, ponieważ, pomimo że dokumentacja generowana jest w specjalnie przygotowanym oprogramowaniu w formie elektronicznej, czas wpisywania informacji jest stosunkowo długi, a obieg dokumentacji nie jest w pełni elektroniczny. Wynika to z faktu, iż na wadze drukowane są dokumenty potwierdzające wjazd pojazdów. Proponowane rozwiązanie problemu polega na wdrożeniu aplikacji mobilnej. Kolejną kwestią jest ograniczenie niepotrzebnych ruchów operatorów dźwigów, skrócenie czasu przeładunku złomu. Działanie to polega na niewielkim skróceniu czasu pojedynczych ruchów dźwigu. Wdrożenie mobilnego systemu awizacji wymaga poniesienia znaczących kosztów. Należy zainwestować 75618,82 zł brutto (61391,94 zł netto). Jednakże korzyści, które możemy uzyskać w skali roku wynoszą 12783,60 zł. W przypadku reorganizacji sposobu przeładunku możemy osiągnąć redukcję kosztów na poziomie 46172,7 zł netto.
File
  • File: 1
    Usprawnienie_procesow_logistycznych_w_systemach_monitorowania_transportu_pI_WZ_Jozwik_Rafal_278570.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26867

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd387ba2038b54134a7cf59f7908642a7/
URN
urn:pw-repo:WUTd387ba2038b54134a7cf59f7908642a7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page