Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Funds of the European Union and economic development in the gmina Brudzeń Duży between 2010-2015

Angelika Kwiatkowska

Abstract

Poland is one of the beneficiaries of the funds from the European Union. At present, structural funds are a very important means of supporting the development of the Polish state. Each local government in Poland should strive to implement as many projects co-financed from the EU funds as possible. This is an opportunity to foster economic development and to catch up with the EU average standards as well as to provide chances of growth of less developed areas. The first chapter of the thesis provides characteristics of the structural funds received by Poland, their division and classification. It discusses issues of priority objectives that are implemented by various structural funds. It also shows the influence of individual funds on the economic development of the state and its social development. Structural funds aim at reducing differences in a particular member state and also supporting economic and social cohesion in the European Union community. Chapter Two focuses on financial management of a municipality of Brudzeń Duży, mainly the features and functions of its budget. Further, there are presented such issues as legal regulations concerning revenue and expenditure budget. The example of Brudzeń Duży is used to analyse the way in which its revenue and expenditure changed over the years, by providing tendencies and trends. Chapter Three presents a detailed description of the community of Brudzeń Duży. It describes its geography, history, monuments, interesting sights, administrative division, and typical figures relating to the size of area or population. This chapter also presents the investments of Brudzeń Duży, both completed and on-going, which are co-financed by the EU. This is followed by analysis of the costs, incurred for their implementation. The chapter closes with a description of the impact of EU funds on the development of the municipality. Structural funds from various aid programs have a large impact on reducing disparities in economic development of various areas of the municipality of Brudzeń Duży. These funds also contribute to the elimination of problems of the inhabitants of the municipality. The aim of the thesis was to characterize some of the European Union funds which are used by local governments, as well as their impact on the economic development of such communities as Brudzeń Duży, analysed over the years of 2010 - 2015.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Angelika Kwiatkowska (CESS) Angelika Kwiatkowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Fundusze Unii Europejskiej i rozwój gospodarczy gminy Brudzeń Duży w latach 2010-2015
Supervisor
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
fundusze strukturalne, Unia Europejska, jednostki samorządu terytorialnego, fundusze, inwestycje, Brudzeń Duży, rozwój gospodarczy, budżet.
Keywords in English
structural funds, European Union, the individual of territorial council, funds, investments Brudzeń Duży, economic development, budget
Abstract in Polish
Polska jest jednym z beneficjentów funduszy, pochodzących z Unii Europejskiej. Fundusze strukturalne w obecnym czasie są bardzo ważnymi środkami wspierającymi rozwój państwa. Każda jednostka samorządu terytorialnego wchodząca w skład państwa polskiego powinna dążyć do realizacji jak największej liczby projektów współfinalizowanych z funduszy unijnych. Dzięki takim działaniom mamy możliwość na szybszy rozwój gospodarki, dorównanie do średniej Unii Europejskiej, a także możliwość rozwoju terenów słabiej rozwiniętych. Charakterystykę funduszy strukturalnych otrzymywanych przez Polskę, ich podział i klasyfikację przedstawia pierwszy rozdział pracy. W tej części pracy poruszane są także kwestie priorytetowych celów, jakie mają do realizacji poszczególne fundusze strukturalne. Przedstawia także wpływ poszczególnych funduszy na rozwój gospodarczy państwa oraz rozwój społeczny. Fundusze strukturalne dążą do niwelowania różnic w danym kraju członkowskim, a także wspierają spójność ekonomiczną i społeczną we Wspólnocie Europejskiej. W rozdziale drugim poruszona została gospodarka finansowa gminy Brudzeń Duży, istota, cechy i funkcje budżetu gminnego, a także funkcje pełnione przez budżet. Przedstawione są w nim także regulacje prawne dotyczące dochodów i wydatków budżetowych. Na przykładzie gminy Brudzeń Duży przedstawiony jest także sposób, w jaki kształtowały się dochody i wydatki gminy w poszczególnych badanych latach. Przeanalizowane zostały zmienne tendencje dochodów i wydatków gminy. Rozdział trzeci przedstawia szczegółową charakterystykę gminy Brudzeń Duży. Przedstawia jej ukształtowanie terenu, historię, zabytki, ciekawe miejsca warte uwagi, podział administracyjny, a także typowe dane liczbowe odnoszące się do wielkość powierzchni czy liczby mieszkańców. Rozdział ten przedstawia także inwestycje, zrealizowane oraz trwające na terenie gminy Brudzeń Duży, które są współfinalizowane z funduszy unijnych. Przedstawiona jest także ich charakterystyka oraz wielkości kosztów poniesionych na ich realizację. Na koniec rozdziału przedstawiony jest wpływ funduszy unijnych na rozwój gminy. Otrzymywane fundusze strukturalne z poszczególnych programów pomocowych mają duży wpływ na zmniejszenie różnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych terenów gminy Brudzeń Duży. Fundusze te przyczyniają się także do eliminacji problemów dotyczących mieszkańców gminy. Celem pracy było scharakteryzowanie Funduszy Unii Europejskiej, które są wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego, a także ich wpływu na rozwój gospodarczy gminy Brudzeń Duży na przestrzeni 2010 - 2015 roku.
File
  • File: 1
    262113_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11338

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd36f11a1548f49ce8576da0bc8a1d88a/
URN
urn:pw-repo:WUTd36f11a1548f49ce8576da0bc8a1d88a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page