Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The modernization concept of Zatrasie housing estate in Warsaw

Zuzanna Natalia Koch

Abstract

The purpose of this abstract was to create a project of modernization of the housing estate Zatrasie, located in Żoliborz in Warsaw. The area is limited by Przasnyska, Elbląska, Broniewskiego and Krasińskiego Streets. The aim of the project was to improve the quality of life of the housing estate's residents by improving the quality of the neighboring areas and introducing pro-ecological solutions. In the first phase of the project, links between the area and the surrounding area were analysed, which included functional, communication, natural and socio-cultural analysis. Next, the analysis covered the distribution of development functions of particular areas of the housing estate, the condition of buildings, the distribution of greenery and transport distribution. At this stage, the current planning documents for the area were also taken into account. On the basis of all these analyses it was possible to identify the problems occurring in the area of the study and tried to present methods of their elimination. Thanks to this, a project was created, which shows how existing problems can be solved by carrying out modernization. First of all, the new functions of the inner courtyards were transformed and given to make them a place that integrates the residents and corresponds to the assumptions of neighboring spaces. In addition, new underground car parks were designed, the communication system was improved and the existing viewing axes were emphasized thanks to the new plantings. Additionally, pro-ecological solutions were proposed to improve the microclimate of the estate. One of the fragments of the area has been designated for new buildings. For one of the quarters, a detailed development plan was drawn up. Services have been designed in the ground floors of the buildings. In the middle of two quarters, an axis connecting a tram stop with a square in the middle of the estate was designed, additionally emphasized by the introduction of a line of trees. Parking was solved by means of an underground car park.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zuzanna Natalia Koch (FGC) Zuzanna Natalia Koch,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja modernizacji urbanistycznej osiedla mieszkaniowego Zatrasie w Warszawie
Supervisor
Małgorzata Barbara Havel (FGC/CSMES) Małgorzata Barbara Havel,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Barbara Havel (FGC/CSMES) Małgorzata Barbara Havel,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Joanna Jaroszewicz (FGC/CSMES) Joanna Jaroszewicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
modernizacja, osiedle, zabudowa mieszkaniowa
Keywords in English
modernization, housing estate, housing development
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było stworzenie projektu modernizacji osiedla mieszkaniowego Zatrasie, znajdującego się na Żoliborzu w Warszawie. Obszar jest ograniczony ulicami Przasnyską, Elbląską, Broniewskiego i Krasińskiego. Projekt miał na celu poprawienie jakości życia mieszkańców osiedla poprzez poprawę jakości terenów sąsiedzkich oraz wprowadzenia rozwiązań proekologicznych. W pierwszej fazie projektu przeanalizowano powiązania obszaru z terenem otaczającym, w którego skład weszły analiza funkcjonalna, komunikacyjna, przyrodnicza i społeczno-kulturowa. Następnie analizie został poddany rozkład funkcji zagospodarowania poszczególnych obszarów osiedla, stan budynków, rozkład zieleni oraz rozkład komunikacyjny. Na tym etapie uwzględnione zostały również obowiązujące dokumenty planistyczne dla tego terenu. Na podstawie tych wszystkich analiz udało się określić problemy występujące na obszarze opracowania oraz postarano się przedstawić metody ich niwelacji. Dzięki temu stworzono projekt, który wskazuje jak można rozwiązać istniejące problemy poprzez przeprowadzenie modernizacji. Przede wszystkim przekształcono i nadano nowe funkcje dziedzińcom wewnątrzosiedlowym tak, aby stały się miejscem integrującym mieszkańców i odpowiadały założeniom przestrzeni sąsiedzkich. Ponadto zaprojektowano nowe parkingi podziemne, usprawniono układ komunikacyjny oraz uwypuklono istniejące osie widokowe dzięki nowym nasadzeniom. Dodatkowo zaproponowano rozwiązania proekologiczne, które mają za zadanie poprawić mikroklimat osiedla. Jeden z fragmentów terenu został przeznaczony pod nową zabudowę. Dla jednego z kwartałów został sporządzony szczegółowy projekt zagospodarowania. W parterach budynków zostały zaprojektowane usługi. Przez środek dwóch kwartałów została zaprojektowana oś łącząca przystanek tramwajowy z placem w środku osiedla, dodatkowo podkreślono ją wprowadzeniem szpaleru drzew. Parkowanie zostało rozwiązane za pomocą parkingu podziemnego.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_-_Koch_Zuzanna.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 20527

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd36ea8d782b048c2ba1bc582febb55e6/
URN
urn:pw-repo:WUTd36ea8d782b048c2ba1bc582febb55e6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page