Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The use of solar radiation for drying sewage sludge

Piotr Marek Kostrzewa

Abstract

The purpose of this master paper is to review and analyze literature concerning sewage sludge drying with use of solar radiation and make required calculation to determine the most favorable working parameters for solar sludge drying plant operating in Polish weather conditions. In this paper has been presented general information about all kind of sewage sludge, along with the characteristics of their physicochemical properties and ways of their management. The available methods of sewage sludge drying have been presented, with particular emphasis on the process using solar radiation. Climate conditions occurring in Poland have been analyzed in terms of the use of solar sewage dryers. The available technologies used in the solar drying of sewage sludge have been listed and described, along with the analysis of investment and operating costs of such facilities operating in Poland. Also the detailed processes taking place in the sewage sludge dryer have been presented, as well as the available mathematical models that are the basis for the design calculations. In the second part of this master paper, the concept of a solar sewage sludge dryer has been proposed for the currently operating wastewater treatment plant in Nowy Dwór Mazowiecki, using real data from this facility. To achieve that, based on the climatic data, the mathematical model of drying potential has been used. The impact of change of process parameters on the work of such facility has been analyzed and the most favorable solution for discussed sewage treatment plant has been found. The obtained results have been presented in the appropriate charts and tables. Also investment / operating costs have been analyzed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Marek Kostrzewa (FCPE) Piotr Marek Kostrzewa,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Wykorzystanie promieniowania słonecznego do suszenia osadów ściekowych
Supervisor
Mariusz Zalewski (FCPE/DSP) Mariusz Zalewski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Separation Processes (FCPE/DSP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-09-2019
Issue date (year)
2019
Pages
106
Internal identifier
DICHP-2922
Reviewers
Mariusz Zalewski (FCPE/DSP) Mariusz Zalewski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Maciej Pilarek (FCPE/DBBE) Maciej Pilarek,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
suszenie osadów ściekowych, suszenie słoneczne, promieniowanie słoneczne, właściwości osadów, gospodarka osadowa
Keywords in English
solar drying of sewage sludge, solar radiation, sludge properties, sludge management
Abstract in Polish
Celem pracy był przegląd i analiza literatury dotyczącej suszenia osadów ściekowych przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego oraz wykonanie obliczeń niezbędnych do wyznaczenia najkorzystniejszych parametrów pracy suszarni solarnej pracującej w warunkach polskiego klimatu. W pracy przedstawiono ogólne informacje dotyczące rodzajów osadów ściekowych wraz z charakterystyką ich właściwości fizykochemicznych oraz sposoby ich zagospodarowania. Zaprezentowano dostępne metody suszenia osadów ściekowych ze szczególnym uwzględnieniem procesu wykorzystującego promieniowanie słoneczne. Przeanalizowano warunki klimatyczne występujące w Polsce pod kątem zastosowania suszarni solarnych. Wymieniono i opisano dostępne na rynku technologie wykorzystywane do słonecznego suszenia osadów ściekowych wraz z analizą kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych takich obiektów pracujących w Polsce. Przedstawiono także szczegółowe procesy zachodzące w suszarni osadów ściekowych oraz dostępne modele matematyczne, będące podstawą do obliczeń projektowych. W drugiej części pracy na podstawie danych klimatycznych, przy wykorzystaniu matematycznego modelu potencjału suszarniczego, zaproponowano koncepcję solarnej suszarni osadów ściekowych dla pracującej obecnie oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Mazowieckim, wykorzystując rzeczywiste dane z tego obiektu. Przeanalizowano wpływ zmiany parametrów procesowych na prace takiego obiektu oraz znaleziono najkorzystniejsze rozwiązanie dla omawianej oczyszczalni ścieków. Uzyskane wyniki zestawiono na odpowiednich wykresach i tabelach, przeanalizowano koszty inwestycyjno/eksploatacyjne.
File
  • File: 1
    Piotr_Kostrzewa_204959_-_praca_dyplomowa_inżynierska_nr_489.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35893

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd359c104a9ef479293c014a38e19b6a1/
URN
urn:pw-repo:WUTd359c104a9ef479293c014a38e19b6a1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page