Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The modernization project of traffic lights for a selected intersection

Przemysław Ostolski

Abstract

The thesis describes in details the modernization project of traffic lights for a selected intersection, in particular Niepodległości Avenue and J.P. Woronicza Street in Warsaw. The traffic lights system that is installed and still operates on the mentioned above intersection, does not ensure appropriate road capacity measures for the streets crossing there. Moreover, a satisfactory safety level is also not ensured for all the road users within the intersection. Therefore, a special modernization of traffic lights was designed and planned in details. The following project was divided into a few stages. The first part includes all the necessary measurements of the roads capacity that were carried out during three characteristic time of the day, taking into account both directional and generic structure. The number of measuring periods is determined by the fluctuation of traffic flow which is influenced by travel destinations depending on various time of the day. The next chapter of the thesis contains a project concerning traffic system that was corrected and adjusted as far as the geometry of the intersection is concerned. It was carried out in order to fulfill all the assumptions of the project. In addition, on the account of modernization of traffic lights, there were also implemented some improvements such as turning signals, the layout of traffic lights was also changed and the traffic system was also reorganized which enforced also signposting change, in particular both road signs and road surface markings. The last stage of the project was to accomplish the creation of fixed time traffic-related programs as well as adaptive control system designed for traffic lights. They were based on previously taken measurements concerning traffic flow on the selected intersection. There was a special layout of appropriate detectors for vehicles and trams designed as well as special devices with buttons installed near pedestrian crossings that are crucial parts of the algorithm responsible for traffic control. This was done in order to ensure functioning of the adaptive control system for traffic lights in a proper way. There was also a special test done in order to check if introduced changes and adjustments ensure appropriate traffic capacity.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Ostolski (FT) Przemysław Ostolski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej dla wybranego skrzyżowania ulic
Supervisor
Marek Buda (FT/TCTI) Marek Buda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Adam Rosiński (FT/DTT) Adam Rosiński,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Marek Buda (FT/TCTI) Marek Buda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Sterowanie ruchem drogowym, organizacja ruchu, sygnalizacja świetlna.
Keywords in English
Road traffic control, traffic system, traffic lights.
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej dla wybranego skrzyżowania ulic, którymi są Al. Niepodległości / J.P. Woronicza. Aktualnie pracująca sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu, nie zapewnia odpowiedniej przepustowości wlotów krzyżujących się w tym miejscu ulic oraz odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu w obrębie tego skrzyżowania. Dlatego też, zaplanowano odpowiednią dla tego skrzyżowania, modernizację sygnalizacji świetlnej. Projekt ten, został podzielony na kilka etapów. W pierwszym z nich wykonano i opracowano pomiary natężenia ruchu dla trzech charakterystycznych okresów doby, uwzględniając przy tym strukturę kierunkową oraz rodzajową. Ilość okresów jest uwarunkowana odpowiednimi wahaniami ruchu pojazdów, których źródła i cele podróży są różne, zależne od pory dnia. Kolejny etap zawiera projekt organizacji ruchu, w którym została wykonana korekta geometrii skrzyżowania, tak aby spełniał założenia projektowe. Ponadto, ze względu na wykonaną modernizację sygnalizacji świetlnej, zostały zamontowane sygnalizatory kierunkowe, zmieniono rozmieszczenie sygnalizatorów oraz organizację ruchu na tym skrzyżowaniu, co wymusiło również zmianę oznakowania pionowego jak i poziomego. Ostatnim etapem było wykonanie programów stałoczasowej oraz adaptacyjnej sygnalizacji świetlnej, których bazą były wcześniej wykonane pomiary natężenia ruchu na skrzyżowaniu. W celu prawidłowego działania sterowania adaptacyjnego, zostało zaprojektowane rozmieszczenie odpowiednich detektorów dla pojazdów i tramwajów oraz przyciski przy przejściach dla pieszych, które są podstawowymi elementami utworzonego algorytmu sterowania ruchem. Zostało wykonane również sprawdzenie czy wprowadzone zmiany na tym skrzyżowaniu będą zapewniały jego odpowiednią przepustowość.
File
  • File: 1
    Wydział Transportu, Przemysław Ostolski, 250240, Praca dyplomowa inżynierska, Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej dla wybranego skrzyżowania ulic, dr inż. Marek Buda.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9591

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd344bf4864a1473aa8abf2650c174ece/
URN
urn:pw-repo:WUTd344bf4864a1473aa8abf2650c174ece

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page