Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of mechanical loads in the crank system of engine for the M72 motorcycle drive

Krzysztof Gabriel Paciorkowski

Abstract

The thesis presents the assumptions and results of the analysis of selected mechanical loads of the engine crank system for the M72 motorcycle drive. The history of the motorcycle from the beginning of its creation, i.e. around 1938, until now has been quoted. There are described: the structure, the solutions used and the differences with the majority of motorcycle engines. It is a four-stroke internal combustion engine with horizontally opposed cylinders. It was constructed without the use of non existing then computer methods, only with the use of classic calculation methods and empirical experiences. The thesis presents the conditions for the functioning of elements of the crankset, construction principles and trends in their development. Next, kinematics of the system and forces were presented, including their plots. The gas force was obtained with use of the "Indykator.xls" program. In order to obtain the plots of inertial forces and other forces in the system, the geometry of the elements, materials and kinematic conditions of the mechanism were used. Knowledge of the results made it possible to perform strength calculations. The calculations were carried out using the classical method, according to the literature [3], [6] and by the finite element analysis on the Simscale platform. Similar results were obtained. Several load cases have been adopted, giving a holistic view of the degree of stress of the elements. The CEA analysis also examined cases that were difficult to model using the classical method. CEA calculations are more convenient due to the possibility of simulating much more complex shapes with a smaller amount of time necessary to complete them. In the literature [3], [6] approximations necessary to accelerate the calculations have been presented, which resulted in lower accuracy of the obtained results. Thanks to the received information on the locations of stresses, their size and the waveforms acting on the force elements, it is possible to conduct the analysis of the examined issue further, towards engine modification or to facilitate the construction of a new engine with the same system or similar solutions. The analysis was carried out to the extent that fulfill the requirements of the engineering diploma thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Gabriel Paciorkowski (FACME) Krzysztof Gabriel Paciorkowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza obciążeń mechanicznych w układzie korbowym silnika do napędu motocykla M72
Supervisor
Ewa Fudalej-Kostrzewa (FACME/IV&CE) Ewa Fudalej-Kostrzewa,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Orliński (FACME/IV&CE) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV&CE)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-01-2019
Issue date (year)
2019
Pages
65
Internal identifier
SIMR; D-2027
Reviewers
Ewa Fudalej-Kostrzewa (FACME/IV&CE) Ewa Fudalej-Kostrzewa,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Tułodziecki (FACME/IV&CE) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Silnik motocyklowy2. Układ korbowy3. Wytrzymałość4. MES
Keywords in English
1. Motorcycle engine2. Crank system3. Strength4. FEM
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono założenia i wyniki analizy wybranych obciążeń mechanicznych układu korbowego silnika do napędu motocykla M72. Przytoczono historię motocykla od początku jego powstania, t.j. około roku 1938, do czasów obecnych. Opisano konstrukcję, zastosowane rozwiązania oraz różnice w stosunku do większości silników motocyklowych. Jest to silnik spalinowy czterosuwowy, o cylindrach w układzie przeciwsobnym. Był konstruowany bez użycia nieistniejących wtedy metod komputerowych, jedynie z wykorzystaniem klasycznych metod obliczeń i doświadczeń empirycznych. W pracy przedstawiono warunki funkcjonowania elementów układu korbowego, zasady konstruowania i tendencje w ich rozwoju. Wyznaczono siły obciążające układ korbowy i ich przebiegi oraz niezbędne do wyznaczenia sił bezwładności, obliczenia kinematyczne. Do wyznaczenia przebiegu siły gazowej wykorzystano program "Indykator.xls". Wyznaczone siły umożliwiły wykonanie obliczeń wytrzymałościowych. Obliczenia te zostały przeprowadzone metodą klasyczną, według literatury [3], [6] oraz przy pomocy metody elementów skończonych na platformie Simscale. Otrzymano zbliżone wyniki. Przyjęto kilka przypadków obciążenia, dających całościowy pogląd na stopień wytężania elementów. Dzięki analizie MES zbadano także przypadki trudne do zamodelowania metodą klasyczną. Obliczenia MES są wygodniejsze ze względu na możliwość symulacji znacznie bardziej złożonych kształtów przy mniejszym nakładzie koniecznego do ich wykonania czasu. W literaturze [3], [6] zostały przedstawione założenia do modeli obliczeń możliwych do realizacji w tamtych czasach, co dawało mniejszą dokładność otrzymanych wyników. Dzięki otrzymanym informacjom dotyczącym miejsc występowania naprężeń, ich wielkości oraz przebiegów działających na elementy sił, możliwa jest dalsza analiza badanych zagadnień w kierunku modyfikacji silnika lub też ulepszenia konstrukcji nowego silnika o tym samym układzie lub zbliżonych rozwiązaniach. Analiza została przeprowadzona w zakresie wypełniającym ramy pracy dyplomowej inżynierskiej.
File
  • File: 1
    Paciorkowski_Krzysztof_-_267582_-_Analiza_obciążeń_mechanicznych_w_układzie_korbowym_silnika_do_napędu_motocykla_M72.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30392

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd31d2beee2e9448793b36cef707df10d/
URN
urn:pw-repo:WUTd31d2beee2e9448793b36cef707df10d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page