Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analyse and assessment of mergers in the Polish banking sector on the example of BGZ and BNP Paribas

Ewelina Składanek

Abstract

In recent years there were noted several mergers and acquisitions in all of the economy branches. These processes are inevitable due to the ever-increasing competition and consumer needs. Often, the best decision is to combine two entities into one – a stronger one. In such a case both companies increase their chances of staying on the market. Due to the variety of factors influencing decision to carry out a process of consolidation, this topic is both broad and interesting. Numerous mergers and acquisitions can also be observed in the banking sector, to which this thesis is devoted. Its purpose is to analyse and assess mergers in the Polish banking sector. An example, used in the study, was the process of merger of BGŻ and BNP Paribas banks. The first step in performing the analysis and evaluation, was elaboration on the Polish banking system, explaining concepts such as a bank, a merger and an acquisition, and presenting the criteria by which they are classified. In addition, this paper explains what are the most common causes bringing banks in Poland to a decision to carry out a merger or a takeover. Diligently discussed concepts of the banking system and key issues of the thesis allowed for a smooth transition to the characteristics of these entities. Taken into consideration were their history, range of offered products and services, composition of management and supervisory boards, and a list of major shareholders. Based on this information, there were determined reasons affecting mutual decision to carry out a merger of BGŻ and BNP Paribas banks. The most important was achieving a higher position in the market, reducing competitiveness and attracting new customers. This paper contains a description of the process of merger of BGŻ and BNP Paribas banks, and an analysis of its effects. The main and the most noticeable result of taken actions was creation of a new entity, which now operates under the name of BGŻ BNP Paribas Bank. The last part of the work presents conclusions drawn on the basis of pre made evaluation and analysis of the merger of BGŻ Bank and BNP Paribas Bank. They indicate that the decision to merge these entities was a correct one. Both banks reached earlier goals, which currently allows them to operate as one efficient banking institution.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Ewelina Składanek (FoM) Ewelina Składanek,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena fuzji w polskim sektorze bankowym na przykładzie BGŻ i BNP Paribas
Supervisor
Ewa Drabik (FoM/FRMD) Ewa Drabik,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Drabik (FoM/FRMD) Ewa Drabik,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Grażyna Gierszewska (FoM/SMD) Grażyna Gierszewska,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
fuzja, przejęcie, konsolidacja, połączenie, sektor bankowy, bank, integracja, akcjonariat, proces, konkurencja, instytucja bankowa
Keywords in English
merger, acquisition, consolidation, banking, bank, integration, hareholders, process, competition, banking institution
Abstract in Polish
Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano wiele fuzji oraz przejęć we wszystkich gałęziach gospodarki. Są to procesy nieuchronne ze względu na stale rosnącą konkurencję oraz potrzeby konsumentów. Często najlepszą decyzją jest połączenie się dwóch podmiotów w jeden silniejszy. Wówczas oba przedsiębiorstwa zwiększają swoje szanse na utrzymanie się na rynku. Ze względu na różnorodność czynników wpływających na decyzję o przeprowadzeniu procesu konsolidacyjnego, temat ten jest obszerny i ciekawy. Również w sektorze bankowym zaobserwować można liczne fuzje oraz przejęcia, czemu poświęcona jest niniejsza praca. Jej celem jest przeanalizowanie, a także ocenienie fuzji w polskim sektorze bankowym. Przykładem, którym się posłużono, jest proces fuzji banków BGŻ oraz BNP Paribas. Pierwszym krokiem do wykonania analizy i oceny było omówienie systemu bankowego w Polsce, wyjaśnienie pojęć takich jak bank, fuzja oraz przejęcie i zaprezentowanie kryteriów, według których się je klasyfikuje. Ponadto niniejsza praca wyjaśnia, jakie są najczęstsze przyczyny prowadzące banki w Polsce do podjęcia decyzji o zrealizowaniu fuzji lub przejęcia. Starannie przedstawione podstawy dotyczące systemu bankowego oraz zagadnienia kluczowe dla pracy dyplomowej pozwoliły na płynne przejście do charakterystyki omawianych podmiotów. Uwzględniono ich historię, zakres oferowanych produktów i usług, skład zarządów oraz rad nadzorczych, a także wykaz najważniejszych akcjonariuszy. Na podstawie tych informacji określono przyczyny wpływające na obustronne postanowienie o przeprowadzeniu fuzji banków BGŻ i BNP Paribas. Najważniejsze z nich to osiągnięcie wyższej pozycji na rynku, zmniejszenie konkurencyjności oraz pozyskanie nowych klientów. W niniejszej pracy znajduje się opis przebiegu procesu fuzji banków BGŻ oraz BNP Paribas wraz z analizą jego skutków. Głównym i najbardziej zauważalnym wynikiem podjętych działań było utworzenie nowego podmiotu, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas. Ostatnią częścią pracy jest wyciągnięcie wniosków na podstawie wcześniej wykonanej oceny i analizy fuzji Banku BGŻ oraz Banku BNP Paribas. Wskazują one, iż decyzja o połączeniu się tych podmiotów była słuszna. Oba banki osiągnęły wcześniej założone cele, co aktualnie pozwala im funkcjonować jako jedna sprawna instytucja bankowa.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Skladanek_Ewelina_261864.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12121

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd2c76752400a4aaeada59fd84db7f620/
URN
urn:pw-repo:WUTd2c76752400a4aaeada59fd84db7f620

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page