Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Financial analysis of Car Communication Company in Plock S.A

Żaneta Gruber

Abstract

The subject of this dissertation is the analysis of financial statement on the example of car communication company in Plock SA. The work consists of three chapters. The first section contains general information about the financial analysis: the nature, content, scope, types and methods, as well as a source of financial analysis. The second chapter is an assessment of the financial results of the company based on the balance sheet, profit and loss account, and cash flows statement. It explains what is a balance sheet and its functions, what profit and loss account is made for, also which information could be readout from cash flows statement. It also discusses the meaning of ratio analysis and basic tools it uses, ie. The indicators of profitability, liquidity, efficiency, debt, what are they used for and how to interpret them properly. The third chapter contains the profile of the audited company. In this chapter horizontal and vertical assessment of the balance sheet and profit and loss account were carried out ,also indicators of the Company mentioned in the second chapter were examined.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Żaneta Gruber (CESS) Żaneta Gruber,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A
Supervisor
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Analiza finansowa, bilans, rachunek zysków i strat, rentowność, płynność finansowa, zadłużenie, firma.
Keywords in English
Financial analysis, balance sheet, profit and loss account, profitability, financial liquidity, debt, business.
Abstract in Polish
Tematem pracy jest analiza sprawozdania finansowego na przykładzie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku Spółka Akcyjna. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera ogólne informacje o analizie finansowej: istotę, przedmiot, zakres, rodzaje i metody, jak również źródła analizy finansowej. Drugi rozdział to ocena wyników finansowych przedsiębiorstwa na podstawie bilansu, rachunku zysków i strat, oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. Wyjaśniono w nim co to jest bilans, jakie pełni funkcje, w jakim celu sporządza się rachunek zysków i strat oraz jakie informacje można odczytać ze sprawozdania z przepływów środków pieniężnych. Omówiono tu również znaczenie analizy wskaźnikowej oraz podstawowe narzędzia jakimi się posługuje, tj. wskaźniki rentowności, płynności, efektywności, zadłużenia, czemu one służą i jak je właściwie zinterpretować. Trzeci rozdział zawiera charakterystykę badanej Spółki. W rozdziale tym przeprowadzono poziomą i pionową ocenę bilansu oraz rachunku zysków i strat, zbadano również wskaźniki Spółki wymienione w rozdziale drugim.
File
  • File: 1
    Analiza finansowa PKS w Płocku SA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11351

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd267b84837804bb980c8c9599681cbca/
URN
urn:pw-repo:WUTd267b84837804bb980c8c9599681cbca

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page