Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A time-cost comparative analysis of the construction of a ø1200 storm water drainage system with a length of approx. 770 m implemented in the northern part of Piastów

Magdalena Gosik

Abstract

This work presents the project of organizing the construction of a fragment of a rainwater sewage system with a diameter of fi1200. It provides a comparative analysis of the course of this construction without a construction organization project with the course of this construction planned by the deterministic and probabilistic methods. The work consists of two parts - theoretical and practical. In the first theoretical part, information on the construction of storm water drainage is presented and the basic issues of work organization, methods of work organization at the construction site and methods of construction organization design are presented. The second practical part is a construction organization project prepared using the specialized brigades method using two methods of calculating construction time, namely the deterministic and probabilistic methods. Using the probabilistic method, two construction organization projects were prepared, assuming the probability of meeting the deadline at P2 = 0.95 and P2 = 0.99. Contents of the second part: - Construction organization project • Calculations of the duration of construction using the deterministic method of specialized brigades, • Calculations of the duration of construction using the probabilistic method in two variants - the probability assumption at the level of P2 = 0.95 and P2 = 0.99, • Diagrams of network connections showing the course of construction designed by the deterministic and probabilistic methods, • General construction schedules prepared on the basis of a network of connections developed for both variants of the duration calculation, i.e. deterministic and taking into account random variables, - Cost estimate for the construction of a sewage system Ø1200.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Gosik (FEE) Magdalena Gosik,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza porównawcza czasowo - kosztowa budowy kanalizacji deszczowej ø 1200 o długości ok. 770 m zrealizowanej w północnej części Piastowa
Supervisor
Jerzy Pieniążek (FEE/DPEGHS) Jerzy Pieniążek,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Pieniążek (FEE/DPEGHS) Jerzy Pieniążek,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Andrzej Bieńkowski (FEE) Andrzej Bieńkowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
metody organizacji robót budowlanych, technologia robót, kosztorys, sieci powiązań, harmonogram, przedmiar, kosztorys
Keywords in English
methods of organizing construction works, technology of works, cost estimate, network of connections, schedule, bill of quantities, cost estimate
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia projekt organizacji budowy fragmentu kanalizacji deszczowej o średnicy fi1200. Stanowi ona analizę porównawczą przebiegu tej budowy bez projektu organizacji budowy z przebiegiem tej budowy zaplanowanej metodą deterministyczną oraz probabilistyczną. Praca składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. W pierwszej części teoretycznej zestawiono informacje o inwestycji budowy kanalizacji deszczowej oraz przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji pracy, metod organizacji pracy na budowie oraz metod projektowania organizacji budowy. Druga część praktyczna stanowi projekt organizacji budowy sporządzony metodą brygad specjalizowanych przy użyciu dwóch metod obliczania czasu budowy, a mianowicie metodą deterministyczną oraz probabilistyczną. Korzystając z metody probabilistycznej sporządzono dwa projekty organizacji budowy przyjmując prawdopodobieństwo dotrzymania terminu na poziomie P2=0,95 oraz P2=0,99. Zawartość drugiej części: - Projekt organizacji budowy • Obliczenia czasu trwania budowy metodą deterministyczną brygad specjalizowanych, • Obliczenia czasu trwania budowy metodą probabilistyczną w dwóch wariantach – założeniem prawdopodobieństwa na poziomie P2 = 0,95 oraz P2 = 0,99, • Schematy sieci powiązań przedstawiające przebieg budowy zaprojektowanej metodą deterministyczną oraz probabilistyczną, • Ogólne harmonogramy budowy sporządzone na podstawie sieci powiązań opracowanych dla obu wariantów obliczeń czasu trwania, tj. deterministycznego oraz z uwzględnieniem zmiennych losowych, - Kosztorys budowy kanalizacji deszczowej Ø1200.
File
  • File: 1
    1.MGosik-_OPIS.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36153

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd25983279f30404291666b7f1c2672e2/
URN
urn:pw-repo:WUTd25983279f30404291666b7f1c2672e2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page