Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Air conditioning project in an office building

Kinga Mikołajczyk

Abstract

Air conditioning project in an office building The work includes a project for the installation of air conditioning in an office building. As a foundation for the work, a warehouse building with social and office facilities was chosen located in Rogozin, Radzanowo commune. The work was divided into two parts: the theoretical part and the design part. The first part describes the basic technical requirements, applicable standards, and legal acts, as well as issues regarding the microclimate of rooms, thermal comfort that refer to office buildings. Finally, the theoretical part presents the methodology of thermal balance and briefly discusses system solutions in office facilities. In the second part, a technical description of the building was made, where information on the functioning and use of the object and a description of the air conditioning system that was designed were presented. In the subsequent stages, the calculation parameters of the air inside and outside air were determined and the ventilation air flow for the air conditioning in the selected rooms was determined. After performing the aforementioned activities and calculations, devices for air distribution were selected, followed by distribution of the wires. As a result of hydraulic calculations, pressure losses were determined and it was possible to select the appropriate pipe diameters. After the calculation, the control panel was selected using the program, the documentation of the control panel selection graphically presents the air-conditioning processes that took place in winter and summer. The final effect is the installation drawing documentation, as well as the technical specification of the elements and final conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Mikołajczyk (FCEMP) Kinga Mikołajczyk,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt klimatyzacji budynku biurowego
Supervisor
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
projekt, klimatyzacja, budynek biurowy
Keywords in English
project, air condicioning, office building
Abstract in Polish
Projekt klimatyzacji w budynku biurowym Praca zawiera projekt klimatyzacji w budynku biurowym. Przedmiotem pracy jest budynek z częścią biurową socjalną z halą magazynową znajdujący się w Rogozinie gminy Radzanowo. Pracę składa się z dwóch częsci: części teoretycznej i części projektowej. W części pierwszej opisano podstawowe wymagania techniczne, obowiązujące normy oraz akty prawne, jak również przedstawiono tu zagadnienia dotyczące mikroklimatu pomieszczeń, komfortu cieplnego które odnoszą się do budynków biurowych. Na koniec w części teoretycznej omówiono metodykę obliczeń bilansu cieplnego i zaprezentowano rozwiązania systemowe w obiektach biurowych. W drugiej części zawarto opis techniczny budynku, gdzie przedstawiono informacje na temat funkcjonowania i wykorzystania obiektu oraz opis systemu klimatyzacji jaki został zaprojektowany. W następnych etapach ustalono parametry obliczeniowe powietrza wewnątrz pomieszczeń jak i powietrza zewnętrznego oraz wyznaczono strumień powietrza wentylacyjnego w poszczególnych pomieszczeniach. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności i obliczeń dobrano urządzenia do nawiewu powietrza, a następnie rozprowadzenia przewodów. W wyniku wykonanych obliczeń hydraulicznych określono starty ciśnienia oraz możliwe było dobranie odpowiednich przekrojów przewodów. Po przeprowadzeniu obliczeń hydraulicznych dobrano za pomocą programu centralę, dokumentacja doboru centrali przedstawia graficznie procesy klimatyzacyjne które realizowane bedą w okresie zimowym i letnim w warunkach obliczeniowych. Efektem końcowym jest dokumentacja rysunkowa instalacji, a także specyfikacja techniczna elementów oraz wnioski końcowe.
File
  • File: 1
    262288_Kinga_Mikołajczyk_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26944

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd24cb2f6840e4bdc9d6ced0ff619cef8/
URN
urn:pw-repo:WUTd24cb2f6840e4bdc9d6ced0ff619cef8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page