Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of conditions for natural planning spatial development for the valley of the Wilanówka River

Monika Zaborowska

Abstract

The purpose of this thesis is to analyse some legal conditions for spatial planning of valley of Wilanówka River including creating linear park. Legal conditions for spatial planning, hydrology management, environmental protection and presentation of the role and importance of the river valley allow showing valley of Wilanówka as a concept of linear park. In this work some legal conditions in Poland were mentioned, which maintains the spatial order. The analysis of spatial planning conditions related to hydrology management, environmental protection and protection of nature values were done. The following part of this thesis discusses issues of landscape formation. To improve living conditions in the city, river valleys can be adapted for recreation, tourism and ecologic education while preserving the natural values of the area. European Landscape Convention favours the idea of spatial planning and landscape preservation through the creation of linear parks. Linear parks ensure the achievement of sustainable and balanced development. They combines environment, social needs and business activities. Creation of recreation park space with linear nature was objective of the project Emerald Necklace. Modern examples of linear parks are Sigrera in Spain, Paseo de las, Santa Cruz river park and Park Zagłębiowski. The last part of this thesis is dedicated to the characteristics of Wilanówka catchment and evaluation of feasibility linear park in valley of Wilanówka. Discussed valley is linear area with high nature values. Valley acts as ecological corridor. The concern for water quality and development of area are meant to preserve spatial order and environmental values of area. It also allows to create recreation area there. Valley of Wilanówka should be covered by one consistent spatial plan. Creation of linear park “Valley of Wilanówka” would have the great impact on protection of nature, landscape and cultural values. It would also preserve spatial order and stop the degradation of the valley.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Zaborowska (FEE) Monika Zaborowska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza uwarunkowań przyrodniczych dla planowania zagospodarowania przestrzennego Doliny Wilanówki
Supervisor
Dorota Pusłowska-Tyszewska (FEE/CEP) Dorota Pusłowska-Tyszewska,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Dorota Pusłowska-Tyszewska (FEE/CEP) Dorota Pusłowska-Tyszewska,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
planowanie przestrzenne, park linearny, Dolina Wilanówki, krajobraz
Keywords in English
spatial planning, linear park, the valley of the Wilanówka River, landscape
Abstract in Polish
Celem pracy jest analiza uwarunkowań prawnych dla zagospodarowania przestrzennego Doliny Wilanówki ze szczególnym uwzględnieniem możliwości utworzenia parku linearnego. Uwarunkowania prawne, związane z planowaniem przestrzennym i gospodarką wodną, a także ochroną przyrody, wraz z zaprezentowaniem roli i znaczenia doliny rzecznej w krajobrazie, umożliwią ukazanie Doliny Wilanówki w koncepcji parku linearnego. W ramach pracy zostały przybliżone prawne zasady planowania przestrzennego w Polsce wg systemu aktów planowania na poziomie gminy, województwa i kraju, który umożliwia zachowanie ładu przestrzennego. Następnie wykonana została analiza uwarunkowań planowania przestrzennego związanych z gospodarką wodną oraz z ochroną środowiska i ochroną walorów przyrodniczych. Kolejnym elementem pracy jest omówienie wybranych zagadnień kształtowania krajobrazu. Funkcjonowanie i znaczenie rzeki w krajobrazie jest zagadnieniem bardzo złożonym. W celu polepszenia warunków życia w mieście można zagospodarować doliny rzeczne w sposób dostosowujący ich przestrzeń do rekreacji, turystyki i edukacji ekologicznej, zachowując przy tym walory przyrodnicze terenów. Ustalenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sprzyjają idei zagospodarowywania i ochrony krajobrazu za pośrednictwem tworzenia parków linearnych. Parki Linearne zapewniają osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju, ponieważ łączą ze sobą w zrównoważony sposób środowisko, potrzeby społeczne i działalność gospodarczą. Stworzenie rekreacyjnej przestrzeni parkowej o liniowym charakterze było celem projektu o nazwie Emerald Necklace. Bardziej współczesnymi przykładami parków linearnych są: park Sigrera z Hiszpanii rozważający społeczne aspekty funkcjonalne przestrzeni miejskiej, park Paseo de las odtwarzający walory przyrodnicze ekosystemu rzeki Santa Cruz oraz Zagłębiowski Park mający zmienić wizerunek terenów poprzemysłowych. Ostatnią część pracy poświęcona jest charakterystyce obszaru zlewni Wilanówki wraz z oceną możliwości realizacji parku linearnego dla Doliny Wilanówki. Omawiana Dolina jest obszarem liniowym o wysokich walorach przyrodniczych, który przeistacza się z krajobrazu o cechach strefy podmiejskiej w krajobraz strefy miejskiej. Pełni ona funkcję korytarza ekologicznego. Plany miejscowe pomimo tego, że regulują korzystanie z przestrzeni z uwzględnieniem działań zapobiegających utracie walorów przyrodniczych, nie mają w tym zakresie wzajemnych powiązań. Troska o jakość wód i wskazania do zagospodarowania dążące do zachowania ładu przestrzennego i przestrzeni cennej przyrodniczo, dają możliwość utworzenia spójnej przyrodniczo-rekreacyjnej przestrzeni. Uregulowanie statusu prawnego Doliny poprzez objęcie całego obszaru jednym spójnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stworzyłoby najlepsze warunki do ochrony jej wartości. Stworzenie Parku Linearnego „Dolina Wilanówki” miałoby zdecydowanie najlepszy wpływ na zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych w Dolinie. Ochrona wszystkich walorów prowadzona byłaby zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co umożliwiłoby zachowanie ładu przestrzennego i zapobieżenie degradacji Doliny.
File
  • File: 1
    Monika Zaborowska, nr albumu 253410, praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13068

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd21e48f893b44bd1b2d9d17e6a6893f6/
URN
urn:pw-repo:WUTd21e48f893b44bd1b2d9d17e6a6893f6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page