Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of superstructure of service building

Olga Dziubińska

Abstract

The study is the design of the superstructure single-storey commercial building located in Czestochowa. The aim of the study was to design structural elements of the superstructure, and this has been achieved. Working in an orderly manner consists of two parts: a descriptive and computable. In the first part presented a technical description, utility, assessment of the technical condition of the existing building, location conditions, construction solutions and materials and the scope of construction work. In the second part they are included calculation. First, heat and moisture are made up of the calculation of heat loss through a septum, on the ground floor, flat roof and check that on the surface of the partition does not condense water vapor. Next presents calculations on individual elements of design: flat roof, ceilings, brick pillar in the outer wall of the ground floor and stairs. Structural elements were selected so as not to exceed the terms of bearing capacity. The finall calculations are control existing ceilings and foundations and confirm the possibility of the superstructure. The work was written based on the Eurocodes, which helped design the structure according to the requirements and recommendations of construction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Olga Dziubińska (FCEMP) Olga Dziubińska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt nadbudowy budynku usługowego
Supervisor
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
projekt nadbudowy, nadbudowa, elementy konstrukcyjne
Keywords in English
superstructure project, superstructure, structural elements
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest projekt nadbudowy jednokondygnacyjnego budynku usługowego zlokalizowanego na terenie Częstochowy. Celem pracy było zaprojektowanie elementów konstrukcji nadbudowy i cel ten został osiągnięty. Praca w sposób uporządkowany zawiera dwie części: opisową i obliczeniową. W pierwszej części pracy przedstawiono opis techniczny, program użytkowy, ocenę stanu technicznego istniejącego budynku, warunki lokalizacyjne, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz zakres prac budowlanych. W drugiej części natomiast zawarte są obliczenia. Pierwsze, cieplno-wilgotnościowe składają się z obliczeń strat ciepła przez przegrodę, podłogę na gruncie, stropodach oraz sprawdzenia czy na powierzchni przegrody nie wykropli się para wodna. Kolejno przedstawiono obliczenia dotyczące poszczególnych elementów konstrukcji: stropodachu, stropów, filarka murowanego w zewnętrznej ścianie parteru, schodów. Elementy konstrukcyjne dobierane były tak, aby nie zostały przekroczone warunki nośności. Ostatnie zaś są obliczeniami kontrolnymi istniejących stropów oraz fundamentów i potwierdzają możliwość wykonania nadbudowy. Praca została napisana w oparciu o Eurokody, co pozwoliło zaprojektować konstrukcję według wymogów i zaleceń budowlanych.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 1731

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd1ff6d4824424b9889d179218b478385/
URN
urn:pw-repo:WUTd1ff6d4824424b9889d179218b478385

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page