Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The credit politics of cooperative banks on the example of The Cooperative Bank "Mazovia" in Plock in years 2012-2014

Izabela Kędzierska

Abstract

Subject of the work is the credit politics of cooperative banks on the example of The bank of Cooperative „Mazovia” in Plock in years 2012-2014. The work consists from three chapters, two of which first have the theoretical character, however third has the empirical character. Rise and the development of Polish cooperative banking were presented in first chapter. Charter, membership and the organs of the cooperative bank were described. The location of the cooperative bank in the bank system was also introduced in this chapter. The general profile of credits was showed in second chapter. Notion and the functions of the bank credit, the classification of bank credits, the conditions of the obtainment were introduced in him, and also applied by the bank protections in the aim of the decrease of the credit risk. Credit risk, the his causes of the formation and varied methods also talked over in this chapter the restrictive risk. Third undressed he was consecrated the analysis of the credit activity realized by The Cooperative bank „Mazovia” in Plock. The general history of the bank, kinds of given bank credits and their interest were described in him. The analysis of the balance and chosen positions were executed moreover from the bill of profits and losses.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Izabela Kędzierska (CESS) Izabela Kędzierska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Polityka kredytowa banków spółdzielczych na przykładzie Banku Spółdzielczego "Mazowsze" w Płocku w latach 2012-2014
Supervisor
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bank spółdzielczy, kredyt, kredytobiorca, zdolność kredytowa, zabezpieczenia
Keywords in English
cooperative bank, credit, borrower, ability credit, protections
Abstract in Polish
Tematem pracy jest polityka kredytowa banków spółdzielczych na przykładzie Banku Spółdzielczego „Mazowsze” w Płocku w latach 2012-2014. Praca składa się z trzech rozdziałów, z których dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, natomiast trzeci ma charakter empiryczny. W pierwszym rozdziale zaprezentowano powstanie oraz rozwój polskiej bankowości spółdzielczej. Opisano statut, członkostwo oraz organy banku spółdzielczego. W rozdziale tym przedstawiono również usytuowanie banku spółdzielczego w systemie bankowym. W rozdziale drugim ukazano ogólną charakterystykę kredytów. Przedstawiono w nim pojęcie i funkcje kredytu bankowego, klasyfikację kredytów bankowych, warunki uzyskania, a także stosowane przez bank zabezpieczenia w celu zmniejszenia ryzyka kredytowego. W rozdziale tym omówiono również ryzyko kredytowe, przyczyny jego powstawania oraz różnorodne metody ograniczające ryzyko. Rozdział trzeci został poświęcony analizie działalności kredytowej realizowanej przez Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku. Opisano w nim ogólną historię banku, rodzaje udzielanych kredytów bankowych oraz ich oprocentowanie. Ponadto dokonano analizy bilansu oraz wybranych pozycji z rachunku zysków i strat.
File
  • File: 1
    262084_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11299

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd136fa4cc38d4215aa16aa86858a4668/
URN
urn:pw-repo:WUTd136fa4cc38d4215aa16aa86858a4668

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page