Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of available financing sources for companies form the SME sector

Aleksandra Rydz

Abstract

Pursuant to the Act of November 19, Law on Business Activity it is carried out divides micro, small and medium-sized businesses on the basis of the number of employed employees per year, net yield from sales as well as total assets of balance sheet at the end of the turnover year. On the road to success in conducting the business, entrepreneurs encounter a number of internal and external barriers including financial, market or management barrier. Polish Agency for Enterprise Development carries out an annual analysis of the SME sector. According to researches, SME enterprises constitutes 99,8% of all active businesses. Investments of entrepreneurs are largely financed from equity which includes amortization allowance, Venture Capital or public issue of shares. In the course of time, raising the funds from the outside is growing due to increasingly wider offer on the market as well as the ease of obtaining them. Among them are: bank credit, mercantile credit, leasing, factoring, franchise, subsidies and subventions. The third chapter was devoted to the analysis of 68 companies operating in the city of Płock. Interviewees were asked to answer 8 questions about the company they manage. According to the participants of the research, microfirms operating for more than 5 years dominate the market. The activity of enterprises is focused on the trade and services sector covering mainly the local market, but also the domestic one. As the most popular and the most frequently used own sources of capital acquisition, the interviewees indicate, net profit and amortization allowance, while among foreign sources of financial support, a bank loan and trade credit are distinguished. The results of the research allowed for a positive verification of the thesis put forward in the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Rydz (CESS) Aleksandra Rydz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza źródeł finansowania podmiotów z sektora MSP
Supervisor
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Katarzyna Duczkowska-Małysz (CESS) Katarzyna Duczkowska-Małysz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
źródła, finansowanie, sektor MSP, przedsiębiorstwo, kapitał
Keywords in English
sources, financing, SME sector, enterprise, capital
Abstract in Polish
W myśl Ustawy z dnia 19 listopada o Prawie działalności gospodarczej dokonuje się podziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie liczby zatrudnionych średniorocznie pracowników, przychodów netto ze sprzedaży, a także sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego. Na drodze do osiągnięcia sukcesu, przedsiębiorcy napotykają szereg barier wewnętrznych i zewnętrznych, między innymi barierę finansową, rynkową czy związaną z zarządzaniem. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dokonuje corocznej analizy sektora MSP. Według badań przedsiębiorstwa MSP składają się na 99,8% aktywnych przedsiębiorstw. Inwestycje przedsiębiorców finansowane są w dużej mierze kapitałem własnym, do którego zalicza się odpisy amortyzacyjne, Venture Capital czy publiczną emisję akcji. Z biegiem czasu rośnie zainteresowanie pozyskaniem środków z zewnątrz, w związku z coraz szerszą ofertą na rynku, a także łatwością ich pozyskania. Wyróżnia się wśród nich: kredyt bankowy, kredyt kupiecki, leasing, factoring, franczyzę, także dotacje i subwencje. Trzeci rozdział poświecono analizie 68 firm działających na terenie miasta Płock. Poproszono ankietowanych o udzielenie odpowiedzi na 8 pytań dotyczących firmy, którymi zarządzają. Według uczestników badania przeważają mikrofirmy, działające na rynku dłużej niż 5 lat. Działalność przedsiębiorstw nastawiona jest na sektor handlu i usług obejmując swoim zasięgiem głównie rynek lokalny, ale także krajowy. Jako najbardziej popularne i najczęściej wykorzystywane własne źródła pozyskania kapitału ankietowani wskazują zysk netto oraz odpisy amortyzacyjne, zaś wśród obcych źródeł wsparcia finansowego wyróżnia się kredyt bankowy i kredy kupiecki. Wyniki badania pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionej w pracy tezy.
File
  • File: 1
    274942_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30506

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd135b292074a422a9906519f83c28423/
URN
urn:pw-repo:WUTd135b292074a422a9906519f83c28423

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page